11
Anɨb u, yad Krais göp adö u nɨŋem gɨpin rö, kale u rö nöp yad gɨpin adö u nöp nɨŋmim gɨmim. * 1Ko 4:16
Nɨbi bɨ God nɨp sabe gɨnɨg magum geinaböl u, kale nɨhön rö mɨdöl
Yad nan nɨhön nɨhön gɨmɨdin u nɨŋ dammim, Jisas manö aij u dapem kalöp hag ñɨnö u, nɨŋ dammim, nɨŋöl gɨ nöp mɨdmim gɨpim u, kalöp nɨbi bɨ aij yabɨƚ a gabin. Pen mɨñi hagnɨg gabin i, nɨŋmim. Bɨ gau nabɨc kale Krais; nɨbi gau nabɨc kale nugmul bɨ; Krais nabɨc nɨpe God. * Jen 3:16; Ep 5:23 Pen bɨ gau nabɨc kale paƚu göm, God nɨp sabe göl gɨ, aka nɨbi bɨ gau kalɨp God Manö hag ñöl gɨ geinaböl u, nabɨc kale dap lugnaböl. Pen nɨbi gau nabɨc kale u waiö mɨdö nɨŋöl gɨ, God nɨp sabe göl gɨ, aka nɨbi bɨ gau kalɨp God Manö hag ñöl gɨ geinaböl u, nabɨc kale dap lugnaböl. Nɨbi ap anɨg geinab u, nɨbi nan naij gɨnab nable gaŋ a göm umagö böŋ nöp rɨklö nable gɨnab u, u rö nöp lɨnab. Pen nɨbi ap umagö paƚu gagnab u, umagö nɨpe u rɨk sösöl lep; wasö u rɨk yuö lep. Pen anɨg göl nable göp a gainɨm u, umagö nɨpe paƚu gɨnɨm. Bɨ gau, God kalɨp nɨpe ke rö gɨ lö mɨdpal u rö, nabɨc kale u paƚu gagöl. Pen nɨbi gau, God kalɨp bɨ rö gɨ lö mɨdpal. * Jen 1:26-27 God nɨbi rɨglöm kɨd u udöm, bɨ gɨ laga; bɨ rɨglöm kɨd u udöm, nɨbi gɨ la. * Jen 2:18-23 Pen nɨbi ke halö mɨdöp u naij göp a göm, nugmul nɨp gɨ laga; bɨ ke halö mɨdöp u naij göp a göm, nɨbin nɨp gɨ la. 10 Adö anɨbu, nɨbi nabɨc paƚu göl gɨ mɨdeinab. Anɨg gɨnab u, nɨbi bɨ nɨŋöm, nɨbi anɨbu manö nɨŋab, a gɨnaböl. Anɨg gɨnab u, ejol gau nɨŋlö nable gagnab.
11 Pen nɨŋ aij gɨmim. Bɨ Kub amgö ilö u, nɨbi ke halö mɨdagöp; bɨ ke halö mɨdagöp. God nɨpe nɨbi abe bɨ abe mɨhöŋgöl gɨ la.
12 God bɨ rɨglöm kɨd u udöm, nɨbi gɨ la u pen mɨñi nɨbi gau ñɨ yag daulö nɨŋöl gɨ, majö gɨ kub göm, bɨ lɨnaböl. Pen magöŋhalö God nɨpe iƚ añɨ anɨbu nöp mɨdöp. 13 Pen nɨbi gau nabɨc kale waiö mɨdö nɨŋöl gɨ, God nɨp sabe gɨnaböl u, aij gɨnab aka, kale ke nɨŋim. 14 God nɨpe aige göm bɨ gɨ löm, nɨbi gɨ löm, gɨ la u nɨŋmim rɨk nɨŋnabim u, bɨ gau umagö mɨlö mɨdeinab u naij gɨnab, 15 pen nɨbi gau umagö mɨlö mɨdeinab u aij gɨnab u, a gɨmim nɨŋnabim. Umagö mɨlö nabɨc paƚu gaŋ a göm, God umagö mɨlö nɨbi gau ña. 16 Pen nɨbi bɨ rɨmnap manö hagabin adö anɨbi nɨŋöm, manö mɨdainɨm u, yad manö anɨbi nöp hagnɨg gabin. Yad pör anɨg unbö rö nöp gɨpin. Nɨbi bɨ Krais lau adö mɨdpal ram mɨnöŋ gau magöŋhalö anɨg unbö rö nöp gɨpal. Adö ap ke gagpal.
17 Pen manö kub kalöp hagnɨg gabin i, kalöp manö aij rɨmnap hagnam rö lagöp. Nɨhön gɨnɨg: kale Krais lau adö mɨdpim nɨbi bɨ gau aip magum gɨmɨdim u, añ mam kale gau gasɨ nɨŋmim, gɨ aij gagmɨdim. 18 Pen nɨbi bɨ rɨmnap yɨp hagla nɨŋnö, kale Krais lau adö mɨdpim nɨbi bɨ ammim magum gɨmɨdim ñɨn u, kale asɨk ke ke lɨmɨdim. Anɨg hagpal u, kale rɨmnap anɨg gɨmɨdim a gem nɨŋbin. * 1Ko 1:10-12 19 Pen gasɨ adö ke ke nɨŋmim gɨpe arab anɨbu, nɨbi bɨ gau Krais nɨŋ ud pɨdöŋ gɨpal, pen nɨbi bɨ gau Krais nɨŋ ud pɨdöŋ gagpal, a gun, waiö nɨŋnabun. 20 Krais nɨbi bɨ nɨpe aip magum gɨmim nan ñɨŋmɨdim anɨbu, Bɨ Kub ñɨg nan jɨm ñöl ñɨŋmim a ga rö ñɨŋagmɨdim; piral adö u gɨmɨdim. 21 Kale nan ñɨŋnɨg aumɨdim u, kale nöd apim añ mam auagnaböl gau gasɨ nɨŋmim abadagmɨdim. Nöd auaiöl u, ñɨg wain nan gau iru nöp abönamö ñɨŋöm ñɨŋ hakmɨdal. Anɨg göl, nɨbi bɨ rɨmnap hainö aulö kɨyö lɨmɨdöp; nɨbi bɨ rɨmnap nöd apöm ñɨg wain iru ñɨŋlö hauƚ almɨdöp. 22 Pen ram kale mɨdagö, magum gep ram u ammim, nan ñɨŋöl gɨ, ñɨg ñɨŋöl gɨ gɨpim akaŋ Aka, kale God nɨbi bɨ nɨpe mɨdpim u, nan yɨharɨŋ rö löp akaŋ Kale anɨg gɨmim, nɨbi bɨ nan mɨdagöp gau hag jumɨdim. Anɨg gɨmɨdim u, kalöp nɨhön hagnam? Kalöp nɨbi bɨ aij a gɨnam? Wasö yabɨƚ! Kalöp anɨg hagagnabin.
23 Bɨ Kub yɨp manö hag ña u, yad kalöp hag ñɨnö: Bɨ Kub Jisas, bɨ nɨp kain ga ñɨn u, ram duga magö u, bred magö ap uda. 24 Bred magö ap udöm, God nɨp aij a göm, adɨŋ adɨŋ ud jö göm adɨŋ bɨ nɨpe gau kalɨp ñöl gɨ haga, “Hañ romaŋ yad kalöp ñabin i. Anɨg gɨmim, yɨp gasɨ nɨŋöl gɨ mɨdaimim,” a ga. 25 Pen nan ñɨŋ hakeila, ñɨg wain kap u u rö nöp ud God nɨp aij a göm, kalɨp ñöl gɨ haga, “Ñɨg wain kap anɨbi, yad umem hagape yad lugö, nɨbi bɨ gau God aip jɨm ñöl rö lɨnab, a gem, kalöp ñabin me u. Ñɨg wain kap anɨbi hainö ñɨŋmim, anɨg unbö rö nöp gɨmim, yɨp gasɨ nɨŋöl gɨ mɨdaimim,” a ga. * Eks 24:6-8; Hib 8:8-13 26 Anɨb u, Jisas ado gɨ auagöp ñɨn i, bred magö u abe ñɨg wain kap u abe ñɨŋöl gɨ nöp mɨdeinabim u, Jisas hanɨp a göm uma manö aij anɨb u, nɨbi bɨ gau kalɨp waiö hagnabim. Anɨg gɨmim, pör ñɨŋ mɨdpe mɨdpe, nɨpe ado gɨ aunab arö gɨnabim.
27 Pen nɨbi bɨ rɨmnap gasɨ aij nɨŋöm wasö, Bɨ Kub bred adɨŋ ñɨg wain kap haƚöwaƚö ud ñɨŋeinaböl u, Bɨ kub hanɨp a göm umöb hañ romaŋ hagape nɨpe u, nan yɨharɨŋ rö lö, anɨg gɨnaböl. God nɨŋö, kale Krais hañ romaŋ hagape nɨpe u nan si nan naij gɨnaböl; manö kub nɨŋnaböl. * Hib 10:29 28 Anɨb u, aigeg rö mɨdpim u, nöd hibur gasɨ mɨdmagö aŋ kale daŋ ke nɨŋmim asɨk aij gɨmim, hainö bred wain u ud ñɨŋmim.
29 Nɨhön gɨnɨg: nɨbi bɨ an bred ñɨg wain u Jisas hañ romaŋ nɨpe u a gɨ gasɨ nɨŋöm wasö, haƚöwaƚö bred wain a göm ud ñɨŋeinaböl gau, nan si nan naij göm manö kub nɨŋnaböl. 30 Adö anɨbu nöp, nɨbi bɨ kale rɨmnap masös göm, nan göm göp; rɨmnap böŋ nöp umbal. 31 Anɨb u, aigeg rö mɨdpun u, nöd hibur gasɨ mɨdmagö aŋ hon daŋ ke nɨŋun asɨk aij gun, hainö bred ñɨg wain ud ñɨŋeinabun u, nan si nan naij gun manö kub nɨŋagnabun. 32 Pen hon nan si nan naij geinabun u, nɨbi bɨ nɨpe mɨdpun rö, Bɨ Kub hanɨp rɨmɨd uknab. Rɨmɨd ukö me, gasɨ nɨŋun, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i haƚöwaƚö nan si nan naij gɨpal gau aip mab ke inab ka mɨgan yaŋ aragnabun. * Hib 12:5-6 33 Anɨb u, añ mam bɨ yad, kale nan ñɨŋnɨg aunabim u, kale nöd apim añ mam auagnaböl gau gasɨ nɨŋmim abadmim, jɨm ñöl ñɨŋmim. 34 Pen kalöp rɨmnap kɨyö lɨnab u, ram kale gau nan ñɨŋmim aumim. Wasö u, haƚöwaƚö gɨnabim u, manö kub udnabim.
Manö adɨŋ rɨmnap, hainö mɨdpim u amem, hag ñɨ aij gɨnabin.

*11:1: 1Ko 4:16

*11:3: Jen 3:16; Ep 5:23

*11:7: Jen 1:26-27

*11:8: Jen 2:18-23

*11:18: 1Ko 1:10-12

*11:25: Eks 24:6-8; Hib 8:8-13

*11:27: Hib 10:29

*11:32: Hib 12:5-6