5
Aeno Kuba Ododili Mabuma: Godogodolo Dopamo Ditanami, Ebete Ba:be Mauba Komo Kelisokono Hawi Ka:ka:la: Komodo Da:dodomatiya:
Ba: hibila, aeno hibima: midi komodo Godote a ebeno tuputupupima: a:midiya:, ba:bema: aeno Kodawa Ya:su Kelisote a mabuma: dowatiya:, ba:be oko ipuwado ale Godokoba: gelebadi ipuwalo bemedehonama:. Iyo, Kelisote aeno hibima: midi komodo a Godoko tama:mo a:magahiya: ale ebeno malemale ipuwalo kemedenama:. Ba:bema: kalakala bada konomola:ka:, mabu a Godokono hido huiya lawema: uliholo ba latimina, a iya:tawahala galane ale ebeno konomo alo ipuwalo hibilo bemedenama:.
Ba:gala ale kebe temeteme ipuwalo kemedenama: ba:bi temeteme ipuwalo atumu a na:kakalakalahanama:, mabu a iya:tawahala aeno temeteme ipuwane aeno hibima: midi komoeno kodakodalo la:mota:hana komote kuluhukuma:ne. Ba:bene aeno kodakodalo la:mota:hana komone aeno tepo ipuwalo hidamo apepeho komote kuluhukuma:ne. Ba:bene aeno tepo ipuwoeno apepeho komone Godokono hido huiya lawema: uliholo latimi komote kuluhukuma:ne. Ba: hibila, a ipuwalo kebe lumagiti ba:bako uliholo latimi ipuwalo demedena, ebete galane hidonomo komo Godogodone laweha:ma: a:keda:mene, mabu Godote hido ododi komo ya:lo ba:ma ka:na hawakalimiya:, ebete ebeno Gobogobo atamo ba: dito ikaa:miya:, ba:bene ba:be Gobogobote pete ebeno malemale emalagidolo komo aeno tepo ipuwamo konomamo a:pehaminuya:.
Ba:bema: ba:moe eta komo numa:la:. A ha:kiya a owalubima: modoboha:ma: ba eda:hana, Godote ba:be komo umia:mete hido tetenomoma: goiya:, a puya:te ebeno ubi komamo papamila:haha:pima: deda:hanama: Kelisote a mabuma: kohoema:. Ba: hibila, hopo habanapi ipuwalo eta lumagiti eta lumagino ka:ka: komula:mema: da:hoemene, ba:bako komote kapiyakapiya tetenomolo ikulinaka. Iyo, eta lumagiti ebeno tamedawoeno tuputupunomo emede komo ba emalagidolo, diyala, ebete ebeno ka:ka: mula:mema: da: hoemene. Huiyatiya Godote ebeno malemale atamo da:hawakalimiya: bada konomola:ka:, mabu a tuputupuha:pa:te kuba ododili ipuwalo ba emedehona Kelisote a hiliyonomo mabuma: hoiya:!
Numa:la:, Godote Kelisokono hawi ka:ka:la: komodo a ebeno tuputupupima: hibilo a:midiya:, ba:bema: a iya:tawahanomola ba:moe eta komo atumu hibinomoma: keda:ma:ne, Godote ebeno konomo mauba komo kuba ododilipa:tamo da:hawakalimimini, ba:be atu tetelo ale Kelisoko ipuwalo ka:ka: mula: komo kolawema:nema:! 10 Iyo, a iya:tawahala ale dopamo Godokoba: alaholohopima: eda:hanamima:, huiyatiya ebete ebeno Guduino hoe komodo gabo da:hiduimia:miya:, ba:ba tetelo ale ebeno hidohido mabulubima: hibilo ba:bo eda:huya:ma:. Ba:be mabuma: a iya:tawahanomola ba:moe eta hido komote hibinomolo kuluhukuma:ne, ebete ebeno Gudu Kelisokono ka:ka: komodo aeno ka:ka: komula:lea:mema:ne! 11 Ba:gala eta komo, ale Godoko hibima: midi ipuwalo ba:moi hidohido komo ba iya:tawahana, aeno konomo kalakalate Ya:su Kelisogodolo atumu ba:kaitana, ebe ba: aeno Kodawala, pote ebeno oko owati ipuwalo a Godokono mabulubima: da:midiya: ba:moe ba:be dawala.
A:da:mekono Kuba Ododi Komo Ba:gala Kelisokono Hido Ododi Komo
12 Ba:bema: A:da:mete Godokono kukala dadikamidaliya:, wadiyala ale ba:be komo kemalagidoloma:nema:. Ebe kapiya dubula, huiyatiya ebeno kuba ododi gabodo hoe huiyate hopo habanapi hiliyonomatamo dito uluhukuya:, iyo, ba:moe mabuma: tawakalubi hiliyonomate koha:lahama:na: mabu iba:te atumu Godokono komo kukala a:kawakalamiya:. 13-14 Ba: hibila, Godote Mosesetamo ebeno Tutumu Tabo dikamehuya:, ba:ba tetene tupuimiti Kelisoko teta:mo puluhuku puya:te ba:bi tabamo papamila:haha:ma: deda:huya:, Godote ibino kuba ododili mabuma: iba:tamo hoe huiya bikalamenakui, ebete A:da:metamo ebeno papamiwataha: mabuma: hoe huiya dopamo keba ka:na kikamiya: ba:ba ka:na. Ba:gala Godote ibino kuba ododili mabuma: eta komo ba:ma ka:na kododinakui, ebete ibino kuba ododili komokomo hiliyonomo ebeno Huiya Ikalame Bukamo a:miya:telamenakui. Huiyatiya numa:la:, A:da:meko tetene tupuimiti Moseseko teta:mo nuluhuku, tawakaluba:godolo Godokono Tutumu Tabo komate kapola:namiha: mabu ba:be tete ga:ga:nomolo ebete iba:tamo kikalamiya:ha:. Ba:be mabuma: ba:ba tetelo demedehonama: ba:bi tawakaluba:te iya:tawaha:ma: ba eda:hana Godokono hiya:hiya: kukala da:wakalaminakui, ebete iba:tamo hoe huiya kapiya bikalamenakui huiyatiya ebeno Huiya Ikalame Bukamo ebete ibino kuba ododili komokomo kamiya:telamenakuiha:.
Ba: hibila, dopo dubu A:da:mekono emede komo atamo ba: goma: eda:na, galane da:pehawakaluya: ba:be Kodawa Kelisokono komo ale kiya:tawahama:. 15 Huiyatiya A:da:mete atamo dikaa:miya: ba:gala Godote Kelisoko ipuwado atamo da:kikaa:miya:, ba:bi netewa komokomo hiya:hiya: ba:pola:na. Ba: hibila, kapiya dubuino kuba ododi ipuwado hopo habanapi hiliyonomate hoe huiya belawiya:, huiyatiya ba:moe eta komo atumu hibinomoma: keda:na, hiliyonomo tawakaluba:te eta kapiya dubu Ya:su Kelisokono malemale komodo Godokono ka:ka: belawiya:, iyo, Godote ebeno malemale konomo iba:tamo ba:ma ka:na hawakalimiya:! 16 Numa:la:, dopo dubuti Godokono kukala dadikamidaliya:, Godote ebe kuba ododidawama: ka:miti hoe huiya ba:bo ikamiya:. Huiyatiya ba:ma tetelo hiya: komote uluhukuya:. A A:da:mekono gala hapu tawakaluba:te komo hiliyonomo tetelo Godokono kukala da:wakalaminakuima:, Godote atamo hoe huiya ikaa:meheno ebeno malemalelo a kuba ododiliha:pima: ka:miti hibi ka:ka: atamo dito ikaa:miya:. 17 Iyo, ba: hibila, kapiya dubuti kuba dododiya: ba:bema: hoe komote hopo habanapino namutudawama: ediya:, huiyatiya ba:moe eta komo atumu hibinomoma: keda:na, eta kapiya dubu Ya:su Kelisokono hido ododi komodo komo tawakaluba:te hibi ka:ka: ipuwalo bemedehonamena:. Iyo, puya:te Godogodone ebeno konomo malemale ba:moe hopolo da:lawemena:, ba:ba:te ebeno tuputupupima: ba eda:hana kuba ododi komoeno wato kikipo ba:bo kolawema:na:. 18 Ba:bema: kapiya dubuino kuba ododi komodo hoe huiyate tawakalubi hiliyonomatamo keba ka:na ka:piya:, ba: ba:ba ka:na eta kapiya dubuino hidonomo ododi komodo hibi ka:ka: komote iba:tamo piya:, iyo, Godote ibi tuputupupima: ba ka:lamina ebeno ka:ka: iba:tamo dito ikalamena. 19 Ba:bema: numa:la:, kapiya dubuti Godokono tabamo papamiwataha: komodo hiliyonomo tawakaluba:te Godokono komo kukala wakalamipima: atumu a:keda:huya:. Huiyatiya eta kapiya dubuti Godotamo hibinomolo da:papamiwatuya:, ba:be dubuino hido ododi komodo Godote gabo bihiduimiya: komo hiliyonomo tawakalubi uwatete ebeno tuputupupima: komidilima:.
20 Ba:bema: mabu keka: Godote dopamo ebeno Tutumu Tabo tawakaluba:tamo dikalamiya:? Ba: hibila, ebete ba:moe komo ododiya: mabu ebete ubi bihatiya: iba:te ebeno hiya:hiya: kukala ba wakalamina ibino modoboha: komo ba:bo kiya:tawahama:. Huiyatiya kalakala konomola, keba tetelo hopo habanapino kuba ododili komate hiliyonomoma: deda:huya:, ba:be atu tetenomolo Godokono malemale komote konomamo kuluhukuya: ba:bi kuba ododili komo hibinomolo kegebolema:. 21 Iyo, ebete ebeno ubi ba:ma ka:na ihatiya:, kuba ododili komate dopamo hoe huiya ipuwado aeno namutudawama: keba ka:na kediya:, ba: ba:ba ka:na ba:ma tetelo Godokono malemale komote a tuputupupima: midi komodo aeno namutudawama: ba eda:na, ale aeno Kodawa Ya:su Kelisoko ipuwado wiboha: ka:ka: hibinomolo kolawema:.