4
Ofa ofa oteimana vene
Kamini Vima kikifa yaku ni mona mona redo, meda koina nigori, bedakai bi ini mokena vari gira aena rofu etagae resi ofa ofa vima ma vima no ini oteimana ago neidegasa usi digedi. Ofa ofa vene kaere ini uka di mokena bi auri vava kiyoma yaku emuyeyadi kana, bi ofarosi sina dudu mina oteimana ago nidedi. Ina vene yaku amiye di mena biri risi iruku be oyo rena nioteimadedi; mina iruku bi Sei yaku riyo, ye mokena vari gira aesi ago rama diba nidedi vene bi buni tora gade mana dudu moigedi dada. Adina beika baika tau gade Sei yaku riyo bi buni, ma beika baika bi buni tora gade mana dudu moina vonisi, bi ga makunadi. Adina bi Sei di ago ma amiye di usa usa nina dudu Sei di nemokori mina iruku irina bi buni.
Iesu Keriso di naivo amiye buni
Mina kana sina usika ourena rofu nioteimagiya vonisi, ya bi Iesu Keriso di naivo reisa amiye buni yokoi. Resi mokena vari gira aena di ago ma oteimana ago buni usi digamo, mina dudu sikuru redo mini. Idu rei tavoi tavoi sisina sina, Sei di vegu kana de, bi egavoi resi Sei di mokena kana ya kaya sikuru re. Adina roaita moi yeiva rena di buni bi keika maka, idu ida tau noibanuri, Sei di mokena kana rena bi buni tora gade, adina bi gua ma gabi vegu amena di nitore rena ago moi gira rido. Mina ago bi rama iniye ma buafu dudu nimana bi buni. 10 Adina mina dada esikari moimai regasa gera resifa, uni uka mokena bi vegu amedo Sei rofu aeyafa dada; ina bi amiye tau noibanu di moi vegu rina amiye, besa ka kaere mokena vari gira aededi vene di.
11 Mina kana ago di ago gira masi oteima. 12 Amiye yokoi ya yi godua mina vego bi mokei itu ga reyaine, idu ago nina, vegu rena, uka mana,* Bura bedakai ka vima dudu, nufa. mokena vari gira aena ma vegu no yokoi de nufa di ida dudu, mokena vari gira aededi vene gokai vegu reyaganedi mina nioteima. 13 Sei di ago bura ariarari vegasa sina nirausi rena ma oteimana di moimai re kumo na okigida. 14 Sei ya rofu beika maro bi youfeidena ga re; mina bi ekalesia amiye tora tora yaku Sei di ago nina dudu, ini vana yi ada odoro aeyadiri bi ya maro. 15 Mina rofu mokesi moimai re, ye makai amiye tau vanu yaku yi vegu moi rorobo rina vegedi. 16 Ya kaya yi vegu amena ma ago oteimana toga toga nari rei mona re. Adina makai rebigiyari, ya kaya ma yi ago neidededi vene bi moi vegu rigiya.

*4:12: Bura bedakai ka vima dudu, nufa.