8
Ma Saul yaku Stephen umuyeyadi mina moi rama aeyo.
Saul yaku ekalesia vene esika esika magamo
Stephen umuyeyadi ariri gutuna bi Jerusalem ri amegamadi bi ekalesia vene rofu esika esika iniye magamadi. Ekalesia vene ori resi Judea ma Samaria gagani tauri rerevaida nisi diyadi. Nifeidena vene maka ori dina de reyadi. Ye Sei rofu nivakededi mokena vene be yaku Stephen rofu isaka nisi goroka tora dudu guruo resi guri aeyadi.
Idu Saul yaku bi ekalesia vene moi no regi regamo; yava neinei dui regasa rema rumana moi erokoko regasa dibura yava ideri aegamo. Acts 22.4–5; 26.9–11
Ago buni bi Samaria ri nirausi reyadi
Mina dada mokena vari gira aeyadi vene, kaere bi gagani gaganiri rerevaida nisi diyadi, yaku sina buni niodoro regamadi. Philip yaku Samaria taoni tora* taoni tora; bura bedakai taoni yokoi nufa. rofu boi nesi mironari amededi vene rofu Keriso di ago nirausi regamo. Amiye tau vakoi yaku egogo resi ini nigamo sina rofu neide mona resi rebe regamo mina ka vegamadi. Vima no amiye tau gade di roaita ideri gutuna ababa nigasa yakugamadi; dibo anua vene ma yuka no vene ka moi buni rigamo. Ye mina taoniri bi ada tora gade reyadi.
Mina taoniri bi amiye yokoi roka Simon amegamo. Be ari bi ina yaku amiye di mokena moi forovai regamo, ini yaumana regamo dudu. Ina kaya nigika bi amiye tora yokoi vo nigamo. 10 Ye amiye tau gade mina taoniri, keika gutuna boyo amiye tora, yaku Simon di ago neide mona regamadi. Ye yomakai nigamadi, “Mina amiye di roka bi ‘Sei di vava tora iniye.’ ” 11 Ina yaku ini yaumana dudu mina vene di mokena bi senagi moi forovai reyo, dada ini beika nigamo tau rofu neide mona regamadi. 12 Idu mina amiye tau yaku Philip di ago Sei di ourefeidena amena sana ma Iesu Keriso di rokari ago buni nigamo mina neidesi mokena vari gira aeyadiri, bi rema rumana babatiso reyadi. 13 Simon iniye ka Iesu Keriso rofu mokena vari gira aeyo; babatiso reyo fufutari, bi Philip atafu amegamo. Philip yaku rebe ma mokena vegu tora regamo mina vegamori, bi tururu iniye regamo.
14 Nifeidena vene Jerusalem ri amegasa bi Samaria vene bi Sei di ago moiyadi mina neideyadiri, Peter ma John ina vene rofu nifeideyadi. 15 Bosi okiyadiri, bi ina rofu usa usa niyadi Vima kikifa moiyaganedi. 16 Adina Vima kikifa bi ina vene fafau yokoi dena kode; ina vene bi Varika amiye Iesu di roka dudu maka babatiso reyadi. 17 Kamini Peter ma John ina vene di ada fafau vana aeyadi mamo bi Vima kikifa moiyadi.
18 Simon yaku veyo bi nifeidena vene yaku ina vene di ada fafau vana aeyadiri, bi Vima moiyadi. Resi mina dada fore be Peter ma John magika 19 resi niyo, “Mina vava ka na mafa kumo amiye tau kaere nai vana ina fafau aegidari, bi Vima kikifa moiyainedi.”
20 Idu Peter yaku nikabai resi niyo, “Ya yi foresa ita mokari digedi bi buni, ya yaku mokeisa bi Sei yaku nitore reyo beika bi fore dudu voi regiya! 21 Uni moimairi ya bi vana aena ga re, ma beika baku regifari, ya bi de baku regiya, adina Sei di nemokori yi uka meko bi rorobo de. 22 Mina dada yi vegu no ferei moi etagae risi Varika amiye rofu usa usa nigiya kumo yi mina mokena moiyo mina koite makugo. 23 Adina ya ya veida bi yi uka bi gonema tau yaku vata baeyo ma mokena rorobo de yaku ya moi dibura aeyo.”
24 Ye Simon yaku niyo, “Ya usa nida Varika amiye rofu na dada usa usa nifo kumo yomina beika niyadi sina na rofu mina ga vata niyainedi.”
25 Ma Iesu Keriso di ago rofu niokusi Varika amiye di ago ni vau reyadi koina niyori, bi Jerusalem dairiyadi. Idau bogasa bi Samaria vene di rautu rauturi sina buni nirausi regamadi.
Philip ma Ethiopia ourefeidena amiye
26 Varika amiye di naivo naivo vima yokoi yaku Philip rofu ago nisi niyo, “Dadisi meda dadido vana enana eta rofu ida goina bi Jerusalem gutuna Gaza rofu boyo minari ne.” (Mina bi gagani autu sana di ida.) Mina bi gagani autu sana di ida; o Mina ida bi gua de didedi. 27 Ye Philip dadisi neyo. Mironari Ethiopia ourefeidena amiye tora, ourefeidena amiye tora: English agori mina ka bi eunuch; rumana yokoi bi natu niyo, idu ina tau makai toga de niyadi. kaere bi Ethiopia vene di kuini Candace di gugura fore nari redo amiye, bi Jerusalem ri Sei nivakegi boyo. 28 Ini kariota fafau keu risi ini rauturi dairi bogamori, bi Sei di ago niyo amiye Isaiah di bura reyo kana mina vegamo. 29 Vima kikifa yaku Philip rofu niyo, “Yomirona kariota atafu bogiya.” 30 Ye Philip raga boi neyori, bi ina bi Sei di ago niyo amiye Isaiah di bura vegasa ini ago nigamo mina neidesi nikaiteyo, “Ya beika bura reyo mina vegasa bi diba nisa ba de?”
31 Amiye tora yaku nikabai resi niyo, “Amiye yokoi yaku na oteimago vonisi bi diba nigida.” Resi raka niyo ma kariota ri keu risi inasa ameinu reyo. 32 Sei di ago bura rena vegamo bi mini: Is 53.7–8
“Mamoe umuyegika afei boyadi kana,
ma mamoe mida di ueta nugadedi vene di budari babo nido kana,
bi ago yokoi de niyo.
33 Moi maena resi kota rena di ida dudu kota de reyadi.
Ini tutubena vene bi kaere yaku nigo?
Ini adina bi ini vegu mina konori bi koina niyo mini.”
34 Ourefeidena amiye yaku nikaiteyo, “Na ni, mina Sei di ago nido amiye bi kaere nigika nido? Iniye rofu nido ba amiye yokoi rofu nido?” 35 Kamini Philip ago nigi kora reyo; Sei di ago mina one ideri gutuna boyo Iesu di ago buni nioteimaro. 36 Ida boyadiri, bi koru yokoiri baesi okiyadi ma ourefeidena amiye yaku niyo, “Koru bi mini. Beika resi na bi babatiso de regida?”§ Bura bedakai ka nanaka 37 nufa: 37 Ma niyo, “Yi uka meko tau noibanu dudu mokena vari gira Iesu rofu aesa vonisi ya bi babatiso regida.” Ma nikabai resi niyo, “Yo, na bi mokena vari gira Iesu Keriso bi Sei di mida rofu aeda.”
38 Ourefeidena amiye yaku niyo dada kariota raga redo mina baesi are reyo. Philip mina amiyesa vakoi gogo koru ideri neyadiri, bi ina babatiso reyo. 39 Koruri gutuna dadi baeyadiri, bi Varika amiye di Vima yaku Philip moi etagae ri diyo. Ourefeidena amiye yaku ina dudusa de veyo, idu ada tora iniye regasa ini idama neyo. 40 Idu Philip bi Azotus ri okiyo; resi taoni neinei ago buni ni digasa bosi Caesarea ri okiyo.

8:3: Acts 22.4–5; 26.9–11

*8:5: taoni tora; bura bedakai taoni yokoi nufa.

8:26: Mina bi gagani autu sana di ida; o Mina ida bi gua de didedi.

8:27: ourefeidena amiye tora: English agori mina ka bi eunuch; rumana yokoi bi natu niyo, idu ina tau makai toga de niyadi.

8:32: Is 53.7–8

§8:36: Bura bedakai ka nanaka 37 nufa: 37 Ma niyo, “Yi uka meko tau noibanu dudu mokena vari gira Iesu rofu aesa vonisi ya bi babatiso regida.” Ma nikabai resi niyo, “Yo, na bi mokena vari gira Iesu Keriso bi Sei di mida rofu aeda.”