5
Aeno Kuba Ododili Mabuma꞉ Godogodolo Dopamo Ditanami, Ebete Ba꞉be Mauba Komo Kelisokono Hawi Ka꞉ka꞉la꞉ Komodo Da꞉dodomatiya꞉
Ba꞉ hibila, aeno hibima꞉ midi komodo Godote a ebeno tuputupupima꞉ a꞉midiya꞉, ba꞉bema꞉ aeno Kodawa Ya꞉su Kelisote a mabuma꞉ dowatiya꞉, ba꞉be oko ipuwado ale Godokoba꞉ gelebadi ipuwalo bemedehonama꞉. Iyo, Kelisote aeno hibima꞉ midi komodo a Godoko tama꞉mo a꞉magahiya꞉ ale ebeno malemale ipuwalo kemedenama꞉. Ba꞉bema꞉ kalakala bada konomola꞉ka꞉, mabu a Godokono hido huiya lawema꞉ uliholo ba latimina, a iya꞉tawahala galane ale ebeno konomo alo ipuwalo hibilo bemedenama꞉.
Ba꞉gala ale kebe temeteme ipuwalo kemedenama꞉ ba꞉bi temeteme ipuwalo atumu a na꞉kakalakalahanama꞉, mabu a iya꞉tawahala aeno temeteme ipuwane aeno hibima꞉ midi komoeno kodakodalo la꞉mota꞉hana komote kuluhukuma꞉ne. Ba꞉bene aeno kodakodalo la꞉mota꞉hana komone aeno tepo ipuwalo hidamo apepeho komote kuluhukuma꞉ne. Ba꞉bene aeno tepo ipuwoeno apepeho komone Godokono hido huiya lawema꞉ uliholo latimi komote kuluhukuma꞉ne. Ba꞉ hibila, a ipuwalo kebe lumagiti ba꞉bako uliholo latimi ipuwalo demedena, ebete galane hidonomo komo Godogodone laweha꞉ma꞉ a꞉keda꞉mene, mabu Godote hido ododi komo ya꞉lo ba꞉ma ka꞉na hawakalimiya꞉, ebete ebeno Gobogobo atamo ba꞉ dito ikaa꞉miya꞉, ba꞉bene ba꞉be Gobogobote pete ebeno malemale emalagidolo komo aeno tepo ipuwamo konomamo a꞉pehaminuya꞉.
Ba꞉bema꞉ ba꞉moe eta komo numa꞉la꞉. A ha꞉kiya a owalubima꞉ modoboha꞉ma꞉ ba eda꞉hana, Godote ba꞉be komo umia꞉mete hido tetenomoma꞉ goiya꞉, a puya꞉te ebeno ubi komamo papamila꞉haha꞉pima꞉ deda꞉hanama꞉ Kelisote a mabuma꞉ kohoema꞉. Ba꞉ hibila, hopo habanapi ipuwalo eta lumagiti eta lumagino ka꞉ka꞉ komula꞉mema꞉ da꞉hoemene, ba꞉bako komote kapiyakapiya tetenomolo ikulinaka. Iyo, eta lumagiti ebeno tamedawoeno tuputupunomo emede komo ba emalagidolo, diyala, ebete ebeno ka꞉ka꞉ mula꞉mema꞉ da꞉ hoemene. Huiyatiya Godote ebeno malemale atamo da꞉hawakalimiya꞉ bada konomola꞉ka꞉, mabu a tuputupuha꞉pa꞉te kuba ododili ipuwalo ba emedehona Kelisote a hiliyonomo mabuma꞉ hoiya꞉!
Numa꞉la꞉, Godote Kelisokono hawi ka꞉ka꞉la꞉ komodo a ebeno tuputupupima꞉ hibilo a꞉midiya꞉, ba꞉bema꞉ a iya꞉tawahanomola ba꞉moe eta komo atumu hibinomoma꞉ keda꞉ma꞉ne, Godote ebeno konomo mauba komo kuba ododilipa꞉tamo da꞉hawakalimimini, ba꞉be atu tetelo ale Kelisoko ipuwalo ka꞉ka꞉ mula꞉ komo kolawema꞉nema꞉! 10 Iyo, a iya꞉tawahala ale dopamo Godokoba꞉ alaholohopima꞉ eda꞉hanamima꞉, huiyatiya ebete ebeno Guduino hoe komodo gabo da꞉hiduimia꞉miya꞉, ba꞉ba tetelo ale ebeno hidohido mabulubima꞉ hibilo ba꞉bo eda꞉huya꞉ma꞉. Ba꞉be mabuma꞉ a iya꞉tawahanomola ba꞉moe eta hido komote hibinomolo kuluhukuma꞉ne, ebete ebeno Gudu Kelisokono ka꞉ka꞉ komodo aeno ka꞉ka꞉ komula꞉lea꞉mema꞉ne! 11 Ba꞉gala eta komo, ale Godoko hibima꞉ midi ipuwalo ba꞉moi hidohido komo ba iya꞉tawahana, aeno konomo kalakalate Ya꞉su Kelisogodolo atumu ba꞉ka-itana, ebe ba꞉ aeno Kodawala, pote ebeno oko owati ipuwalo a Godokono mabulubima꞉ da꞉midiya꞉ ba꞉moe ba꞉be dawala.
A꞉da꞉mekono Kuba Ododi Komo Ba꞉gala Kelisokono Hido Ododi Komo
12 Ba꞉bema꞉ A꞉da꞉mete Godokono kukala dadikamidaliya꞉, wadiyala ale ba꞉be komo kemalagidoloma꞉nema꞉. Ebe kapiya dubula, huiyatiya ebeno kuba ododi gabodo hoe huiyate hopo habanapi hiliyonomatamo dito uluhukuya꞉, iyo, ba꞉moe mabuma꞉ tawakalubi hiliyonomate koha꞉lahama꞉na꞉ mabu iba꞉te atumu Godokono komo kukala a꞉kawakalamiya꞉. 13-14 Ba꞉ hibila, Godote Mosesetamo ebeno Tutumu Tabo dikamehuya꞉, ba꞉ba tetene tupuimiti Kelisoko teta꞉mo puluhuku puya꞉te ba꞉bi tabamo papamila꞉haha꞉ma꞉ deda꞉huya꞉, Godote ibino kuba ododili mabuma꞉ iba꞉tamo hoe huiya bikalamenakui, ebete A꞉da꞉metamo ebeno papamiwataha꞉ mabuma꞉ hoe huiya dopamo keba ka꞉na kikamiya꞉ ba꞉ba ka꞉na. Ba꞉gala Godote ibino kuba ododili mabuma꞉ eta komo ba꞉ma ka꞉na kododinakui, ebete ibino kuba ododili komokomo hiliyonomo ebeno Huiya Ikalame Bukamo a꞉miya꞉telamenakui. Huiyatiya numa꞉la꞉, A꞉da꞉meko tetene tupuimiti Moseseko teta꞉mo nuluhuku, tawakaluba꞉godolo Godokono Tutumu Tabo komate kapola꞉namiha꞉ mabu ba꞉be tete ga꞉ga꞉nomolo ebete iba꞉tamo kikalamiya꞉ha꞉. Ba꞉be mabuma꞉ ba꞉ba tetelo demedehonama꞉ ba꞉bi tawakaluba꞉te iya꞉tawaha꞉ma꞉ ba eda꞉hana Godokono hiya꞉hiya꞉ kukala da꞉wakalaminakui, ebete iba꞉tamo hoe huiya kapiya bikalamenakui huiyatiya ebeno Huiya Ikalame Bukamo ebete ibino kuba ododili komokomo kamiya꞉telamenakuiha꞉.
Ba꞉ hibila, dopo dubu A꞉da꞉mekono emede komo atamo ba꞉ goma꞉ eda꞉na, galane da꞉pehawakaluya꞉ ba꞉be Kodawa Kelisokono komo ale kiya꞉tawahama꞉. 15 Huiyatiya A꞉da꞉mete atamo dikaa꞉miya꞉ ba꞉gala Godote Kelisoko ipuwado atamo da꞉kikaa꞉miya꞉, ba꞉bi netewa komokomo hiya꞉hiya꞉ ba꞉pola꞉na. Ba꞉ hibila, kapiya dubuino kuba ododi ipuwado hopo habanapi hiliyonomate hoe huiya belawiya꞉, huiyatiya ba꞉moe eta komo atumu hibinomoma꞉ keda꞉na, hiliyonomo tawakaluba꞉te eta kapiya dubu Ya꞉su Kelisokono malemale komodo Godokono ka꞉ka꞉ belawiya꞉, iyo, Godote ebeno malemale konomo iba꞉tamo ba꞉ma ka꞉na hawakalimiya꞉! 16 Numa꞉la꞉, dopo dubuti Godokono kukala dadikamidaliya꞉, Godote ebe kuba ododidawama꞉ ka꞉miti hoe huiya ba꞉bo ikamiya꞉. Huiyatiya ba꞉ma tetelo hiya꞉ komote uluhukuya꞉. A A꞉da꞉mekono gala hapu tawakaluba꞉te komo hiliyonomo tetelo Godokono kukala da꞉wakalaminakuima꞉, Godote atamo hoe huiya ikaa꞉meheno ebeno malemalelo a kuba ododiliha꞉pima꞉ ka꞉miti hibi ka꞉ka꞉ atamo dito ikaa꞉miya꞉. 17 Iyo, ba꞉ hibila, kapiya dubuti kuba dododiya꞉ ba꞉bema꞉ hoe komote hopo habanapino namutudawama꞉ ediya꞉, huiyatiya ba꞉moe eta komo atumu hibinomoma꞉ keda꞉na, eta kapiya dubu Ya꞉su Kelisokono hido ododi komodo komo tawakaluba꞉te hibi ka꞉ka꞉ ipuwalo bemedehonamena꞉. Iyo, puya꞉te Godogodone ebeno konomo malemale ba꞉moe hopolo da꞉lawemena꞉, ba꞉ba꞉te ebeno tuputupupima꞉ ba eda꞉hana kuba ododi komoeno wato kikipo ba꞉bo kolawema꞉na꞉.
18 Ba꞉bema꞉ kapiya dubuino kuba ododi komodo hoe huiyate tawakalubi hiliyonomatamo keba ka꞉na ka꞉piya꞉, ba꞉ ba꞉ba ka꞉na eta kapiya dubuino hidonomo ododi komodo hibi ka꞉ka꞉ komote iba꞉tamo piya꞉, iyo, Godote ibi tuputupupima꞉ ba ka꞉lamina ebeno ka꞉ka꞉ iba꞉tamo dito ikalamena. 19 Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, kapiya dubuti Godokono tabamo papamiwataha꞉ komodo hiliyonomo tawakaluba꞉te Godokono komo kukala wakalamipima꞉ atumu a꞉keda꞉huya꞉. Huiyatiya eta kapiya dubuti Godotamo hibinomolo da꞉papamiwatuya꞉, ba꞉be dubuino hido ododi komodo Godote gabo bihiduimiya꞉ komo hiliyonomo tawakalubi uwatete ebeno tuputupupima꞉ komidilima꞉.
20 Ba꞉bema꞉ mabu keka꞉ Godote dopamo ebeno Tutumu Tabo tawakaluba꞉tamo dikalamiya꞉? Ba꞉ hibila, ebete ba꞉moe komo ododiya꞉ mabu ebete ubi bihatiya꞉ iba꞉te ebeno hiya꞉hiya꞉ kukala ba wakalamina ibino modoboha꞉ komo ba꞉bo kiya꞉tawahama꞉. Huiyatiya kalakala konomola, keba tetelo hopo habanapino kuba ododili komate hiliyonomoma꞉ deda꞉huya꞉, ba꞉be atu tetenomolo Godokono malemale komote konomamo kuluhukuya꞉ ba꞉bi kuba ododili komo hibinomolo kegebolema꞉. 21 Iyo, ebete ebeno ubi ba꞉ma ka꞉na ihatiya꞉, kuba ododili komate dopamo hoe huiya ipuwado aeno namutudawama꞉ keba ka꞉na kediya꞉, ba꞉ ba꞉ba ka꞉na ba꞉ma tetelo Godokono malemale komote a tuputupupima꞉ midi komodo aeno namutudawama꞉ ba eda꞉na, ale aeno Kodawa Ya꞉su Kelisoko ipuwado wiboha꞉ ka꞉ka꞉ hibinomolo kolawema꞉.