1 Timoti
1
Bolou Timotiho hisaliale hoto
Bolo dailike levaleva ko hisalianu. Dau Iesu Keliso abostolo. Nahie tedaevemale Kosive Dilava isi nahi hemei umale Iesu Keliso keau louge di loviabe vama. Timoti, di a haivuge au evievi ata seleve holinu. Iale di isiviale nahie Mama Dilava isi nahie Kosive Iesu Keliso keau a huhuai aho uvulahai a hoesehavoge ana ue dua vanela.
Loboe ataemo la ebia nibieveve.
Di subuta Masedoniae lohoho a namihai loui kosea, “Di isiviale au Evesasie unela.” Kosealemo ata degomoleau loboe hoto loui ata haivemale kebiaho louge abu halevai. Kebia namigevei kosea, “Lainaho la vavivue tenia toela ke lougelive. Isi lainaho la vavivue ivi kebia dodavei huhuevegelive.” Kateale loui namigevenela. Kosealemo abuna katelahaliege moleho loui ke unaha huhulahagei. Isime abu evievimo negoholisi Dilava lovi ke vaholigei. Di kateale louale keu koseanu. Di isiviale abu huhuihuhuie toela halevai abu uvu hoesegevei abu evievimo negolahai. Katealemo elike abuna abu uvu mole ovei mole tedaevegei. Ata degomoleau vaveve dua kateale vaholisito hotou ihuholiale kemo hoto louma. Ata keau abu ebika malevei loui avoe, “Noeau Dilava menaka loui ata haivema.” Isito keau abu loumale ke ihu hilokaholisi luleleholilu. Abu katelahaito negobedai eve ata haivema.
Nahiabuna nenilahai Dilava menaka ke ehovaliege hilokage menakave keau duave unaha. Isito di hoto mole louge evinela. Dilavau menaka ke atae duaho vaholinu. Isito atae toelaeau hotove evioholimale kebiahoike au ke vanu. Abu Dilavaho isiviholisi guliguliholisi abu isivi unaha vaevema. Uvuiabeau toelage abu abu mamuvu neinuvu kebia aiogevei havei ata degomoleta havema. 10 Isi abu keate degomolehi hotohotolahaito tota halevai malahaeau abu moletehi vaveve toela vama. Isi ata umudigevei malevei ataemo maketilahama. Isi lobolahai loboe hoto loui ata haivema. Isi vaveve degomole kateale vaevemaleau hoto seleve ke aiohavoma. 11 Isito ataga Dilava keike hoto seleve ke mai daoi di haivuge di ke loui ata haivema.
Dilavau Bolo toelamo hoesehavoale
12 Nahie Kosive Iesu Keliso keu au nego daoi di elehage di nivemo duaveage au di ebagemage di hotove loualemo di isiviale ivive ebagemai hoesehavoi. 13 Isito dau subuta kateholisito Kosiveho hotoe toela loui atave aiogevei kebia havelage au daho uvuai hilokage dau evievi ata holioholinu. Isi di ono vade vamale ke hilokaholinu. 14 Kateige au daho uvuai au uvu bahata daoi di tedahoge di Iesu Keliso kemo evievi ata holige isivive keu daemo ua. 15 Di hoto mole seleve louge evie dua vanela. Iesu Keliso keu vatae dobai lohoale isivialeike vaveve toela vamale kebia tedaevei malevei. Iale di vaveve toela keau ata bahatae vaveve toela evigevenu. 16 Isito Dilavau daho uvuai di tedahoale keu baluga. Di vaveve toela baluga kateale valage Iesu Kelisou di kabebihavoholisito di hemei unata di humaha vage di Iesu ehomanu. Dilavau kateale vai isiviale ataeabuna gabie di vaveve ke elehai hilokage Dilava keu vaveve toela vamale kebia hemevei umale Dilava. Keu isiviale abu abu uvu mai avuemo mavoi elike ukolikoli malei. 17 Dilava keu ukolikoli Dilava igae. Dilava ke nahate moleu uoholinu. Isito ke igae keu vani bahata ata nalievemale Kosive. Iale atabeu ke elehaholinu. Isito nahi vani bahata ivive ebagevai hoesehavogei. Hoto seleveike.
18 Di uvue mo, di hoto ko aho louale evi tumuanela. Ekalesiaeau subuta a Kosive lovi vaveve hoto ke loulu. Iale hotoeabe keu a evievi negotiale kemo negoai lovie dua vanela. 19 Isi a evievi kemo negoai vaveve dua unaha huhuanela. Ata degomoleau kateholisito huhuihuhuie toela vai abu uvu aiogevei evievimo dobuluvilu. 20 Kebia vigomo ata abuita Hameneasi isi Alekisanda kebia di iovege abu ekalesiaholisito Setene vuvunemo ua. Kateige elike abu vali Dilava ivi aiohavo halevai.