Luke Kakara
Luke Kakara mo, Greek embo eni, javo Luke, nune gefusira. Numo dogetari. Nu Iesu da ambo jimbide dabade, deinghedo ghusira. Nu jo Jusi embo kotise gembaeri. Amo nu, nunda natofo Greek embo, a kotugo natofo mendeni tumondaoro dae sedo gefusira. Nu jo Luke Kakara avanembo gembaeri. Nu God da Geka eni, Ekaresia , ábarago nune gefusira.
Luke nu genembo eni, javo Theophilus kotise, buku emo gefusira. Theophilus da tuka mo, ‘God Dubo Bari Katori’. Ava sedo namonde erebunera, Luke, genembo beká eni, javo Theophilus ava kotise, numokena gefusira. O nu, evetu genembo mave God dubo buraera aikena, buku emo gefusira.
Iesu mo, namonde evetu genembo isambu da Koro, ã namonde isambu sonembari dae sedo fusira, ava ijugari dae sedo gefusira.
Luke Geka Gefusira, Ainda Mendo Mendo Mo Eviri.
1:1-4 Geka da tuturori.
1:4—2:52 John Bafataito Ari Kato nengae Iesu ghae, nange siroruseri.
3:1-20 John Bafataito Ari Kato saramana edo ghusira.
3:21—4:13 Iesu bafataito etiri ainda amboda, Satan ira Iesu dederusira.
4:15—9:50 Iesu frovensi Galilee aminda deinghuse, vironu sedo ghusira.
9:51—19:27 Iesu frovensi Galilee ghedo ira, Jerusalem buvurutusira.
19:28—23:56 Fura Kakara aminda, rea sirorusira.
24:1-53 Iesu ambarida ghe jebuge eretiri, nunda ambo jimbi gero utuda vitisira.
1
Arie, Theophilus ko! Na ni ategi beká ava erena. Namanenda jokáda rea sirorusira ainda Bino ava, evetu genembo digari aimi osa sise, gembero irira. E jo duboi kotise gembaeri. Evetu genembo mendeni diti mokoi gido, Iesu da bino evia, vironu seoro ningido ghusera, ava gefuseri. Ava sedo, kotofuko, nane kotisena amo, eveva mo: na nindae gembu gogoghombaeteni. Ainda beká mo: na roera digari emo isambu, nunda tuturo da ghe ijuje ningi gogoghombuseni. Na emingerena ainda tuka mo: ni rea niningusesa ainda beká ava, kasama e gogoghombaetesi. Yari budo gi!
1:5-25 John Bafataito Ari Kato Sirorarira Ava, Aneyaimi Fira Osa Sisira.
Kini (King) Herod nu reighi Israel kaifa use ireira ainda sifoda, God da fristi+ eni javo Zechariah irei. Zechariah resena emo, nu Abijah da imendiri. A nu Abijah da imemesiride dabade, God da Kamboda+ fristi+ da saramana edo ghuseri. Noaro da javo mo, Elizabeth ri. Elizabeth da numamo mo, numbarago fristiri. Zechariah noaroghae mo, God da dombuda veka eveva use, Nunda agho dari kaifa e gogoghombedo ghuseri. Nengae erova irarara edo, evetako embako useri.
8-9 Avori, fristimane God da Kamboda+ saramana edo ghusera ava, Zechariah nunda boanda ari dae sedo, ira Jerusalem aminda saramana use irei. Fristi+ da kiki mo eviri: mavejo mavejo yabiyabina (incense) oltada (altar) dungedo ghaetira ava, gategari dae use, kikindoro avavaga gaedo ghuseri. Sifo eninda kikindoro garusera amo, Zechariah da javo ava isagha etiri gido, nu eredo ira God da Kamboda+ yabiyabina (incense) God kena dungari avare dae sedo teterusira. 10 Nu amingiri sifo aminda, evetu genembo digari isaghakena fete banungero, 11 aneya fira Zechariah kena olta (altar) beina gimandukena isagha usira. 12 Isagha etiri, nu gi dudukughedo oju usira. 13 Oju iri, aneya numokena sisira, “Zechariah, erá oju eose! God ninda benunu ningira. Ava sedo, nearo Elizabeth kauri edo mandi fumbarira. Mandi javo mo, John jighareva. 14 Numo sirorarira amo, ne ivuga use dubo eveva beká ava areva, ã evetu genembo mendeni barago ivuga beká ava arera. 15 Mandi amo, nu God da dombuda kotofuko edo irarira. Vaini (wine) o uvu fakara jo mindae arira. Nu jo sirorae, noi da tininda irari, Asisi Kakara aimi numokena asugarira. 16 Asugari gido, nu Israel embo digarigo ava, nenda Bajari God kena unumbe bu jovereghe furarira. 17 Nu God da feroveta Elijah da kau aminga ava edo, God da Asisi ã God da fakina aimi, giti yama Bajari da emboro simbuguse irarira. Sasingu noi numamode bu foa tatari dubo dabako arera. Kotugo, gogore kakato ábarago bu jovereghari kotari eveva ava kotarera. Aminguse, nu Bajari da natofo nenda dubo joká esimbugururari iroro furarira,” aneya aminge sisira.
18 Setiri, Zechariah mino numokena sisira, “Na nangedo ni tumondareni? Namane Elizabeth ghae evetako embako eteri,” aminge setiri, 19 aneya sisira, “Nanda javo Gabriel ri. Na sifo ghousa God da dombuda irá gheraena. Na, Nune dirigetiri bino eveva evia nimokena osa sari dae ojigheni. 20 Ni nanda geka evia jo tumondae eresa avata, geka einda beká mo sirorarira. Ava sedo, ni beka guga ari iraso, ninda mandi sirorari gido, beka afigarira,” aneya aminge sisira.
21 Nengae God da Kamboda+ geka sero, evetu genembo isaghada fefetusera amo, kaifa e jarutuseri. 22 Bunise irero, Zechariah fira buvudo beka sari bunisira, ava gosuseri. Gosero, aneya rea setiri niningusira ava, ungoi ijugetiri gosuseri. Gido, ne kasama usera amo, aneya fira numokena isagha etiri, diti mokoi gosusira.
23 Zechariah da saramana sifo dadabetiri, nu Jerusalem dodo jovereghe natida isira. 24 Ira natida buvudo irise, noaro Elizabeth kauri usira. Kauri edo jo deinghae kamboda irise, tambuno ghabu soveni taukaka dadabusira. 25 Dadabetiri sisira, “Aiyakoe! Giti na erova iriono, evetu genembo na dere jireoro meka gido ghuseni. Orokoá Bajari sonembetiri na dubo eveva use irena,” aminge sisira.
1:26-38 Iesu Sirorarira Aindae, Aneya Aghi Edo Osa Sisira.
26 Elizabeth kauri edo iriri, tambuno ghabu soveni dadabetiri ainda amboda, God sekago nunda aneya javo Gabriel ava dirigetiri, Frovensi Galilee, reighi Nasareth aminda isira. 27 Gagara javo Mary kena, geka osa sari dae isira. Gagara emo, nu genembo javo Joseph kena, vai are dae sedo datu dighero irei. Joseph resena emo, nu Kini (King) David da imendi eniri. 28 Aneya ira buvudo, eminge sisira, “Mary, iresa. God ninda irari evevago ava gido, ivuga erira. Ni ategi use esimbugerira,” aminge sisira. 29 Setiri, Mary nu aneya da geka ava ningi dudukughedo geka da tuka ava bunisira. 30 Etiri, aneya sekago numokena sisira, “Mary, erá oju eose! God ni dubo ererurira. 31 Ni kauri edo, mandiá fumbaresa amo, nunda javo Iesu jigharesa. 32 Nu kotofuko arira. God Teria Beká aimi, nundae ‘nanda Mandi’ sarira. Kini (King) David evetu genembo kaifa e gogoghombedo ghusira; kau daba aminga ava, namondeda Bajari God sari, ninda Mandi kotofuko edo, 33 nune nembua Jacob da imemesiri evovodae kaifa ururari irarera. Nunda fakina jo tano ae arira,” aminge sisira. 34 Setiri, Mary mino aneyakena sisira, “Nu kau nange nangedo namokena sirorari? Na jo genemboghae iraeri,” aminge sisira. 35 Setiri, aneya numokena sisira, “Amo jo genembo da fakinaimi sirorae arira. God nunda Asisi Kakara mutari nimokena vose asugarira. Aminguse, God da fakina aimi afuregari, ni Mandi Kakara fumbaresa. Aindae sedo, God nundae ‘nanda Mandi’ sarira. 36 Ninda ghato Elizabeth ava kote gi! Nu ‘erovava’ sedo ghuseri. Nu evetako avata, oroko nu kauri edo iriri, tambuno ghabu soveni sembudo ghabu sovenida dabako ava dadabari dae erira. 37 God kena fakara eni tefori. Nu rea sarira amo, beká sirorarira,” aminge sisira. 38 Setiri, Mary numokena sisira, “Na Bajari da aderi. Ava sedo, nunda uju setesa amo, namokena sirorare!” aminge setiri, aneya eredo darigusira.
1:39-45 Mary Elizabeth Kena Isira.
39 Ainda amboda, Mary nunda roera bibitai simbuge bu eredo beina doririkena ira, Judia frovensi buvudo, nunda ghato da reighi aminda buvurutusira. 40 Buvudo ira Zechariah da kamboda teredo, nunda ghato Elizabeth gido ategi usira. 41-43 Ategi etiri, nunda ghato Elizabeth ava niningiri, kokoi nunda tini jokáda dudukughedo javi javi usira. Amingiri, Asisi Kakara Elizabeth kena vose asugetiri, nu dubo kotedo beka fainghe sisira, “Arie, ni nanda Bajari da noiri! Ava redae namokena ojesi? Nane eredo nimo gari dae yaetena, ava avori. Namokena ojighesa aindae, na ivuga beká ava erena. God ni esimbuge gogoghombusira. Ninda mandi fumbaresa amo, numbarago esimbuge gogoghombarira. 44 Ni ategi eso, kokoi nanda tininda ava ningido, ivuga use javi javi etira. 45 Geka Bajari da aneya aimi nimokena sisira, ava beká are dae sedo tumonde gogoghombusesi. Aindae sedo, Bajari ni esimbugerira,” aminge sisira.
1:46-56 Mary God Kena Sakai Sise, Yaru Didivusira.
46 Aminge setiri, Mary eminge sisira,
“Nanda ghamo joká isambuimi, Bajarikena sakai resena.
47-49 Nanda asisiimi ivuga erira.
Ainda susu mo: na sabuari, avata God Fakina Kato namo kotedo sonembuse veka eveva erira.
Ava sedo, orokoá evetu genembo tuturo edo, nandae sarera, ‘God Mary esimbugusira.’ Nunda javo kakara bekári.
50 Evetu genembo God igheghi use kakara eraera amo, God joka use ne dubo buraira.
à kotugo, nenda sasingu ã imemesiri barago, joka use esimbugeraira.
51 Nunda ungo siregusira da fakina aimi, evetu genembo gogore kakato amo, bambu soesa babarigusira.
Etiri, nenda ujuda manaka garusera amo, dotero dadabusira.
52 Nune seari, reighi mendeni da kini (king) babai, nenda vasa do vosedo, sabua edo ghuseri.
Kotugo Nune seari, sabua mendeni vitido kokotofu edo ghuseri.
53 Evetu genembo baimarai sirivo edo ghusera amo, sonembuse oka bayau muteari mindido ghuseri.
Aminguse, evetu genembo mendeni guguade amo, dirigeari ighoii sirivo udo ya ghuseri.
54-55 Nu beka gagojuse, Abraham ã namonde Abraham da sasingukena joka use, evovodae sonembari sisira.
God ava kotise, namonde Israel embo, nunda gigimasa ã ade jamena, ava sonembusira.”
56 Mary Elizabeth ghae irise tambuno etodaba dadabetiri, jovereghedo nunda natida isira.
1:57-66 John Bafataito Ari Kato Sirorusira.
57 Elizabeth da fumbari sifo buviri, mandiá fufusira. 58 Fumbiri, nati embo ã nunda natofo isambu, Bajari nu nange nange sonembetiri mandi fufusira ava ningido, Elizabeth de ivuga useri.
59 Mandiá siroretiri, fura dabako dadabetiri, nunda vika mendo anoso gafugari dae sedo, evetu genembo mendeni fera buvudo, nunda vika mendo anoso ava gafugedo, numamo da javo Zechariah ava jighari dae siseri. 60 Setero, noi sisira, “Tefo, nunda javo John jigharera.”
61 Setiri, mino numokena siseri, “Ninda oro ainda jokáda, javo emo tefori.” 62 Aminge sedo, numamokena ungoi use, nunda uju mo, javo rejoá jigharera aindae ategi useri.
63 Etero, Zechariah nu roera eni mutoro mandi da javo gembari dae ungoi etiri gido, mutero bu eminge gefusira: ‘Nunda javo mo, John ri.’ Aminge gembiri gido, natofo isambu dudukughuseri. 64 Zechariah gefiri beka vujegetiri, geka sise tuturo edo God dae sakai sisira. 65 Amingetiri, nati embo reighi aminda oju useri. Oju ero, bino ivegedo iri, evetu genembo Judia frovensi beina doririkena irá ghedo ghusera, isambu nininguseri. 66 Mave bino ava niningusera amo, isambu kotari futo use siseri, “Mandié baji teria arira amo, amboda rejoá ari?” Ainda susu mo: mandiá Bajari da esimbugari jokáda irei.
1:67-80 God Da Geka Amboda Rea Sirorarira Ava, Zechariah Osa Sisira.
67 John numamo Zechariah, Asisi Kakara ai vose asugetiri, God da Geka ava itatamuse geka evia sisira:
68 “Namonde Israel embo da Bajari God dae sakai saore,
nu fira nunda fakinaimi namonde sonembusira ava sedo.
69 Nune namonde sonembare dae sedo, Sonemba Kato tomanako,
nunda gimasa David da imendi eni ava futusira.
70 Anakora beká, God setiri nunda ferovetaimi gembero irira:
71 ‘God namondeda gitofu ava kosegari namonde jebugarera.
à kotugo, evetu genembo namondekena gitofu eraera, ainda ungoda ghe saghimbe bari jebugarera,’
aminge gembero irira.
72 Nune namondeda abuamanedae joka edo, nunda beka gajari kakara ava, kaifa ari sisira.
73-74 Namondeda abua agira beká Abraham kena beka gagojuse, sisira,
‘Ninda gitofu ã ninda sasingu da gitofu ava, nane kosegaono jebugareva.
Nenda gitofudae jo oju ae, namoá tumonde bainghedo ghareva.
75 Aminguse, ne evovodae nanda natofo kakarago beká ava use irareva.’ ”
Zechariah aminge sedo, jovereghe nunda kokoi John kena eminge sisira, 76 “Nanda mandi, ninda geka barago irira:
God Teria Beká, nunda Geka ava isagha saso dae sedo, ni gategusira. Ni giti yama, Bajari da emboro esimbugaresa.
77 Bajari nu nange nunda natofo da ari ekoko kote doyari jebugarera ava, nemokena osa saso ningarera.
78-79 Namondeda God, namondedae joka edo tavo use unduraira.
Sifo atedo iji viteari, tumba dadaberaira kau aminga ava, God da sonemba a God da usasa utuda ghe janimbeari,
evetu genembo ambari dae oju eraera amo, usasa ava gido, dubo jama arera,”
Zechariah aminge sisira.
80 Nunda mandi baji tomanako use, dubo gekaghae babojusira. Nu reighi uvu ã evetu genembo irae da vasa aminda ireira edo, tuturo edo Israel embokena vironu sedo ghusira.