2
Iesu Keriso di iya rena amiye buni
Mina resi nai mida, buni tora gade Iesu Keriso ri mina dudu yeiva re. Resi beika na yaku niyaka ma ninegau reyadi vene tau gade di nemokori neideyo, mokena vari gira aededi vene rofu nima, kaere ka bi amiye bouna rofu mina oteimagedi.
Iesu Keriso di iya redo amiye buni kana, nasa esika esika moi. Iya redo amiye bi amiye tavoi kana dudu moimai idana de rego—ini ura bi ini ourefeidena amiye moi ada rego. Ma isira amiye yokoi yaku ni-ika regedi isira de rego vonisi, ini ago gira dada, bi ini isira rena obini bi de moigo. Bi buni muro rei yeiva redo amiye siko ini murori iruku moigo. Beika nida fafau bi moke, adina Varika amiye yaku beika baika tau gade rofu ada yora ya mago.* mago; bura bedakai maraine nufa.
Iesu Keriso, David di tutubena amiye, kaere muyenari gutuna dadi rae reyo, ago buni nirausi reyaka kana, mina moke. Mina fafau, duma duma amiye kana seini yaku na ukita riyadi ma gurauda mini. Idu Sei di ago bi seini yaku ukita rei vau de reyadi! 10 Mina dada beika tauri are rei gira reida, Sei di auba reyo vene rofu, ma Iesu Keriso dudu, toga toga ameibobina di vabara nufa, ka moi vegu rigo dada. 11 Ago rama bi yomini:
“Inasa muyeyafa vonisi,
una ka inasa vegu amegifa.
12 Una are rei gira regifa vonisi, Mt 10.33; Lk 12.9
bi inasa ka ourefeidegifa.
Una yaku de buda aegifa,
ina ka de una buda aego.
13 Ina niyo kana, una bi de regifa vonisi,
ina bi ini ago kana mina toga redo mini,
adina iniye fufuta magi anua rego.”
Moimai redo amiye buni
14 Mina beika tau ina vene rofu toga oteimasi Sei di nemokori sina ago fafau, kayamo ga reyagane nioku, adina neidededi vene rofu ini buni yokoi de, idu no moigedi maka. 15 Sei ya yo niyo kana, amiye nigika ya kaya moi gira ma buni re, kaere bi maena de redo moimai amiye, ye mina ago rama bi ida rorobori ourefeide. 16 Idu Sei rofu ni tavoi tavoi ago bi egavoi re, adina mina yaku amiye Sei rofu besa besa moi gaima rido. 17 Ma ini ago bi roaita moi no rena koito ara tora nibobigo kana. Ina vene di fogori bi Hymanaeus ma Philetus, 18 kaere bi ago rama dada rerevaida ni diyadi; ini ago niyadi bi amiye muyenari gutuna dadi rae rena bi sena koina niyo. Ye amiye bedakai di mokena vari gira aena bi uyareyadi. 19 Idu Sei di gado variyo bi gira ma are rei gigitani reyo, ma ina fafau yomina ago bura reyo: “Varika amiye bi ina diba kaere bi ini,” ma “Amiye tau noibanu kaere bi Varika amiye Varika amiye; bura bedakai Keriso nufa. di roka niokudedi, bi mokena rorobo de ferei etagae riyagane.” Num 16.5
20 Ye yava tora tora ideri goro ma siriva dudu rina yava siua maka de amededi, idu yabo ma kono kaka dudu rina ka amededi; bedakai ini moimai bi tora, ma bedakai ini moimai bi keika. 21 Mina dada, amiye yokoi yaku mina rofu iniye moi ruaka ribigo vonisi, bi moimai tora di yava siua kana nigo. Makai bi amiye tora di moimai rofu moi kikifa resi vegu buni tau gade rofu dogo rego. 22 Ye mida ruaka di roaita di ura ori disi uka ruaka dudu, Varika amiye di roka nidedi venesa mokena rorobo, mokena vari gira aena, uka mana ma uka amuta maina rei usi di. 23 Resi forovai ma ada yora de kayamo ago egavoi re, adina ya ya diba mina dudu ruda moi evata rido. 24 Ma Varika amiye di moimai rei tavoi redo amiye bi kayamo ga reyainedi, idu bi amiye tora noibanu rofu ave nisi oteimago diba dada toro reyaine. 25 Ka bi ina rofu tourage rededi ave nina vegu rorobo reyaine, kamini Sei yaku vegu no feresi moi etagae rina vegu mago baeko, ye makai ago rama diba nigedi. 26 Kamini senagi Bodaka yaku buoru ideri aeyo ini ura kana regedi, ma gabi makai ada yora nisi mina buoru gutuna yaku diyagane.

*2:7: mago; bura bedakai maraine nufa.

2:12: Mt 10.33; Lk 12.9

2:19: Varika amiye; bura bedakai Keriso nufa.

2:19: Num 16.5