Bilibai
1
Bolou Bilibai ataho hisaliale
Bolo isi Timoti noeau Iesu Keliso esemuia. Dilava ataeau Bilibai oe umale laheho no levaleva ko hisaliai hanavoma. Eloda, dikini, ekalesia la bahataho no ko hisaliai hanavoma. Di isivialeike nahie Mama Dilava isi nahi Kosive Iesu Keliso keau la huhuevei la hoesegevege lana ue dua vave.
Bolou ekalesiaho guliguliama.
Di vani bahata la huhuevei Dilava hoesehavoi laheho ke imihama. Di vani bahata vahaehomo laheho guliguliama. Kosealemo di vasohuta lae tiale hotoe dua loui la haivege la ke evisi kemo negolahalata nova kotala vai tima. Katealemo di hilokage Dilavau au hotoe dua kemo la negotievei lohomale au bae la halevelivebene. Isito auna la negotievelage Iesu Kelisona dobai lohoi. Di uvu bahatau lae ua. Kemoike di vani bahata la huhuevei laheho guliguliama. Dilavau nahi tedaevei au lovi mai daoge la di tedahoge nahi lovive ke vama. Di subuta dibulae uoholisege la di tedahoge di hotoe dua loui ata haivema. Isi di nova dibulae usege la ketamo di tedahoma. Dilavau hilokage di louale kou seleve. Iesu Kelisou au uvu laoveale ke nahate di uvu bahatau lae ua.
Di laheho guliguliai isiviale la moleho isivilahai mole tedaeveale keu ui tigei. Lana katelahaliege Dilava vavevemo lulele balugave. 10 Isi lana lulele kemo huhulahai hilokage vaveve oleteu duave, vaveve oleteu toelanu. Lana vaveve dua unaha valage Iesu Kelisou lohomale vani kela la vaveve keabuna nivemo inutolotoloai. 11 Lana katelahalage Iesu Keliso kemo la vaveve bahataeabuna inutolotoloai Dilava ivi mai hoesehavotisi.
Bolou dibulae uale deiada
12 Di haokuvuia, di isiviale hilokave. Abu di mai dibulae mavoale keu hotoe dua ke bamuoholinu. Isito hotoe dua keu ata bahata sonumai tinu. 13 Ige bukateau gamani kosive o nalimale isi ata bahata kove umale keau hilokage dau Keliso esemu holiale kemoike abu di mai dibulae mavolu. 14 Di dibulae uime vabuholisito ata haivema. Ige evievi ataeau vaveve kateale elehai abuta vabuholisito negolahai ata haivema.
15 Evievi ata kebiamo degomoleau daho isiviholisi di maina mai isi loui avoe, “Noeabuna Keliso hotomo negolahai Bolo evihai tai.” Isito degomoleau uvue duamo hotoe dua loui ata haivema. 16 Ata keau daho isiviai kateale vama. Kosealemo abu hilokage Dilavaike au lovi mai daoi isiviale di hotove loui ata haivege abuna hilokage Dilava hoto keu seleve. 17 Abu daho isiviholimale ata keau abu uvu selevemo Keliso hoto loui ata haiveholima. Isito keau abu uvumo huhulahai isiviai di evihai balugai. Abu huhulahai kosea, “Bolou dibulae usege no vaveve kateale vage Bolona ke evisi no maina mai isi.”
18 Isito keta duave. Di vaveveabe evisi vahaehoanu. Kosealemo keau bahata Keliso hoto loui ata haivema. Degomoleau abu uvu seleveta hoto ke loui ata haivema. Isege degomoleau abu uvue lobomo hoto ke loui ata haivema. Di ke evisi vahaehoanu. 19 Di huhuige la daho guliguliage Iesu Keliso Munanae Tumuna di tedahoge abuna dibulamo di iovage dana tai. 20 Di uvu bahatamo huhuige di bae Iesu hoto kemo matiai lovive ke halelivebene. Isito dana lovive kemo negoai di vaveve bahatamo Keliso ivi ebagemai. Di uge keu duave. Di hatige keta duave. Di ke huhuoholisito isiviai vani bahata Keliso ivi ebagemagei. 21 Dau di uveve ke huhuholima. Di uge Kelisona daiti ui. Di hatige keta duave. Dana kemo ehue tai ue dua vai. 22 Katealemo di dolodoloanu. Mesoho di uniege Keliso lovi vage lovive kena daemo balugai. 23 Isito di uvu abuianu. Di isiviai hatai Iesu Kelisoti ui. Keu duave seleve. 24 Isito di vatae uniege la tedaevege keta duave. Di hatige olena la tedaevei. 25 Katealemo di huhuige di bae hatilivebene. Isito dana lahehi ui la tedaevei. Ige lana la evievimo negolahai vahaeholahave. 26 Iale vani mole abuna di iovage dana deiai lohoge lana tota di elehai Iesu Keliso ivimo vahaeholahave.
27 Mesoho di lohoma. O mesoho di lohoholima. Isito mesoho di lohoholige Iesu Kelisou au hotomo louale ke unaha vageve. Lana katelahage dana ke evisi hilokage laeau uvu igaemo negolahai Iesu lovi vai hotove dua loui isiviale ata haivege abu evievi ata holisi. 28 Isi ata degomoleau la aiogeveliho hotoe toela loumale kebia vabugeve halevave. Isito la evievimo negolahave. Ige la aiogevemale ata keabuna ke elehai hilokage Dilavana nego laovei la maleveito kebia aiogevei. 29 La la uvu mai Iesu Kelisomo mavoale kemo la bae ehova unahalivebene. Isito lana Dilava isivimo vatehanita malei tigeve. 30 Di subuta vatehani maleale ke la elehalu. Isi di nova tota vatehani maleale keta la evilu. Di vatehani maleale ke nahate lana lata nova maleve.