Taitasi
1
Bolou Taitasiho hisaliale
Dau Bolo. Dilava esemu isi Iesu Keliso lovi vamale abostolo da. Dilavau di hanavoi isiviale di au ata tabageveale kebia evievi negotisi kebia haivege abu Dilava hoto seleve hilokai. Ilive elike ukolikoli ke huhulahalive ukolikoli malei. Dilavau subuta vata vaholisito nahi ukolikoli maleveve hoto ke lounu. Iale keu lobo holioholisito hoto seleveike au ke lounu. Au hoto ke louale vaniu lohoge au hoto ke loui di haivuge di tiale hoto ke loui ata haivenu. Dilava keu nahi tedaevemale ata. Iale keike di namihage di tiniale ata haivema.
Taitasi, di uvue mo, dalike levaleva ko aho hisaliama. Naiti evievi igae. Iale di isiviale nahie Mama Dilava isi naitie tedaevemale Iesu Keliso keau a huhuai aho uvuai a hoesehavoge ue dua vanela.
Taitasiu Keliti vatae loviamale deiada
Di Keliti vata keve a haleale keu koseanu. Di isiviale au ekalesia kebia haivege abu abu vaveve toela kebia hoesegevei. Di a haivuale ke nahate o igaegae kela eloda tabagevenela. Kebia tabagevei di a namihale ke nahate haivenela. Vaveveabe kaovage vaveveabeu dua vage kebia tabageve. Ata keau mahina igaeage eseabe keau laskolo vaveve vaholisito abu neinae mamae hoto evisi evievi ata holige ataeau kebia hilokaeveale ata kebia tabageve. Iale ata oleu isiviai Dilava lovi vai eloda holiho vaniege au vaveve toela va haleito vaveve dua unaha vagei. Isi au ebia mai hatu halei solekai itumu halei e toela i halei ata have halei moniho isivi baluga va halei. Isito deia oleu lohoge auna ke mai o hatui hoesehavoi vaveve dua avuho vai. Isi au ebika hoesehavoge vaveveve kena inutolotoloai. Ige kemo auna huhuihuhuie dua vai au isivi va haleito Dilava isivi unaha vagei. Isi au hotoe dua eviale ke au mataha tumuai. Katealemo auna neniai hoto seleve loui ata haivei. Ige ata oleteau hoto keho isiviholisi mai lobotige eloda kena neniai kebia haivei.
10 Kosealemo ata moaga keau hoto seleve keho isiviholilu. Isito Diue ata kebiamo vaveve keu baluga. Abu abu vaveve ke unaha loui ata lobogevema. 11 Abu katelahasege hotoeabe ke hamanela. Kosealemo abu hoto nimolete loui ata haivei isiviale abu vaveve kemo ataemo moni malei. Kateige evievi ata moagaeau abu esehi kemo dolodololahama. 12 Vaveveabe kemo di evige oeabe ata moleu loui avoe, “Keliti ata no kobiau loboe ata. Isi ovoe vaveve ke nahate vai u unahaito teigeve isi kemo batalahama.” 13 Hoto keu seleve. Iale ana ata kebiaho isuta louge abuna a hoto evisi abu evievimo negolahai. 14 Isi Diue tenia toela ke halevai. Ata degomoleau hoto seleve kabebihavoi hoideveale kebia hotota halevai. 15 Oleuoleu uvuiabeu dua vage vaveveabe keabuna dua vai. Isito vaveve toela vai evievi ata holioholiale kebia vaveveu bae dua valivebene. Kosealemo uvuiabe isi huhuihuhuiabe keau toelalu. 16 Ata keau loui avoe, “Noeau Dilava ehovamale ataea.” Isito vaveveabe kemo nahi hilokage keau Dilava ata holioholilu. Keau hotoe dua evioholisi Dilava nimo vaveve toela unaha vamale kemo oleve kateai bae vaveve dua vai.