10
Ofa sei fafau ago gira mana
Adina nai usika ourena, na ura reida ya mina diba nigedi, uni bobada vene tau noibanu seuya gabireri amesi davara tobori boi neyadi. Ex 13.21–22; 14.22–29 Ina tau noibanu bi mina seuya ma davara dudu babatiso rena kana, Moses di usi dina vene niyadi. Ina tau noibanu yaku Vima di iruku yokoi maka irisi Ex 16.35 Vima di koru yokoi maka irigamadi. Adina Vima di fore ina usi diyo ma mina gutuna koru iriyadi; mina fore bi Keriso. Ex 17.6; Num 20.11 Idu Sei bi ina tau tora rofu ada de reyo, ye gagani autu sanari muyei vau reyadi ma ini roaita mina kono fafau feresi ameyadi. Num 14.29–30
Kamini mina vegu una oteimasi ni mama regi dada bi vata niyadi, ye ina vene yaku makai reyadi bi ga ura renadi. Num 11.4 Ina bedakai ofa sei nivakededi vene kana ga nifa; yomakai bura reyo kana, “Amiye yaku iruku ma koru gira irigi ameinu resi koa rena vegu regi kora reyadi.” Ex 32.6 Bedakai koa reyadi kana una bi makai kana ga renadi—ye meda yokoi makari amiye 23,000 muyeyadi. Num 25.1–18 Keriso* Keriso; bura bedakai Varika amiye nufa. ebene ga renadi, bedakai yaku reyadi kana, ma aruma yaku aki rei umuyeyadi. Num 21.5–6 10 Ma mumugu ga nifa, bedakai reyadi kana, ma moi no rena naivo vima yaku moi no reyo. Num 16.41–49
11 Ye mina Bura bedakai ka tau noibanu nufa. ina vene rofu vata niyadi bi rebe kana una oteimado, ye una ni mama regi bura reyadi, una rofu, una kaere meda bae koina nigori.
12 Mina resi, are resi mokedo amiye iniye dogo rei mona mona reyaine, abougo baebu. 13 Uka maina regika nivena neinei bi amiye tau noibanu magamo kana, de ya ebu rego. Sei bi vegu rama redo; yi yeiva odoro yi uka maina rena nivegika biri rego, ye mina uka maina rena nivegika dudu ka bi ferei tae rina ida mago, ye ya ina dudu are rei gira regedi.
14 Mina resi, nai uka maida vene, ofa sei nivakena feresi tae rifa. 15 Na bi diba nina nufa vene kana ya rofu ago nida; nai ago dada mokei mona refa. 16 Mina buni tora gade mana di biyo rofu buni tora gade masifa, bi Keriso di dava rau rena eni? Beredi odesifa, bi Keriso di roaita rau rena eni? Mt 26.26–28; Mk 14.22–24; Lk 22.19–20 17 Adina bi beredi yokoi maka, ma una tau noibanu bi roaita yokoi maka, adina mina beredi yokoi maka rau resifa.
18 Israel vene mokefo: ori sisika rena vibani di musa iridedi vene bi ori sisika rena fore fata di naivo rena Sei rofu, bi rau rededi vene ba ide? Lev 7.6 19 Ye nai ago di adina bi beika? Ofa sei rofu ori sisika rena vibani bi beika yokoi ba ide? O ofa sei bi beika yokoi ba ide? 20 Ide iniye, nai ago di adina bi ini ori sisika rena bi vima no rofu, ma diya Sei rofu. Na ura reida ya bi vima no rau ga reyaganedi. Deut 32.17 21 Varika amiye di biyo ma vima no di biyo bi moi gogo resi de irigedi. Varika amiye ma vima no dabarari moi gogo risi iruku rau de regedi. 22 Varika amiye moi maunu resi moi gubuyo regika regifa ba? Uni yeiva bi ini yeiva ebu redo ba? Deut 32.21
23 “Beika baika tau noibanu Bura bedakai ka na rofu nufa. bi tabu de,” idu beika baika tau noibanu bi buni de. “Beika baika tau noibanu§ Bura bedakai ka na rofu nufa. bi tabu de,” idu beika baika tau noibanu de yaku amiye moi gira rededi. 1 Cor 6.12 24 Amiye yokoi yaku ini buni maina ga reyaine, idu amiye idana di buni maina reyaine.
25 Vibani beika baika tau noibanu maketiri sero rededi, mina irisi uka di mokena dada nikaitena yokoi ga refa. 26 Adina “kono tora noibanu bi Varika amiye di, ma beika baika ka vata baeyadi.” Ps 24.1
27 Ye mokena vari gira de aedo amiye yaku iruku irigi ya raka nigo ma ya ura resi digi regedi vonisi, beika baika yi budari dabara rego, uka di mokena dada ga nikaitesi irifa. 28 Idu yokoi yaku ya nigo vonisi, “Mina bi ofa sei rofu ori sisika reyo,” kamini irina ga refa, kaere ya mina niyo dada ma uka di mokena dada** Bura bedakai ka adina kono tora noibanu ma ini ideri beika baika tau noibanu vakoisa bi Varika amiye di nufa.29 Nai ago di ini adina bi yi uka di mokena de, idu mina amiye di.
“Adina beika resi nai erufuna vegu bi amiye yokoi di uka di mokena gabireri raga redo? 30 Ye Sei rofu buni tora gade masi iruku irigida vonisi, beika resi mina dada na nifafana rego?”
31 Mina resi, iruku o koru irigedi, beika baika regasa Sei di vabara rofu beika baika tau noibanu refa. 32 Jew vene, tutubena idana vene,†† tutubena idana vene: Greek agori mina bi Greek vene. o Sei di ekalesia vene rofu esika ga mafa, 33 amiye tau noibanu nai vegu tau noibanu renari moi ada regika reida dada; nai buni dada maina de reida, idu amiye tau di, moi vegu riyaganedi dada.

10:1: Ex 13.21–22; 14.22–29

10:3: Ex 16.35

10:4: Ex 17.6; Num 20.11

10:5: Num 14.29–30

10:6: Num 11.4

10:7: Ex 32.6

10:8: Num 25.1–18

*10:9: Keriso; bura bedakai Varika amiye nufa.

10:9: Num 21.5–6

10:10: Num 16.41–49

10:11: Bura bedakai ka tau noibanu nufa.

10:16: Mt 26.26–28; Mk 14.22–24; Lk 22.19–20

10:18: Lev 7.6

10:20: Deut 32.17

10:22: Deut 32.21

10:23: Bura bedakai ka na rofu nufa.

§10:23: Bura bedakai ka na rofu nufa.

10:23: 1 Cor 6.12

10:26: Ps 24.1

**10:28: Bura bedakai ka adina kono tora noibanu ma ini ideri beika baika tau noibanu vakoisa bi Varika amiye di nufa.

††10:32: tutubena idana vene: Greek agori mina bi Greek vene.