John Kakara
John ningaimi bukué gefusira amo, namonde jo kasama e gogoghombaeri. Avata evetu genembo digari erekotera amo, Iesu da ambo jimbi John, nune gefusira. Ainda susu mo eviri: John 13:23, 19:26, 20:2, 21:7, a 21:20 aminda, genembo buku gefusira aimi, nu tofo kivo udo ise, “Iesu da ambo jimbi mavejoá nu dubo budo ghusira,” avanembo sido isira. O 21:24 aminda, nu tofo isagha ijuguse sisira. Sifo aminda, evetu genembo totofo nenda javo kivo use, amingedo ghuseri. O namonde, Korafe-Yegha jo amingae eraera. Namonde kiki dise, totofo ijuguse, ‘na’, ‘namane’, o ‘namonde’ ava sise gemburaera. Avata John nunda geka gefuse, ‘na’ jo sae edo ghusira. A gido namane, Korafe-Yegha geka aimi jovereghuse, John tofo mandi geka gefusira ava kotise, dambu John numoá ijuguse, ‘na’, ‘namane’, a ‘namonde’ ava gefuseri.
Matthew, Mark, a Luke nenda geka giti gembero fefetusira. Ainda amboda, John nu eredo, nunda geka kote simbugedo gefusira. Avori, Matthew, Mark, a Luke, ne mokogo kiki a geka daba ava gefuseri. O John mo, nu kiki a geka mendeni gefuse, evia kasama aoro dae sedo gefusira: Iesu nu Geka Beká da susuri. A kotugo, nu Usasa, Jebuga, a Jebuga Evovodae Irari da Uvu Bayauri. Nu Namondeda Sifi (Sheep) Kaifa Kato Evevari. A namonde ya God Afakena buvari da Emboro+ numori. Kotugo geka mindafu eni mo eviri. Iesu nu God da Mandi beká, ava kasama aoro dae sedo, John geka emo simbugedo gefusira.
John Geka Gefusira, Ainda Mendo Mendo Mo Eviri.
1:1-18 Iesu reda ghe fira enda eminda sirorusira.
1:19-51 John Bafataito Ari Kato saramana use iriri, Iesu tuturo edo nunda ambo jimbi mendeni aghi usira.
2:1—12:50 Iesu natofo da dombuda saramana edo ghusira.
13:1—19:42 Iesu Jerusalem aminda ira, rea sisira a usira, a kotugo nange ambududurusira amo, eviri.
20:1-31 Iesu ambarida ghe jebuge eredo, nunda natofokena isagha eari gido ghuseri.
21:1-25 Iesu sifo eni Galilee aminda isagha etiri, nunda ambo jimbi gosuseri.
1:1-18 God Da Geka Evovodae Irari Aimi, Endada Vosedo, Evetu Genembo Da Tamo Ava Budo Sirorusira. God da Geka Evovodae Irari Amo, Na Iesu Dae Resena.
1
Enda jo sirorae iriri gitida, God da Geka nu irei. God da Geka amo, nu God ghae dabade iriari, a nengae mo dabakori. Nemo jo nunda nunda iraeri, o dombu eni iraeri. Giti beká giti tuturoda mo, nengae dabade iriari. God nunda Geka resena eimi, roera isasambu nune etiri sirorusira. Roera isasambu, utuda a endada irira amo, nunda Geka da fakina ainembo etiri sirorusira. God da Geka resena einda jokáda mo, jebuga siroredo foa gheraira. Jebuga resena emo, nu kau usasa aminga ava, evetu genembo da jokáda janimberaira. Usasa mo, tumba jokáda janimberaira. Jo tumbai fati soana ae eraira.
Avori, God nunda aghi kato javo John ava dirigetiri, usasa einda beká ava sari ningoro dae sedo, evetu genembokena fusira. Ne John da geka ningido, usasa ainda bino ava tumondaoro dae sedo, God nu John dirigetiri fusira. Usasa resena emo, na jo John dae saeri. John nu usasa ainda aghi katori. Usasa amo, nu usasago bekári. Nu evetu genembo isambukena janimbari dae sedo, endada fusira. Usasa amo, na Iesu dae resena.
10 Numo God da Gekari. Geka eimi, enda etiri sirorusira. Nu vose fira enda eminda ireira avata, evetu genembo nu jo kasama ae iriari. 11 Numo, nunda natofo Jusi embokena fusira, avata ne nu ighagha useri. 12 Avata mave, nundae nati joká doruse nu tumondusera amo, God da sasingu aore dae sedo, nemokena fakina futusira. 13 God da sasingu sirorusera amo, jo nenda fakinaimi o evetu genembo da ujuimi, saoro siroraeri. Nemo, God da fakinaimi etiri siroruseri; ava sedo God mo, nenda Numamo bekári.
14 God da Geka setena amo, nu endada vosedo genembo beká jinetiri, namonde dabade iriari. Nu namonde dabade irise, geka beká sise, a sonembeari, nunda duro isagha eari namonde gido ghuseri. Nunda duro resena emo, nu God Afakena rurusira. Nu God da Mandi dabako tainako ava sedo, mutiri nune rurusira. 15 John nu Iesu dae sise, eminge sisira, “Na geka sedo ghusena amo, na genembo eindae sise, sedo ghuseni. Amo eviri: ‘Genembo eni nanda amboda refira amo, nu ambori, na begori. Avata, numo teriago bekári, na kitakori. Ainda tuka mo: na jo sirorae iriana da gitida, nu irei,’ ” John nu Iesu dae aminge sisira.
16 Nunda sonemba tomanako bekáimi namonde esimbugurureari irá gheraera. 17 God nunda Agho Dari ava setiri, Moses gembu futusira. Avata sonemba a geka beká mo, jo Moses nune mutaeri. Iesu Keriso nune budo fira futusira. 18 Evetu genembo mave eniimi God jo ditii gae irera. Avata, God da Mandi dabako tainako, Numamoghae dabade irá gheraera aimi fira, God nu kau mavegori, ava nune setiri evetu genembo nininguseri.
1:19-28 John Nu Tofo Mandi Ijugetiri, Babojegari Ne Nininguseri.
(Matthew 3:1-12; Mark 1:1-8; Luke 3:1-18)
19 Jusi embo19Tuturo 19 eminda, John nu ‘Jusi embo ’ sisira amo, nu Jusi embo da babojegari a Moses da Geka kaifa kakato+ aindae sisira. ne, John kena ategi e ningoro dae sedo, fristi+ a Levi ondi+ mendeni, dirigetero Jerusalem ghedo fera, John kena buvudo ategi useri, “Ni mavejori?” 20 Aminge setero, John jo tofo jungutuse ighagha aeri. Nu isagha sisira, “God Genembo eni dirigari furare dae sisira amo, jo namo iraeri,” aminge sisira. 21 Setiri, ne siseri, “Avori, se ningore! Ni, feroveta Elijah jovereghe furariá seraera amo, nimori, ai?” aminge setero, John mino eminge sisira, “Tefo! Na jo Elijah iraeri,” setiri, ne sekago ategi useri, “Ni aminge saresa amo, ni mavejori? God amboda feroveta tomanako eni mutari furare dae sisira amo, nimori, ai? Se ningore!” aminge setero, nu sekago eminge sisira, “Tefo! Na jo numo iraeri.” 22 Aminge setiri, ne siseri, “Gegenembo namane dirigetero ojera aikena jovereghe yarera amo, mino nange sareri? Ava sedo, ni tofo se ningore! Ninda saramana rejori?” ne aminge siseri. 23 Setero, John eminge sisira, “Nanda saramana beká aindae, feroveta Isaiah geka eminge gefusira:
‘Na reighi uvu a evetu genembo irae da vasa eminda, beka fainghedo natofo isambukena seraena:
“Bajari da emboro rerebevu dambu are!” ’
Geka emo, God da feroveta Isaiah anakora nandae sisira,” John aminge sisira.
24 Gegenembo John kena fera ategi usera amo, Moses da Geka kaifa kakato+ aimi dirigetero fuseri. 25 Ne sekago daba aindae, John kena ategi useri, “Ni eminge setesi: ‘God Genembo eni dirigari furari seraera amo, jo nimo iraeri. A ni jo Elijah iraeri. A kotugo, God feroveta eni dirigari furariá seraera amo, jo nimo iraeri,’ setesi. Avori, ni redae bafataito eraesi?” 26 Aminge setero, John minonda nemokena sisira, “Na tefo uvu vanemboimi bafataito eraena. Avata Genembo eni nenda jokáda fetirira amo, ne jo kasama ae ireva. 27 Na giti siroreteno, nu amboda sirorusira. Avata nu genembo teria bekári. Na jo numongo iraeri. Na taká sabua bekári,” John aminge sisira.
28 Reighi Bethany aminda, geka ava se nininguseri. Reighi Bethany resena emo, nu uvu Jordan beina iji vitarikena, aminda irira. John nu vasa aminda bafataito edo ghusira.
1:29-34 Genembo Eni, Namondedae Sedo Ambari Dae Fusira Amo, Iesu Numori.
29 Sifo atetiri, Iesu numokena ira buvurutiri gosuse, John natofo isambukena sisira, “God Sifi da Mandi eni, namonde evetu genembo da ari ekoko seghe fugutuse ambare dae sedo, mutiri fusira amo, ovia refirore. 30 Na Genembo eni nanda amboda refira, simutana, amo eviri. Na sife geka nundae simutani. Na giti siroreteno, nu amboda sirorusira. Avata nu teria bekári. Na jo numongo iraeri. Ainda beká mo: na jo sirorae iriana da gitida, nu irei,’ amo na nundae simutani. 31 Nu furarira ava na kasama useni, avata nu mavejoá, na jo kasama ae useni. Avata na uvuimi bafataito udo refena ainda susu mo: na nange nunda kau mavega ava ijugaono Israel embo gi kasama aeteri!”
32 Aminge sedo, John geka eni Iesu dae sisira amo, eviri: “God da Asisi Kakara, kau ribo da kau aminga ava, vose fira numokena asugedo iriri, na gosumutani. 33 Na nu jo kasama ae umutani. Avata God na uvuimi bafataito aono dae sedo dirigusira aimi, namokena sisira, ‘Asisi Kakara vose foa Genembo mavekena asugedo irari garesa amo, Genembo amo, nu Asisi Kakara da fakinaimi, evetu genembo bafataito use irarira.’ 34 God rea sisira ava, isagha etiri gosumutani. Aindae na nemokena resena: nu God da Mandiri,” John aminge sisira.
1:35-42 Iesu Gegenembo Mendeni Gategedo, Aghi Etiri Fera Nunda Ambo Jimbi Useri.
35 Sifo atetiri, John nunda ambo jimbi etoto naká ainde dabade vasa daba aminda irise, 36 Iesu fira darigiri gido, John sisira, “God Sifi da Mandi eni mutiri ambari dae refira amo, ovirere.”
37 Aminge siri ningido, nunda ambo jimbi ne John dodo, Iesu de dabade iseri. 38 Nunda amboda ero, Iesu jovereghe gosusira amo, ne nunda amboda amboda fero gido, nendae ategi usira, “Ne rejoá kakova erevu?” aminge sisira. Setiri, ne mino siseri, “Rabai, ni reda irá gheraesi?” siseri. (Rabai resena emo, namondeda gekaimi ‘ijuga kato’ sise siseri.) 39 Setero, nu nemokena mino sisira, “Fuvu gaove!” Aminge sedo, ne dabade era, etoto naká amo ne Iesu da irari vasa ava gido kasama useri. Aminda nemonde dabade irero ungobu usira. (Amo kau, 4 koroko avavaga usira.)
40 Gegenembo etoto naká John da geka ningido, Iesu de dabade isera amo, eni Andrew ri. Andrew resena emo, nu Simon (o Peter seraera) ainda namendiri. 41 Andrew nu totoi ira, nunda koro Simon tambudo sisira, “Namane Keriso tamberi,” aminge sisira. (Geka Keriso da tuka mo: God Genembo eni dirigari furarira, aindae namonde ‘Keriso’ seraera). 42 Aminge sedo, Andrew nunda koro Simon unumbe nengae Iesu kena iseri. Era buvero, Iesu nu Simon á tataseguse sisira, “Ni John da mandi Simon ri. Avata ninda javo seka, Cephas o Peter jijigherena.” (Geka Cephas o Peter ainda tuka mo, ghamanari.)
1:43-51 Iesu Nunda Ambo Jimbi, Philip Nengae Nathanael Ghae, Ava Gategedo Aghi Usira.
43 Sifo atetiri, Iesu Frovensi Galilee aminda yari kotisira. Kotedo, Philip tambudo, “Fu, nangae yaore!” sisira. 44 (Philip resena emo, nu Andrew Peter ghae da reighi Betsaida, ainda genembo eniri.) 45 Setiri, Philip nu eredo ira Nathanael tambudo numokena sisira, “God da Agho Dari da buku jokáda, Moses i Genembo enidae gefusira. Genembo amo tamberi. Feroveta barago, Genembo daba aindae gefuseri. Amo, Nasareth embo genembo Joseph da mandi javo Iesu dae siseri.” 46 Aminge setiri, Nathanael nu Philip da geka ighagha edo, dere jise eminge sisira, “Kote gi! Nasareth aminda ghedo, eveva eni furariá sise resesa?” aminge setiri, Philip mino sisira, “Avori, fu gase!”
47 Philip aminge setiri, Nathanael eredo Iesu kena isira. Iri, Iesu fuge Nathanael gido, eminge sisira, “Refira omo, Israel embo bekári. Numokena gungubo eni tefori,” aminge sisira. 48 Aminge siri, Nathanael ningido ategi usira, “Ni nange na kasama eresi?” aminge setiri, Iesu mino sisira, “Philip jo ya nimokena buvae iriri, ni ika kayuyu duruda anumbireso geni.” 49 Aminge setiri, Nathanael numokena sisira, “Ijuga Kato, ni God da Mandiri. Ni namonde Israel embo da kiniri.” 50 Aminge setiri, Iesu numokena sisira, “Ni, kayuyu duruda anumbireso gido setena aindae tumonderesa, ai? Amo kitakori. Ni amboda roera mindafugo garesa.” 51 Aminge sedo, nemokena sisira, “Geka beká resena! Amboda utu afigari, God da aneya Evetu Genembo da Korokena+, vose vitido ghururoro gareva,” Iesu aminge sisira.

191:19: Tuturo 19 eminda, John nu ‘Jusi embo ’ sisira amo, nu Jusi embo da babojegari a Moses da Geka kaifa kakato+ aindae sisira.