1 Tesalonia
1
Bolou Tesalonia ekalesiaho hisaliai vahaehoanu.
Tesalonia ekalesia, Bolo, Sailasi isi Timoti no hoto ko hisaliai laheho hanavoma. No huhuige laeau la uvu mai Kosive baluga Iesu omiale kemo laeau Dilava ataea. Katealemoike no isiviale nahie Mama isi nahie Kosive Iesu Keliso keau la huhuevei la hoesegevege lana ue dua vave.
No vani bahata vahaehomo laheho Dilava imihama. Kateai imihai la vaveve dua ke huhulahama. La vani bahata la evievi mai Dilava omisi vaveve dua vama. Vani bahata la isivi mai Iesu omisi lovive kemo negolahama. Isi vani bahata negolahai Iesuu lohoveve ke huhulahai hemei uma. No haokuvuia, no hilokage Dilavau au uvu au isivi laoveale kemoike au la tabagevei la malevege la atave holilu. La maleveale keu koseanu. No lohoale deiadae dua la namigeveale keu atae hoto holioholinu. Isito Munana Tumute keu hotoe vuvune ke mai la uvumo mamoge la loui kosea, “Hoto seleveike.” Ige no lahehi uge la no vaveve dua elehai hilokalu. Isi kateai no vaveve nahate vai Kosive vaveve nahateta valu. La hotoe dua ke evialemo vatetumu baluga malelu. Isito Munana Tumuteu la hoesegevege la vahaeho balugalu. Kateike vage Masedonia isi Giliki evievi ataeau la vaveve dua evisi kemo negolahalu. Kosealemo la Kosive hoto ke mai Masedonia isi Giliki vata bahatae tiale ata haivelu. Ige la evievie deiadau vata bahatae tinu. Iale no bae hotobe loui haivelivebene. Ata ke biaeau la no hoto eviale ke loui noheho loui avoe, “Tesalonia ata keau abu loboe dilava halevei ukolikolie Dilava seleve hoesehavoma.” 10 Isi avoe, “Tesalonia ata keau Dilava mou otogomo dobai lohoveve ke hemei uma. Iesu keu hatige Mamaveu vuvune omige hovelahanu. Iale vani mole Dilavae itumuna vatamo lohoge Iesuna no malevege no bae itumu ke malelivebene.”