1 Dioni
1
Ukolikolie hoto
No levaleva ko hisaliai isiviale ata moleu ukolikolie hoto noheho louale ke hoto laheho loui. Subuta vatau uoholisege ata keu ua. Iale keu lohoale noheho louge no hotove evisi vavave levei no nitela elehalu. Ukolikolie ata keu au Mamati uniale ukolikolie hoto mai lohoge no ke elehaike vaime hotove ko loui la namigevema. No ke elehai hotove evilike vaime hoto ko loui la namigevei isivialeike nahi bahata Iesu Keliso isi Mamave kebiahi igaetolahai vahaeholahai. No ko hisaliai hanavoi isivialeike la vahaeho keu balugai.
Dilava keu atagae biage.
Ata keu noheho louale hotoike ko no la namigevege evive. Avoe, “Dilava keu atagae biage. Kemo vavie vavevebehameu uoholinu.” Iale mesoho nahi loui kosea, “Noeau Dilavaluvuta igaetolahalu.” Nahi kateale louito nahi sohu vavie vavevemo uge nahie hoto nahie vaveve keau lobo unaha. Isito mesoho nahiau Dilavau atagamo uale ke nahate valiege nahiabuna molehi igaetolahai vahaeholahai. Nahiabuna katelahage Dilava mo Iesu kena au tahota nahie vaveve toela bahata ulihai.
Mesoho nahi loui kosea, “Noemo toelabeu uoholinu.” Nahi katelahaliege nahie ebikaike nahi ke lobogevema. Ige kemo hoto seleveu nahiemo uoholinu. Isito nahi nahie vaveve ke loui Dilava imihage auna nahie toela ulihai. Kosealemo keu inutolotolote. Iale au vadeu louale kemo auna nahie vaveve toela bahata nahi vamale ke ulihage nahie uvu kena dua vai. 10 Isi mesoho nahi loui kosea, “Noeau vaveve toela vaholilu.” Nahi katelahaliege kemo nahi Dilava lobohavoma. Ige hotove keu nahie uvumo uoholinu. Kosealemo keu loui avoe, “Ata bahataeau vaveve toela valu.”