3 Dioni
1
Dioniu Gaiasiho hisaliale
Gaiasi, ekalesia nalievemale kosive dalike ko. Di di uvu bahata mai aemo mamoale kemo di aho levaleva ko hisalianu.
Di haoka, di hilokage a uvu keu duave. Iale di Dilava imihai isivialeike a uveve bahata keau duaveai. Evievi ata degomoleau deiai lohoale daho a vaveve loui di namihai avoe, “Keu vani bahata au evievimo negoai hoto seleve ke evisi ehomama.” Ige di ke evisi vahaeho baluganu. Di hotobe evisi vahaeho kateale vaholinu. Isito di ese laeau hoto seleve ehovamale kemoike di vahaeho balugatahoanu.
Gaiasiu ekalesia tedaeve dua vanu.
Di uvue haoka, a keu Dilava lovi kemo lovie dua vama. Imale evievi ata a hilokaeveholimale keau ae deiai lohoge a kebia malevei o hatuevema. Iale ata keau lohoale a vaveve dua ke loui di namihai ekalesia kobiata namigevelu. Iale di isiviale a tota kebia tedaevege abu tota abu lovi ke vai tai. Ige elike Dilavau ke elehai vahaehoai. Kosealemo keau Dilava lovilike abu ke vai olahama. Iale keau isiviholialeike evievi ata holioholiale keau kebia tedaeveho. Iale evievi ata nahiau ata katealebia tedaevege duave. Kemoike nahi kebiahi igaetoai Dilava lovi ke vai.
Malaha nimolete abuita
Di levaleva mole hisaliai a umale ekalesia ata kebiaho hanavonu. Isito Daiotolobiu di hoto ke evioholisi au ebika ebagemai isiviale ekalesia ata kebia nalievei. 10 Iale dana lohoniege bae au onole vale ke laheho loui. Isi hotoe toela loui noemo loboe hoto louale keta dana bae laheho loui. Keu kateale unaha vaholinu. Isito evievi ataeau avue deiai lohoge au bae kebia malevei o hatuevelivebene. Au kateige ekalesia ata degomoleau isiviale kebia malevei o hatuevei. Isito au kebia bamuevei iovei isiviholiale abu ekalesialiho.
11 Iale di uvue haoka, ainaho vaveve toela kateale vagelive. Isito vaveve dua unaha vagenela. Kosealemo ata oleu vaveve dua vamale keu Dilava ata. Isito ata oleu vaveve toela vamale keu Dilava ata holioholinu.
12 Isege Demitiasi keu vaveve dua vamale ata. Ige ata bahateau moleho loui avoe, “Keu atae dua.” Kosealemo keau hilokage keu hoto seleve ehomamale ata. Ige nota hilokage keu atae dua. Iale la hilokage no loboholisito hoto seleveike no ke loulu.
Hotoe gabi
13 Di isiviale laheho hoto degomoleta loui. Isito di isiviholialeike levaleva komo hoto bahata louliho. 14 Isito di isiviale solekai lae ohanoi lohoge nahi bae molehi hotohotolahai.
15 Di isiviale ue dua vanela. A haokuvu bahata kove umale keau aho loui avoe, “Ana duave.” Iale no hoto ko loui keve no haokuvu bahata kebiaho loui kosea, “Lana duave.” Di hotou kemo kateai ua.