Abostolo
1
Iesuu au Mamae veatiale deiada
Di haoka, Teovilasi. Di isiviai tota deiada mole a haivui. Di subuta Iesuu vatae lohoale ata haivei vale ke hisaliai ahoe hanavonu. Iesuu otogoe tioholisito Munanae Tumue vuvunemo au esemu tuelo (12) malevei abu vaveve deiada loui namigevenu. Au hatihatimo hovelahaito vanie ni voti (40) ke uvumo au ebika mai au esemu haivege abu kemo hilokage au hatihatimo hovelahanu. Isi vani moaga abue lohoale Dilava matamae dogae uveve deiada loui haivenu. Iniale vani mole abu igaetoai usege au namigevei avoe, “Lainaho Dielusalema halevai tigelive. Isito usege di subuta la namigeveale ke di Mamau bae laovei. Dioni ata babatisogevemale keu e unahataike ata babatisogevenu. Isito vani degomoleau uoholisege Munana Tumue vuvunena bae laemo lohoi.”
Vani mole Iesuu au esemuhi igaetoasege abu belahai avoe, “Kosive, Iselala ata noeau subuta no vata sisihalu. Isito novae vani komo ata nimoleau lohoale no vata ko sisihama. Iale ana valive no kosive holisi no tedaevege no tota no vata ko mai sisihai.” Ige Iesuu namigevei avoe, “Di Mamau au vuvunemo vaveve bahata hilokaevenu. Isi isiviholiale la namigevege la ke hilokaliho. Isito di hoto mole louge evive. Gabie Dilava Munanae Tumuna bae la vuvunetievege lana bae di hotoe dua loui Dielusalema o kove, Diudia vatae, Samalia vatae isi vata bahatae kebia haiveve.” Kateai louge uoholige esemuiabeau nibisege au otogoe veatisi tinu. Tigeto goeu bamuge abu elehaholilu.
10 Abu otogomo Iesu nibisege malaha abuitaeau ogo taete holovealeta solekavesite vavaebemo lavisi ua. 11 Isi namigevei avoe, “Galili ataea, la osiohoike ehue nilahama. Iesuu ehue tige la elehale ke nahate auna bae tota dobai lohoi.”
Mataiasiu Diudasi lovo mai Iesu esemu holinu.
12 Kateige abu Oliveta tana ke halevai hevaluvisi Dielusalemae lohoale keu haeava holioholinu. 13 Kateai lohoale abu subuta o molemo uale kemo ua. Esemu keabulike koea: Bita, Dioni, Diemisi, Andulu, Bilibi, Tomasi, Batolomi, Matiu, Aloveasi mo Diemisi, Selotie ata Saimoni, isi Diemisi mole mo Diudasi. 14 Keau bahata negolahaime Dilava imihama. Isege Iesu neina Meli, keate benahate isi Iesu hohuvu kebiau bahata keve Dilava imihama.
15 Kateimale vanila Bitau hovelahai evievi ata bahata uani handele tuenti (120) haivenu. 16 Haivei avoe, “Di haokuvuia, bahata evive. Subuta mole Dilava Munanae Tumuu Deividi namihage au Diudasiu Iesu maveve deiada ke lounu. Iale hoto keu nova seleve holinu. 17 Nahi hilokage keu nahehi Iesu lovi vamale ata mole. 18 Isito au Iesu male ke ibina malei vata mole voianu. Vata kemoike au dobai hatige gogoveu dikolahage deve holoeau velehovolu. 19 Ige Dielusalema ataeau evige Diudasiu hatinu. Ige abu matama ke abu hotomo ivihai avoe, ‘Akedama.’ Hoto ke ihuu koseanu. Tahoe matama. 20 Deividiu subuta Diudasi deiada Samusi bukamo hisaliai avoe,
‘Valadave kemo atabeu bae ulivebene.’
Isi tota hisaliai avoe,
‘Malaha molena bae lovove mai lovive vai.’
21-22 Iale nahi malaha mole mage au bae Diudasi lovo mai nahehi igaetoai Iesuu hovelahale hoto ke loui ata haivei. Isito ata ke ebagevaveve keu koseanu. Ata oleu subuta Dioniu Iesu babatisohavoale ke elehai ehomai lohoale Iesuu ehue tiale ke elehai hilokale ata ke nahiabuna ebagevage auna Diudasi lovo mai nahehi ui.”
23 Bitau deiada kateale louge abu malaha abuita ebagevalu. Malaha mole ivilike Dioseba. Isege mole ivilike Mataiasi. Dioseba ivi moleike Basabasi. Isi ivive moleike Diasitasi. 24-25 Ige abu guliguliai loui avoe, “Kosive, a abostolo mole Diudasiu a lovi halei hatige a ibinave ominu. Iale no nova lovove malihoike ata abuita kobia tabagevelu. No Kosive, a ata bahatae uvu hilokaevemale alike. Ialelua no haivege no malaha igae ebagevage au Diudasi lovo mai.” 26 Kateaito ata abuita kebia ivi munemo hisalievei mai mihatuge ole iviu ehumo uale kena Diudasi lovo mai. Abu vaveve ke vage Mataiasi iviu ehumo ua. Ige abu ke ebagevage keu Iesu abostolo mole holinu.