Loma
1
Bolou ekalesiaho levaleva ko hisalianu.
Iesu Keliso esemu Bolo dailike ko. Dilavau di hohavoi di ebagemage dau abostolo ata holisi hotoe dua loui ata haivema. Dilavau subuta au hotoe dua mai au ata oveve hoto ke loui au beloveta ata haivege abu Bukae Hoto ke hisalilahalu. Hoto keike Dilava mou loholive hoto. Nahie Kosive Iesu Kelisomo hoto keu lohonu. Ige Iesu keu atae elehilehi nahate vai Deividi valadamo lohonu. Ige vani mole Dilavau au vuvunemo etuvage keu hatihatimo hovelahanu. Ige kemoike nahi hilokage keu ata tumute. Isi keu Dilava mo negote. Iesu kemoike Dilavau au uvu daoi di ebagemage di abostolo ata holisi Iesu Keliso ivimo vatae ata bahata haivelike vage abu hoto ke evisi evievi ata holima. Ige Dilavau Loma o balugae umale ata lata hohavege la Iesu Keliso ata holilu.
Katealemoike di ko hisaliai laheho hanavonu. Dilavau au uvu laovei la hohavege laeau atave holilu. Kemoike di isiviale nahie Mama Dilava isi nahie Kosive Iesu Keliso keau la huhuevei la hoesegevege ue dua vave.
Bolou kebia vahaeho vai guligulianu.
Di hotoe umuka louge evive. Di Iesu Keliso ivimo guliguliai laheho vahaehoale ke loui Dilava namihanu. Kosealemo di evige vata bahatae ataeau loui avoe, “Loma ata keau evievi ataea.” Dilavau hilokage di hoto kou seleve. Di uvu baita omisi move hotoe dua loui ata haivema. Keu hilokage di vani bahata la huhuevei laheho guliguliama. 10 Guliguli kemo di isiviale Dilava imihage auna au isivimo humaha alavoge dana vani mole lae deiai lohoi. 11 Di isivi balugale lae lohoi la elegevei Munanae Tumuu au vuvune daoi di hoesehavoale kemo data la negotievege kemo negolahave. 12 Di louale keu koseanu. Lana di evievi elehai kemo negolahage dana data la evievi elehai kemo negoai. Ige nahi kemo mole hoesegevei mole tedaevei.
13 Di haokuvuia, di isiviale la hilokage di subuta vani moaga isiviai lae deiai lohoi. Isito humahau uoholinu. Di matama moagae oai tiale evioholimale kebia haivege abu eviale ke nahate di isiviai lae lohoi la haivege lata evive. 14 Dilavau lovi ko mai daoale kemo di bae halelivebene. Isito dana vai ata bahata haivei. O balugae umale isi botoe umale kebia dana haivei. Isi luleleamale isi luleleholimale kebiata dana haivei. 15 Katealemoike di isivi balugale Loma o balugae umale lae lohoi hotoe dua loui la haivei.
Hotoe duae vuvune
16 Di hotoe dua ke louliho matioholinu. Kosealemo Dilava hoto keu vuvunete. Diue ata keau vasohuta hoto ke evilu. Ige gabie Diue ata holioholiale kebiata hoto ke evilu. Ke vuvunemo Dilavana ata kebia malevei. 17 Hotoe dua keu nahie haivege nahi kemo hilokage Dilavau nahie evievi unahamo nahi malevege nahie vavevena Dilava nimo inutolotoloai. Bukae Hotou kemo loui avoe, “Olemeau abu uvu mai Dilava omisime nivemo inutolotoloale keabuna abu evievimo ui tigei.”
Dilava itumu
18 Ata oleuoleu vaveve toela vai hoto seleve bamumale kebiaho ehue umale Dilava kena itumuai aiogevei. 19 Kosealemo Dilavau au onobenobe vamale kemo ataeau hilokage Dilavau ua. 20 Ataeau abu nita Dilava elehaholilu. Isito Dilavau subuta vata vai otogo vale ataeau elehai hilokage Dilavau vani bahata au vuvunemo ui lohomale kemoike au onobenobe ke bahata vaevenu. Isi keau hilokage Dilavau vatae kosivebe nahate holioholinu. Isito keu ata bahata evigevenu. Iale kemo keabuna lobolahai loui kosea, “Noeau Dilava ke hilokaholilu.” Isito keau lobo unaha. 21 Keau hilokage Dilavau ua. Isito keau isiviholilu ke ebagevai hoesehavoliho. Isi keau Dilava vahaeho vaholilu. Katealemoike huhuihuhuiabeu toelage luleleabeu uoholige keau momage uvuiabeu agaholinu. 22 Keau loui avoe, “Noeau lulelete ataea.” Isito keau tilogoe ata ke nahate. 23 Keau gibosoune Dilava ke ataga halevai vatae onobenobe unaha hoesegevema. Atae munana, ugue munana, ovoe munana, utee munana kebia unaha hoesegevema.
24 Katealemo Dilavau kebia halevege keabuna abu vavae isivi vadeu uvuiabemo umale ke vai mole vavae vaveve toela vagei. 25 Keau Dilava hoto seleve ke mai loboe hoto toaime Dilava hoesehavoholisito Dilavau vamale ke hoesehavoi guligulihavoma. Nahiau vani baita Dilava hoesehavoge duave. Isito keau kateholima. Hoto seleveike di ko louma.
26 Ata keau vaveve kateale vage Dilavau halevege keabuna abu molete vavae vaveve toela vagei. Keate keabuna malahahi ladeveho isiviholisito keatena keateho isiviai avuti vaveve toela vagei. 27 Ke nahate malaha keabuna keatehi ladeveho isiviholisito molehi ladeveho isivi balugagei. Keau abu moletemo vaveve toela kateale vamale kemo vavaeabena toelai. Ige keabuna ibinae toela malei.
28 Ataeau Dilava keho isiviholisi ke vaveve kabebihavoge Dilavana kebia halevege abuna vaveve toela unaha huhulahai ke unaha vagei. 29 Vaveve duau abuemo uoholige vaveve toela unahana uvuiabemo tobalohogei. Abuna teibae vaveve vai mole kunaiho isivilahai mole aiogevegei. Abuna mole maina mai isi mole havei mole lobogevei mole aiogevegei. Abuna mole vaveve toela loui mole haivegei. 30 Abuna Dilava aiohavoi moleho hotoe toela loui mole aiogevei abu ebika tabagevai vaveve toela unaha huhulahai mamuvu neinuvue hoto evioholigei. 31 Abuna luleleholisito moleho hoto loui mavoi kemo mole lobogevei moleho uvulahaholisito mole aiogevegei. 32 Ata keau hilokage Dilava menakau loui avoe, “Vaveve kateale vai umale keabuna ibinae toela mai haluvisi.” Keabuna ke hilokaito vani baita vaveve toela kateale vai ata degomoleau vaveve kateimale vamale kebia vahaeho vagei.