13
Uka mana
Amiye ma Sei di naivo naivo vima di ago bouna bouna nigida, idu uka de magida vonisi, nai ago bi tini feya tora una di kukuroka dudusa dudusa raka nina o tini feya keika una di kukuroka kana. Resi na bi Sei di ago nina di vava nufa, sui nina ago tau noibanu diba nisi ada yora tau noibanu nufa, ma omuna moi etagae rigi mokena vari gira aena tau noibanu nufa—idu uka de magida vonisi, na bi beika yokoi de iniye. Mt 17.20; 21.21; Mk 11.23 Resi nai gugura fore tau noibanu irava vene rofu masi nai roaita ori kamu regi* ori kamu regi; bura bedakai ori sisika kana ni-ika regi nufa. magida—idu uka de magida vonisi, na yaku beika baika yokoi de moigida.
Uka mana bi toro redo ma bi uka buni nufa; bi maunu de nisi ni-ika de redo; ka bi negiyagiya de. Uka mana bi ni no de redo; bi iniye ini buni maina de redo ma amiye vegu no ina rofu renari, bi mokena de redo; ka evade gubuyo de redo. Uka mana bi mokena rorobo de rofu moi ada de redo, idu ago rama rofu moi ada redo. Uka mana yaku beika baika no tau noibanu udiko redo. Uka mana di mokena vari gira aena, uka mokena ma are rei gira resi toro rena bi toga iniye yau de nigedi.
Uka mana bi koina de nigo. Idu Sei di ago nina bi koina nigedi; ago bouna bouna nina bi ferego; ma ada yora nina ka bi koina nigo. Adina gua ada yora di berou keika maka diba nisi Sei di ago bi keika maka nisifa, 10 idu gabi rorobo iniye baegori, beika baika rorobo de bi koina nigedi.
11 Na mida kakuari, bi mida kakua kana ago nisi mida kakua kana mokesi mida kakua di mokena kana regamaka. Amiye tora nigasa mida kakua di vegu fereyaka. 12 Adina gua una yaku garasi dudu agubori kana vesifa, idu gabi bi uniye Sei di seira vegifa. Gua bi ini berou maka diba nida; gabi diba ni vau regida—Sei yaku na ka diba ni vau redo kana.
13 Ye gua mina regode are rei gira rededi: mokena vari gira aena, uka mokena ma uka mana; ma mina utari tora iniye bi uka mana.

13:2: Mt 17.20; 21.21; Mk 11.23

*13:3: ori kamu regi; bura bedakai ori sisika kana ni-ika regi nufa.