9
God nɨp nan sabe gep bɨ nöd nɨbö gau, meme sipsip hagape u udöm, God nɨp sabe gɨ ñɨla
God manö aij nöd haga adö u hain göm, God nɨp sabe gɨnɨg geila u, yɨharɨŋ sabe göl rö laga; kƚiñ aij göl gɨ nöp sabe gɨmɨdal. God nɨpe hagö, sel ram ap gɨ löm am nɨp sabe gɨla. * Eks 26:1-30; 25:23-40 Sel ram anɨbu, ram raul mɨgan mɨhöp geila. Ram magö raul mɨgan ap gɨ löm, Ram Raul Mɨgan Uɫ u a gɨla. Raul mɨgan anɨbu hapö mɨɫaŋ lauep nan ap löm, abañ bad ap löm, God nɨp sabe gɨ ñeb bred u pör pör dam abañ adö anɨbu lɨmɨdal.
Pen ram magö raul mɨgan ap, waƚɨj kub yabɨƚ u pɨƚ gɨla. Raul mɨgan anɨbu, Ram Raul Mɨgan Uɫ Ke Yabɨƚ u a gɨla. * Eks 26:31-33 Raul mɨgan anɨbu, mab abañ bad ap gɨ löm, kabö gol ud pak goƚ bad löm magöŋhalö harɨ göl, nan haƚɨŋ aij auöp u adö anɨbu laumɨdal. Kes kabö gol udöm gɨla kub ap, God Manö Aij Kes Magö a gɨmɨdal u, u rö nöp mɨdeia. Kes mɨgan anɨb yaŋ, God lo manö kalɨ kƚiñ rɨka kabö mɨhau u abe, Eron ilöŋ adɨŋ ud ajep marep ga u abe, nan mana rin kabö gol udöm gɨla mɨgan u rɨm leila mɨdeia u abe lɨlö mɨdmɨdöp. * Eks 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Nab 17:8-11; Dud 10:3-5
God mɨdöp i a göm, Kes Magö mɨdeia adö adö au gɨlaŋ, ejol rö mɨhau auan bad halö böŋ böŋ geila. Nan si nan naij gɨpun gac u, God nɨŋöm arö gaŋ a göm, hagape pro pro dap sabe gɨ ñɨmɨdal aŋ anɨbu. Nan anɨb gau manö u, mɨñi hag mɨlöbö lem kalɨ kƚiñ rɨknam rö lagöp. * Eks 25:18-22
Pen nan anɨb gau magöŋhalö gɨlö mɨdö nɨŋöl gɨ, bɨ God nɨp nan sabe gep gau pör pör, sel ram raul mɨgan höŋ adö u amöm, God nɨp wög u gɨmɨdal. * Nab 18:2-6 Pen bɨ God nɨp nan sabe gep yɨharɨŋ anɨb gau, ram raul magö aŋ yaŋ aröl rö laga. Mɨ añɨ añɨ, God nɨp nan sabe gep bɨ kub yabɨƚ u nöp, sipsip hagape dam nöp, raul mɨgan anɨbu armɨdöp. Nan si nan naij nɨpe ke ga gau gac u abe, nɨbi bɨ nɨŋ aij gagöm nan si nan naij gɨla gau gac u abe God nɨŋöm arö gɨnɨm a göm, hagape u dam raul mɨgan anɨbu amöm, God nɨp sabe gɨ ñɨmɨdöp. * Lep 16:2-34 Ga anɨbu, Ana Uɫ u hanɨp yamö nɨŋbun, sel ram anɨbu ram raul mɨgan mɨhöp halö mɨdmɨdöp rö, Ram Raul Mɨgan Kamɨŋ Aij Uɫ Ke Yabɨƚ anɨbu aröl rö laga. Pen gɨmɨdal anɨbu, God hanɨp nɨbi bɨ mɨñi mɨdpun ñɨn i gasɨ nɨŋun a göm haga. Pen nan ñɨmɨdal u abe, kaj meme kaj sipsip nan gau damöm, pak God nɨp sabe gɨmɨdal u abe, nan si nan naij gɨlö gac mɨdmagö aŋ kale daŋ mɨdeia u ƚɨk gɨ yuö, God nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp nɨpe mɨdaiöl rö laga. * Hib 10:1-2 10 Anɨg gɨmɨdal u, kale yɨharɨŋ nan ñɨŋeb, ñɨg ñɨŋeb, ñɨg pakep, nan adö adö gau nöp nɨŋöm gɨmɨdal. Lo manö nöd nɨbö anɨb gau nɨŋöm nan kƚiñ aij gɨmɨdal anɨbu, yɨharɨŋ God manö aij gɨsön nɨbö hagnɨg ga manö anɨbu abad mɨdöl gɨ, ana rö nɨŋöm gɨpal rö u gɨmɨdal.
God nɨp nan sabe gep bɨ hain nɨbö u, hagape nɨpe u ke dam God nɨp sabe gɨ ña
11 Pen Krais geia nan aij hadö aua gau, nɨpe ke nan aij gau God Nɨp Nan Sabe Gep Bɨ Kub Yabɨƚ mɨdöp. Pen ram nɨpe au bɨ aŋ nɨbö hon mɨdöm hanɨp gɨ ñab ram anɨbu, nɨbi bɨ gɨ lɨlö sel ram nöd nɨbö mɨdmɨdöp rö mɨdagöp; God mɨnöŋ naböŋ i gɨ löm, Krais wög gab ram u gɨ laga. Krais wög gab ram u ram aij unbö ke. 12 Krais kaj meme kaj kau pi paköm, hagape dam God nɨp sabe gɨmɨdal rö gaga; hagape nɨpe u ke yua u nöp God nɨp sabe gɨ ña. Pen bɨ God nɨp nan sabe gep nöd nɨbö gau pör pör nöp hagape hoŋ göm sabe gɨ ñɨmɨdal rö gaga; hanɨp ud God aip jɨm ñɨnɨg, hagape nɨpe ke mañ añɨ yabɨƚ dam Ram Raul Mɨgan Uɫ Ke Yabɨƚ laŋ ara u me, hon pör pör nöp kamɨŋ mɨdaiun rö löp.
13 Nɨbi bɨ lo nöd nɨbö nɨŋöm nan kƚiñ aij gɨblap rö gagöm asɨŋ mɨdmɨdal nɨbi bɨ gau aulö, bɨ God nɨp nan sabe gep gau, ñɨn rɨmnap kaj meme ap pak hagape u udöm, nɨbi bɨ anɨb gau yuö pɨsmas gɨ paköm kamɨŋ lɨmɨdöp; ñɨn rɨmnap kaj kau nɨbar ap pak hagape u udöm, anɨg gɨmɨdal; ñɨn rɨmnap kaj kau neb pi ap mab laulö böŋ nöp in bɨc rɨka bad rɨmnap udöm, ñɨg halö uɫ maɫɨ göm udöm u rö nöp nɨbi bɨ kalɨp gau yuö pɨsmas gɨ paköm kamɨŋ lɨmɨdöp. * Lep 16:15-16; Hib 10:4; Nab 19:9,17-19 14 Hagape yɨharɨŋ pɨsmas gɨ yuö kamɨŋ lɨmɨdöp anɨbu nɨŋun nɨŋbun, Ana pör pör nöp mɨdöp u Krais Bɨ Uɫ Ke Yabɨƚ u aip mɨdöm, hanɨp a göm umö, hagape yua u hanɨp gö, nan si nan naij gɨpun gac u mɨdmagö aŋ hon daŋ mɨdöp u ƚɨk gɨ yuö, nagɨ ubɨŋ ap lug paköm umnaböl adö u arö gun, God pör kamɨŋ mɨdöp u nɨp nöp wög gɨ ñun. * 1Pi 1:18-19
Krais hagape nɨpe yua rö, hanɨp God aip ud jɨm ñöl la
15 Krais God manö aij gɨsön nɨbö dapöm bɨ aŋ nɨbö mɨdöp u, God nɨbi bɨ yad udnam a göm hag la gau, kalɨp nan aij ñɨnabin a ga nan gau udnaböl a göm göp. Krais uma u me, nɨbi bɨ Mosɨs lo manö ña u rɨb juöm, nan si nan naij gɨpal gau gac anɨbu ƚɨk gɨ yunɨm rö löp.
16-17 Nɨbi bɨ rɨmnap manö kƚö hagöm hagpal, “Yad umnö, nan yad gau hagpin rö nɨme lɨmim,” a gɨlö, manö anɨbu nɨŋöm, yɨharɨŋ nöp mɨdlö mɨdlö, böŋ nöp umlö nöp, hagpal rö nɨme lɨbal. Kale kamɨŋ mɨdlö nɨŋöl gɨ, nan kale nɨme lagpal. 18 Anɨb u rö, God manö aij nöd nɨbö Isrel nɨbi bɨ kalɨp haga u, nan ap dap paklö hagape lugö uma me, manö anɨbu pɨdöŋ ga.
19 God Mosɨs nɨp hagö Mosɨs lo manö köp kalɨ kƚiñ rɨka. God manö anɨbu hagö, Mosɨs nɨŋöm manö anɨbu magöŋhalö nɨbi bɨ gau magöŋhalö kalɨp hag ñɨ naböŋ juöm, kaj kau pi pak hagape udöm, kaj meme pak hagape udöm, ñɨg rɨmnap halö hoŋ göm, nan hisop a gal lö kɨd u udöm, sipsip uŋ u ud adɨŋ laŋ adɨköm, ñɨg hagape anɨbu rauöm, lo manö köp anɨbu abe, nɨbi bɨ apöm mɨdeila gau magöŋhalö abe yuö pɨsmas gɨ pakö haga, * Eks 24:6-8 20 “Hagape yunö köp abe kalöp abe pɨsmas gɨ pakab anɨb i, God manö aij u kƚö hagöm hagöp u, kale anɨb unbö rö nöp gɨmim a ga u, hadö nɨŋbun a gem yuabin,” a ga. 21 Pen hagape rɨmnap udöm, God sabe gep sel ram u yuö pɨsmas gɨ paköm, nan nɨhön God nɨp nan sabe gɨnɨg lɨla ram anɨbu mɨdeia gau magöŋhalö yuö pɨsmas gɨ paköm ga. * Lep 8:15,19 22 Lo manö Mosɨs kalɨ kƚiñ rɨka anɨbu amgö lɨ nɨŋun nɨŋbun, nan nɨhön God nɨp nan sabe gɨnɨg lɨla ram anɨbu mɨdeia gau magöŋhalö rö, ke uɫ aij mɨdageia; hagape ud yulö pɨsmas gɨ pakö nöp, uɫ aij mɨdmɨdöp. Lo manö Mosɨs kalɨ kƚiñ rɨka anɨbu amgö lɨ nɨŋun nɨŋbun, nɨbi bɨ nan si nan naij gɨlö, nan ap dap paklö hagape lugö me, gac anɨbu ƚɨk gɨ yumɨdöp. * Lep 17:11
Krais hanɨp a göm umöm, gac hanɨp ƚɨk gɨ yuöp
23 Nan anɨb gau, nan ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au mɨdöp gau ana rö nɨŋöm gɨpal rö nöp mɨdmɨdöp. Pen nan ana rö mɨdmɨdöp gau, sipsip ap hagape lugö me, gac anɨbu ƚɨk gɨ yua u me, nan yabɨƚ u ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au mɨdöp u, nan yɨharɨŋ anɨb rö wasö, nan aij ke yabɨƚ sabe gɨ ñeb. * Hib 8:5; 10:1 24 Sel ram nöd nɨbö Isrel nɨbi bɨ gɨ löm God nɨp sabe gɨ ñɨmɨdal u, nan ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au mɨdöp gau ana rö nɨŋöm gɨpal rö nöp mɨdeia. Pen Krais ram mɨgan raul anɨbu rö araga. Nɨpe ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au aramöm, uri hanɨp bɨ aŋ nɨbö rö mɨdöm God mɨdöp aip mɨdöp. 25 Isrel God nɨp nan sabe gep bɨ kub yabɨƚ gau, mɨ añɨ añɨ, hagape kale ke wasö, sipsip nan gau paköm hagape udöm, God nɨp sabe gɨ ñɨnɨg, Ram Raul Mɨgan Uɫ Ke Yabɨƚ raul mɨgan u armɨdal. Pen Krais adö anɨbu rö, ñɨn iru nöp nɨp ke sabe gɨ ñɨnɨg ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au araga. 26 Kale gɨmɨdal rö, Krais abe unbö rö gɨböp u, God hadame dagol gau mɨnöŋ naböŋ i gɨ la ñɨn u rɨköm, mɨd damöm mɨdpun ñɨn i, Krais pör pör mɨ añɨ añɨ hanɨp a göm, ilön kub udöm umböp. Pen uri ñɨn hain nɨbö mɨdpun i, nan si nan naij gac u, nɨbi bɨ nöd mɨdmɨdal gau gɨla, nɨbi bɨ uri mɨdpun gau gɨpun, nɨbi bɨ hainö mɨdeinaböl gau gɨnaböl, nan si nan naij gac u magöŋhalö, mañ añɨ yabɨƚ nɨbi bɨ magöŋhalö a göm ram mɨnöŋ iƚ i apöm uma. * Hib 10:10
27 Nɨbi bɨ gau magöŋhalö mañ añɨ yabɨƚ umöm, hainö manö kub u nɨŋnaböl rö, 28 Krais nɨpe mañ añɨ nöp nɨbi bɨ nan si nan naij gac kale magöŋhalö ƚɨk gɨ yunɨg uma. Nɨpe bɨ añɨ nöp; kale nɨbi bɨ iru yabɨƚ. Krais kauyaŋ aunab. Pen kauyaŋ ado gɨ aunab ñɨn u, nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal gau kalɨp kauyaŋ nan sabe gɨ ñɨnam a göm auagnab; nɨpe anɨg hadö böŋ nöp ga. Pen nɨbi bɨ nɨp aij gö nɨŋöl gɨ abad mɨdpal gau kalɨp böŋ nöp udöm nan aij ñɨnabin a ga u ñɨnɨg aunab.

*9:1: Eks 26:1-30; 25:23-40

*9:3: Eks 26:31-33

*9:4: Eks 16:33; 25:10-16; 30:1-6; Nab 17:8-11; Dud 10:3-5

*9:5: Eks 25:18-22

*9:6: Nab 18:2-6

*9:7: Lep 16:2-34

*9:9: Hib 10:1-2

*9:13: Lep 16:15-16; Hib 10:4; Nab 19:9,17-19

*9:14: 1Pi 1:18-19

*9:19: Eks 24:6-8

*9:21: Lep 8:15,19

*9:22: Lep 17:11

*9:23: Hib 8:5; 10:1

*9:26: Hib 10:10