2 Timoti
1
Bolou Timotiho hisali moleai negotinu.
Timoti, di uvue mo. Bolo dailike tota ahoe levaleva ko hisalianu. Dilavau louge di Iesu Keliso abostolo holisi ata haivei loui kosea, “La uvu mai Iesu omisi kemo ukolikoli maleve.” Iale di isiviale nahie Mama Dilava isi nahie Kosive Iesu Keliso keau a huhuai aho uvulahai a hoesehavoge ana ue dua vanela.
Di buluveau subuta Dilava hoesehavoi lovive vamale ke nahate di vai huhuihuhuie duamo Dilava lovi vai vavita gututa guliguliai aho Dilava imihama. Di a halei tige a ninale ke di huhuai isivi balugale a elehai elike vahaehoai. Subuta a vavia Loisi isi a neina Iunesi keau evievimo negolahalu. Iale di hilokage a evievi keu kebia evievi nahate vai negoanu. Katealemo di subuta aemo onole vale ke ainaho momahavolive. Di ada mai a tatamo mamoge Dilavau au vuvune mai aoge au negoanu. Iale kemo hovelahai negoanela. Kosealemo Dilavau Munanae Tumu nahioveale keu nahi vabutieveholisito nahi negotievege nahi nahie ebika nenigevei moleho isivilahai mole tedaevegei.
Iale ainaho nahie Kosive hoto loui ata haiveveho ata vabugevelive. Isi di Kosive lovi vaime dibulale ketamo ainaho ata vabugevelive. Isito Dilavau a negotiale kemo hotoe dua loui di vale ke nahate vai avuemo vatehani malenela. Dilavau vaveve toelamo nahi hohavei nahi malevege nahi atave holilu. Nahi vaveve dua vale kemo keu nahi maleveholinu. Isito au isivi unahamo nahiho uvuai nahi tedaevenu. Subuta mole keu vata vaholisito Iesu Kelisou nahi tedaeveve ke huhuai vanive mamonu. 10 Iniale Iesu Keliso hanavoge au lohoniale hotoe dua loui hatihati kemo negoai hovelahai nahi maleveale kemo hatihati keu bae nahiemo vuvunealivebene. Isito nahiabuna hotove dua ke eviliege ukolikoli malei.
11 Iale Dilavau di ebagemage di abostolo holisi hotoe dua ke loui ata haivema. 12 Isi kemoike di vatehani malema. Di kateaito sohu negoai di uvu bahata mai Dilava ominu. Iale di hilokage auna di evievi ke negotisi di nalilage Iesuna lohoniege di melamei tai. 13 Iale di hoto seleve loui a namihale ke evisi mataha tumuai ehomanela. Di aho louale ke ehomalive elike Iesu Kelisou nahie evievi kemo au isivi nahiovege nahi avuluvuta igaetolahai ui. 14 Iale Munanae Tumuu nahehi uale ke vuvunemo hoto seleve ke mataha tumuanela.
15 A hilokage Esia vatamo umale keau bahata di tedahoholisito di halevalu. Ige Vugelasi isi Hemogenesi kebiata abulike di halevalu. 16-17 Isito Onesibolasi keu kateholinu. Iale di isiviale Kosiveu eseabe kebiaho uvuai tedaevei. Kosealemo keu lohoale Loma o kove velemai di kaovanata di dibulae uale ke hilokai vabuholisito di tedahoge di vahaehove vanu. 18 Iale di isiviale Kosive vani keu lohoge au avuho uvuai tedahoi. A hilokage di subuta Evesasi o keve usege au ketave di tedaho dua vanu.