4
Nahi Munanae Tumue vuvunemo igae holilu.
Di la namigevege evive. Di Kosive lovi vamale kemoike abu di mai dibulae mavoge di aike kove ua. Isito di isiviale Dilavau la hohavei uveve dua laoveale kemo negolahai vaveve dua vageve. Lainaho la ebika tabagevelive. Isito mole huhuevei mole hoesegeveve. Lainaho moleho itumulahalive. Isito moleho isivilahai mole tedaevegeve. Munanae Tumuu la malevege la ata igae holiale kemo negolahai molehi igaetolahai ue dua vageve. Munanae Tumu igaeu nahie malevege nahi Iesuluvuta vava igae holisi otogoe tiveve ke igae huhulahama. Nahie Kosive ke igaeu balugalemo avuemo evievi igae, babatisoe humaha igae. Ige Dilava keu nahie Mama igae. Isi nahi bahatae Kosive. Keu vani bahata nahehi ui nahie negotievema.
Kemoike nahi bahata ata igae. Isito Kelisou au vuvunemo au lovi igaegae nahiovenu. Keliso vaveve kemo Bukae Hotou koseale lounu. Avoe, “Au ehudae taliho Seteneu atave aiogevemale kebia toelamo haliohatuito lovi igaegae au ata ovenu.” Bukae Hoto keu kateanu. Isito au ehudae tiale ke ihuike vadeu. Ke ihuu koseanu. Keu vasohuta au o halei vatae dobai lohonu. 10 Dobai lohoale ata nehe ke igaeike tota hoilahai otogo bahata evihai au oe tinu. Keu keve tiale onobenobe bahata ke baluga holisi nibievema. 11 Iale Keliso keike au isivie lovi igaegae ata ovenu. Keu kebia tabagevei vuvune ovege degomoleau abostolo lovi vama. Isege degomoleau beloveta lovi ke vama. Isege degomoleau o igaegae ohanoi ata haivemale lovi ke vama. Isege degomoleau ekalesia nibievemale lovi ke vama. Isege degomoleau ata haivemale lovi ke vama. 12 Keu kebia tabagevei vuvune ovei isivialeike keau lovi ke vai atave haivei tedaevege abu abu evievimo negolahai Keliso ata degomole haivege keabuna negolahai. 13 Keabuna katelahage nahiabuna bahata igaetolahai nahie evievimo negolahai Dilava mo ke vavevemo lulelelahai. Nahiabuna katelahage nahie evievi kena balugage nahie vavevena Iesu vaveve nenita ui.
14 Katealemo nahi bae nahie evievimo esebulue vaveve nahate valivebene. Loboe ata keabuna lohoi esebulu lobogevege abuna hotoeabe evisi mai. Isito nahi kate halevai. Mesoho loboe ataeau lohoi hoto nimolete loui nahi lobogevege nahi hotoeabe ke ma halevai. 15 Nahi ke ma halevaito hoto seleve loui moleho isivilahai mole tedaevei. Nahiabuna katelahaliege nahi baluga Keliso ke vaveve bahatamo negolahagei. 16 Keliso keu ekalesiae kina nahate. Ige ekalesia keau vavave nahate. Nahie vavamo nahie ada nahie velo nahie ni keabuna kinae isivi unaha vagei. Ke nahate nahi igaegae Keliso valamo uale kemo nahiabuna lovive vai moleho isivilahai mole tedaevege ekalesiae vaveve kena negoai.
Nahi uveve doga malemo vaveve dua vai.
17 Katealemo di Kosive ivimo hoto loui la haivege evive. Lainaho bae evievi ata holioholiale kebia vaveve nahate valive. Kosealemo keau huhuihuhuibe dua vaholilu. 18 Keau katelahage vavie vaveve ke unahau abuemo ua. Uvuiabeu toloige keau Dilava hotomo luleleholiale kemo abu bae Dilava ukolikoli malelivebene. 19 Nahiabuna ata katealebia vaveveabe toela abuho loui haivege abu bae matilahalivebene. Kosealemo keau abu uvu mai vaveve duamo mavoholisito abu uvu mai vaveve toela unahamo mavoale kemo abuna ke unaha huhulahai vagei. 20 Keau katelahama. Isito laeau Iesu Kelisomo vaveve katealebe evioholilu. 21 No subuta tiale Iesu hoto seleve loui la haivege la ke evisi malu. 22 Katealemo lainaho la subuta vamale ke vagelive. La subuta vamale kemo vavae isivi keau la lobogevei la aiogevema. 23 Kate halevaito uveve doga huhulahai la uvu nenigeveve. 24 Kosealemo Dilava keu tumute. Ige vaveveve keta inutolotoloanu. Keu uveve doga mai laoveale kemo la vaveve hoesegevei Dilava vaveve nahate vai ugeve.
25 La bahata lainaho mole lobogevelive. Isito hoto seleve loui mole hoesegeveve. Kosealemo nahi bahataeau ata igae ataea. 26-27 Mesoho la itumulahaliege lainaho la itumu ke vai ulage vaniu dobalive. Lana ke mai egetiliege vaveve toela vai Seteneho humaha alavove. 28 Di isiviale ata oleuoleu vavoloamale keau vavolo halevaito lovilahalive elike moni malei abu ebia tedaevei ata degomoleau kunaiholimale kebiata tedaevei.
29 La molehi hotohotoaliege lainaho hotoe toela lougelive. Isito hotoe dua unaha lougeve. Ilive elike ata degomole aiogeve halevaito kebia hoesegevege keabuna la hoto kemo negolahai ue dua vagei. 30 Lainaho la vavevemo Dilava Munanae Tumu mai uvutilive. Kosealemo Munanae Tumuu la uvumo uale keu Dilava hisai nahate. Kemoike la hilokage Dilavana vani mole bae la malevei au matamae tai. 31 Lainaho mole toela ke huhu vololoai moleho itumulahagelive. Isi lainaho atae nimo mole vaveve loui moleho hotoe toela lougelive. Lainaho huhuihuhuie toela kateale vagelive. 32 Isito mole huhuevei vaveve dua vai mole hoesegeveve. Ata moleu laemo vaveve toela vage lainaho ke ibina valive. Isito Dilavau Iesu Kelisomo la vaveve toela ulihale ke nahate mole toela huhu halevaito ke momahavove.