Galesia
1
Bolou Galesiabiaho hisaliale
Dau di ivilike Bolo. Ataeau di ebagevai di hanavoge di abostolo lovi ko vaholima. Isito nahie Mama Dilavau hatihatimo Iesu Keliso etuvale keike di ebagemage di abostolo lovi ko vama. Di levaleva ko hisaliai Galesia dubu bahata laheho hanavonu. Ige kove evievi ataeau daluvuta uale keau abu vahaeho hoto loui laheho hanavolu.
Di isivialeike nahie Mama Dilava isi nahie Kosive Iesu Keliso keau la huhuevei la hoesegevege lana ue dua vave.
Iesu Keliso keu au isivi vaholisito Dilava isivi vai nahie toelaho hatinu. Keu hatai isivialeike Dilavau nahi malevege nahi aike vatae vaveve toela va halevai. Katealemo nahi vani bahata Dilava ivi ebagevai hoesehavoale keu duave.
Iesu hoto igaeike hotoe dua
Di la vaveve ke evisi vikoanu. Kosealemo Dilavau la hohavege la hotove evige Iesu Kelisou laheho uvuai la tedaevenu. Isito solekavesite la ke halevai ata degomolebia hoto evisi ehovei loui kosea, “Keu mesoho hotoe dua.” La katelahaito hoto mole duau uoholinu. Iesu Keliso ke hoto igaeike hotoe dua. Di hilokage ata degomoleau lae lohoale la uvu isi isiviale Iesu hoto ke aiohavoi hoto nimole loui. Kemoike la dolodololahalu. No subuta lae lohoale hoto seleve loui la haivelu. Isito mesoho no moleu hoto seleve ke halei hoto ni molete loui la haivege lainaho ke evilive. Isi mesoho anelu moleu lae lohoi hoto nimolete louge lainaho keta evisi malive. Ata oleu hoto seleve ke halei hoto ni molete loui la haiveale ke di isivialeike keu tai venemo lahai vatehani malei. No subuta tiale laheho louale hoto ke di isivialeike tota laheho lou moleai. Ata oleu lae lohoi no subuta laheho louale hoto kateale louoholisito hoto nimolete louge hoto keu hoto seleve holioholinu. Di isivialeike ata katealeu tai venemo lahai vatehani malei.
10 Di hoto kateale louge la huhuige ataeabuna ke evisi di ivi ebagevai. Ba, abu katelahalivebene. Di katealeho isiviholinu. Isito di isivialeike Dilava ivi ebagemai. Dana atae isivi vai kemo hoto louniege di bae Keliso esemu seleve holilivebene.
Bolou abostolo holiale deiada
11 Di haokuvuia, di la namigevege evive. Di hotoe dua loui la haiveale keu atae hoto holioholinu. 12 Atabeu hoto ke loui di haivuholinu. Di ataemo hoto ke evioholinu. Isito Iesu Keliso keike hoto ke daho loui di haivunu.
13-14 La hilokage dau Diue ata. Di subuta Diue vaveve kemo luleleai di simini kebia evigevenu. Isi di vavivuie vaveve ketamo negoinata ke manu. Di kateinata ekalesiaho uvuholisi vatehani ovei isivialeike kebia bahata havehatui.
15 Isito di uoholisege Dilavau di huhuai daho uvuai di ebagemanu. Iniale di uge vani mole au di hohavoi isivialeike di lovive vai. 16 Vani mole Dilavau au moe vaveve daho loui isivialeike di hotove dua loui Diue ata holioholiale kebia haivei. Dilavau daho hoto ke louge di ke ihu kaovaliho atabe namihaholinu. 17 Dilavau di ebagemage di abostolo ata holinu. Isege abostolo degomole keau Dielusalemae ua. Iale di kebiamo hoto ke ihu kaovaliho tioholinu. Di kebiae tioholisito solekai halei Alebia vatae tinu. Di keve uniale halei tota hoilahai Damasikasie tinu. 18 Iniale vagana abuita igaetaeau uoholisege di bae Dielusalemae deiai tinu. Di keve velemai bula abuita uvumo abostolo mole Bitati ua. 19 Di keve ui abostolobe moaga elegeveholinu. Isito Bitata nahie Kosive ke hoho Diemisita di elegevenu.
20 Di hoto ko louale kou seleve. Dilavau hilokage di la lobogeveholinu.
21 Di Dielusalamae uniale halei Silia vata isi Silisia vata kebiae tinu. 22 Vani kemo Diudia ekalesia keau di Dielusalemae uale ke hilokaholisi elehaholilu. 23 Isito ata degomoleau di deiada louale ke unaha abu evilu. Ata keau loui avoe, “Nahi aiogevei nahi havemale ata keu aike Dilava ehomai hotoe dua loui ata haivema. Keu subuta evievi ata havei isivialeike kebia bahata havehatui. Isito keu aike ke halei hotoe dua loui ata haivema.” 24 Iale evievi ata keau di deiada evisi Dilava hoesehavolu.