9
Iesu yaku ne taufa vata niyo amiye moi buni riyo
Iesu bogasa ne taufa vata niyo amiye veyo ma ini usi dina vene yaku nikaiteyadi, “Oteimana amiye, kaere yaku vegu no reyo, adina ne taufa vata niyo, mina amiye ba ini nono baba?”
Ma nikabai reyo, “Diya mina amiye o ini nono baba vegu no reyadi dada, idu Sei di reremama rena ina fafau vei mama riyaganedi dada. Ariu bi na nifeideyo amiye di moimai rebigifa;* rebigifa; bura bedakai rebigida nufa. uru baebigo ma amiye yokoi kamini moimai de rego. Na bi konori amegasa bi kono tora noibanu di vabara.” Mt 5.14; Jn 8.12
Mina nisi konori ayaka su resi ayaka koru dudu dikina risi ne taufa amiye di nemokori dikina ifi resi ina rofu niyo, “Siloam koru sofukori bosi yi nemoko koite.” (Ini roka di adina bi “Nifeideyo”.) Kamini nesi ini nemoko koiteyori, bi nemoko areyadi ma vegasa dairi baeyo.
Ina atafu amededi vene ma kaere sena vegamadi bi usa usa nigamo usa usa nigamo; bura bedakai ne taufa amiye kana nufa. nikaiteyadi, “Mina amiye yaku amegasa usa usa nigamo bi mini ba?”
Bedakai yaku niyadi, “Mina bi ina maka,” idu be yaku niyadi, “Diya ina mada; ini ne uruma bi ina kana maka.”
Ye mina amiye iniye niyo, “Na bi mina amiye mini.”
10 Ma nikaiteyadi, “Gokai ida dudu yi nemoko areyadi?”
11 Kamini nikabai reyo, “Amiye roka Iesu yaku dikina risi nai nemoko ifi resi na rofu niyo, ‘Siloam koruri nesi koite,’ vo niyo. Ye nesi koiteyakari, nai nemoko areyadi.”
12 Ma nikaiteyadi, “Mina amiye bi goini?”
Ma nikabai reyo, “Na toto.”
Pharisee vene yaku moi buni rina di ida maina reyadi
13 Kamini mina sena ne taufa amiye Pharisee vene rofu afei boyadi. 14 Ye Iesu yaku dikina risi ini nemoko moi buni riyo bi Sabati meda. 15 Kamini Pharisee vene dudusa nikaiteyadi gokai ida dudu nene reyo. Ma niyo, “Ina yaku nai nemoko dikina dudu ifi reyo ma koiteyakari, gua nene reida mini.”
16 Mina dada Pharisee bedakai yaku niyadi, “Mina amiye bi Sei rofu deyo amiye de, Sabati meda di ago gira de moi gira rido dada.”
Idu bedakai yaku niyadi, “Gokai resi bi vegu no rena amiye yaku makai mokena vegu redo?” Mina dada iniye iniye gubuyo resi okuyadi.
17 Ye dudusa ne taufa amiye nikaiteyadi, “Mina amiye yi nemoko moi buni riyo rofu bi beika vo nisa?”
Ma niyo, “Ina bi Sei di ago nido amiye.”
18 Ye Jew vene bi sena ne taufa amiye nisi gua nene reyo di ago rofu mokena vari gira de aeyadi, ini nono baba raka nisi 19 nikaiteyadi, “Mina bi yi mida ba? Ya nidedi bi ne taufa vata niyo, idu gokai ida dudu gua nene redo?”
20 Ma nikabai reyadi, “Una diba mina bi uni mida ma ne taufa vata niyo. 21 Idu gua ini nemoko gokai dudu nene redo o kaere yaku ini nemoko moi buni riyo bi una una toto. Nikaitefa; ina bi amiye tora niyo. Ina kaya ya nioteimaraine!” 22 (Ini nono baba yaku makai niyadi, adina bi Jew vene rofu ori reyadi. Adina bi sena yo niyadi amiye yokoi yaku nigo Iesu bi Keriso vonisi, bi usa usa yava gutuna umeki rei makugedi.) 23 Mina dada ini nono baba yaku niyadi, “Ina bi amiye tora niyo; ina nikaitefa.”
24 Ye uru remanu dudusa ne taufa vata niyo amiye rofu raka nisi niyadi, “Sei di roka moi odoro ri. Una una diba mina amiye bi vegu no redo amiye.”
25 Ma nikabai reyo, “Na na toto ina bi vegu no redo amiye o de, idu mina maka na diba: bi ne taufa vata niyaka ma gua nene reida.”
26 Ma nikaiteyadi, “Ya rofu beika reyo? Gokai dudu yi nemoko moi buni riyo?”
27 Ma nikabai reyo, “Na bi sena ya oteimaraka, idu de neideyadi. Beika resi dudusa neidegedi vo nidedi? Ye ya ka ini usi dina vene nigi ura rededi ba?”
28 Kamini ina rofu ago no nigasa niyadi, “Ya bi ini usi dina amiye, idu una bi Moses di usi dina vene. 29 Una una diba Sei bi Moses rofu ago niyo, idu mina amiye bi una una toto goina gutuna baeyo!”
30 Ma nikabai reyo, “Na bi tururu reyaka! Ya ya toto goina rofu baeyo, idu nai nemoko moi areyo. 31 Una una diba Sei bi vegu no rededi vene di ago neidena de redo, idu amiye yokoi Sei nivakesi ini ura regi rego vonisi, Sei bi ini ago neidego. 32 Ini adinari gutuna baeyo gua mamo kono tora noibanuri, amiye yokoi yaku ne taufa vata nina amiye moi buni riyo mina toga neidena de resifa. 33 Mina amiye bi Sei rofu de deyo vonisi, bi vegu yokoi maka regi anua rego.”
34 Kamini nikabai reyadi, “Ya vegu no tausa vata niyo, idu una oteimagika reisa ba?” Ye ina usa usa yava rofu umeki rei makuyadi.
Vima di ne taufa
35 Iesu yaku neideyo bi umeki rei yakuyadi ma baku resi nikaiteyo, “Amiye Amiye; bura bedakai Sei nufa. di mida rofu mokena vari gira aesa ba ide?”
36 Ma nikabai reyo, “Varika amiye, ina bi kaere? Ye ina rofu mokena vari gira aegida.”
37 Ma niyo, “Ya bi sena veyo, ma ina bi amiye kaere gua yasa ago nido mini.”
38 Ma niyo, “Varika amiye, mokena vari gira aeda!” Ye nivakeyo.
39 Ma niyo, “Na kota regika mina kono tora noibanuri soka reyaka, ye kaere de vededi bi veyaganedi, ma kaere vededi vene bi ne taufa nigedi.”
40 Pharisee vene bedakai ina atafuri bi mina ago neidesi nikaiteyadi, “Una ka bi ne taufa nisifa vene ba?”
41 Ma niyo, “Ya bi ne taufa vonisi, ya bi vegu no de vene niyagadu, idu ya gua nidedi, ‘Vesifa,’ ye yi vegu no bi toga amededi.”

*9:4: rebigifa; bura bedakai rebigida nufa.

9:5: Mt 5.14; Jn 8.12

9:8: usa usa nigamo; bura bedakai ne taufa amiye kana nufa.

9:35: Amiye; bura bedakai Sei nufa.