Matthew Kakara
Namondeda ‘Gospels’ isambu, avononde nakári, Matthew, Mark, Luke, a John. Matthew, Mark, a Luke nenda geka giti gefuseri. O John mo, nunda geka amboda beká gefusira. Evetu genembo digari erekotera amo: buku emo Iesu da ambo jimbi Matthew (o Levi seraera) nune gefusira. Iesu da sifo aminda, evetu genembo totofo kivo use, geka ‘na’ o ‘namane’ jo gembudo bukuda fitoro terae edo ghusira. Avata namonde oroko jo amingae eraera. Namonde kiki dise, totofo seraera amo, namondedae sedo, dambu ‘na’, ‘namane’, o ‘namonde’ gemburaera. Ava sedo, Iesu da ambo jimbi usera, ainda geka Korafe-Yegha aimi jovereghusera amo, Matthew mo nemonde dabade iriari. Ava kotise, namane dambu ‘na’, ‘namane’, o ‘namonde’ gefuseri.
Jusi embo da kini (king) anakora ireira, javo David, ainda imendi eni amboda foa natofo kaifa arira, amo Iesu ri. Ava ijugari dae sedo, Matthew nunda geka evia gefusira.
Matthew Geka Gefusira, Ainda Mendo Mendo Mo Eviri.
1:1—2:23 Iesu nange sirorusira.
3:1-12 John Bafataito Ari Kato saramana edo ghusira.
3:13—4:11 Iesu bafataito etiri ainda amboda, Satan ira Iesu dederusira.
4:12—18:35 Iesu Frovensi Galilee aminda deinghuse, vironu sedo ghusira.
19:1—20:34 Iesu Frovensi Galilee ghedo, ira Jerusalem buvurutusira.
21:1—27:66 Fura Kakara (Holy Week) aminda, rejo ava sirorusira.
28:1-20 Iesu ambarida ghe jebuge eredo, nunda natofokena isagha etiri, ne gosuseri.
1
1:1-17 Iesu Keriso Da Nombuamaneri.
(Luke 3:23-38)
David nengae Abraham ghae da imendi, Iesu Keriso ri. Nunda nombuamane da kiki mo eviri. Abraham da mandi mo Isaac ri. Isaac da mandi mo Jacob ri. Jacob da vide jamena mendeni, ne Judah de dabade siroruseri. Judah da vide jamena etoto naká, Perez nengae Zerah ghaeri. (Perez nengae Zerah ghae da noi javo mo, Tamar ri.) Perez da mandi mo Hezron ri. Hezron da mandi mo Ram ri. Ram da mandi mo Amminadab ri. Amminadab da mandi mo Nahshon ri. Nahshon da mandi mo Salmon ri. Salmon da mandi mo Boaz ri. (Boaz da noi javo mo, Rahab ri.) Boaz da mandi mo Obed ri. (Obed da noi javo mo, Ruth ri.) Obed da mandi mo Jesse ri. Jesse da mandi mo David ri. Nu namonde Israel embo da kini (king) nune usira.
David da mandi mo Solomon ri. (Solomon da noi mo, giti Uriah kena vai edo iriri, David saghimbe rurusira). Solomon da mandi mo Rehoboam ri. Rehoboam da mandi mo Abijah ri. Abijah da mandi mo Asa ri. Asa da mandi mo Jehoshaphat ri. Jehoshaphat da mandi mo Joram ri. Joram da mandi mo Uzziah ri. Uzziah da mandi mo Jotham ri. Jotham da mandi mo Ahaz ri. Ahaz da mandi mo Hezekiah ri. 10 Hezekiah da mandi mo Manasseh ri. Manasseh da mandi mo Amon ri. Amon da mandi mo Josiah ri. 11 Josiah da vide jamena mendeni, ne Jechoniah de dabade siroruseri. Sifo aminda, Babylon emboimi fera namonde Israel embo da abuamane ava, sosighi edo nenda reighi Babylon aminda budo iseri.
12 Budo ero, Jechoniah da mandi Shealtiel aminda sirorusira. Shealtiel da mandi mo Zerubbabel ri. 13 Zerubbabel da mandi mo Abiud ri. Abiud da mandi mo Eliakim ri. Eliakim da mandi mo Azor ri. 14 Azor da mandi mo Zadok ri. Zadok da mandi mo Achim ri. Achim da mandi mo Eliud ri. 15 Eliud da mandi mo Eleazar ri. Eleazar da mandi mo Matthan ri. Matthan da mandi mo Jacob ri. 16 Jacob da mandi mo Joseph ri. Joseph mo nu, Iesu da noi Mary da nuvuri. Iesu resena eindae, natofoimi seraera, “God Genembo eni mutari sisira amo, numori,” aminge seraera.
17 Avori, Abraham tano ghe fira David kena buvurutusira ainda soro aminda, Iesu da nombuamane 14 ava sirivo udo fuseri. Tano David tano ghe fusira aminda, Babylon emboimi fera namonde Jusi embo da abuamane ava sosighi usera, ainda soro aminda barago, Iesu da nombuamane 14 ava sirivo udo fuseri. A kotugo, sifo aminda ghedo fira Iesu sirorusira, a barago, nunda nombuamane 14 ava sirivo udo fuseri.
1:18-25 Iesu Nange Nange Sirorusira, Amo Eviri.
(Luke 2:1-7)
18 Iesu Keriso nange nange sirorusira, amo eviri. Iesu da noi Mary ava, genembo Joseph kena datu didighuseri. Datu dighero, nengae nunda nunda irise, Mary nu Asisi Kakara da fakinaimi kauri usira ava, itatamusira. 19 Mary nu kauri etiri gido, nunda datu genembo Joseph, bune jaredo Mary doyari kotisira. Avata nu genembo evevari, a nu sifo ghousa kotofuko da ari ava edo ghusira. A gido, erá meka geure dae sise, nu ufena doyari kotisira. 20 Nu ava kotise, aturu usira. Aturuda, aneya numokena isagha etiri gosusira. Giri, aneya Joseph kena sisira, “David da imendi, iresa. Ninda datu gagara Mary, ava fitarésa! Jo oju ae aresa. Ainda beká mo: nu jo emboroda kauri aeri. Nu Asisi Kakara da fakinaimi, kauri edo irira. 21 Nu mandi fumbarira amo, nunda javo Iesu, ava jighareva! (Javo Iesu da tuka mo: ‘Sari Jebugari Katori’.) Iesu jighareva, ainda beká mo: nunda natofo da ari ekoko da bouvu, nune fumbarira,” aminge sisira.
22-25 Setiri dadabetiri, Joseph diti fangedo erorusira. Eredo, Bajari da aneya rea numokena sisira ava use, Mary fifitusira. Fifitusira avata, nengae jo dabade avae irise, nu mandi fufusira. Fumbiri, Joseph mandi ainda javo Iesu jijighusira. Ari evia sirorusira amo, jo tefo siroraeri. Susudae sirorusira. God nu rea nunda ferovetakena setiri gefusira, ava beká are dae sedo sirorusira. God setiri, geka gefusira amo eviri:
“Gagara seka eni genemboghae jo avae irise, kauri edo mandi fumbarira.
Fumbari, natofo mandi ainda javo Emmanuel jigharera. (Emmanuel da tuka mo: ‘God Namonde Dabade Irera’.)”