13
Tuma dona nadina remanu
Kamini tuma dona nadina davara gutuna iruruka reyo ma veyaka. Ina bi ada gai kana 10 ma ada 7 nufa; ini ada gai kana fafau kini kana ada bou 10 ma Sei di roka moi no rina ago ini ada fafau. Dan 7.3; Rev 17.3, 7–12 Mina tuma dona nadina veyaka bi leopard* leopard: Mina bi fosi tora gadeva ueta ikefata gabu rini kana nufa. kana; ini yuka bear bear: Mina bi tuma dona nadina tora ueta gira ma goiso ifoka nufa. di yuka kana ma ini vena lion di vena kana. Ye siya yaku ini vava ma ini ourefeidena amena fata di vava maro. Dan 7.4–6 Ini ada yokoi fafau ara ma muyeyaine kana, idu ara moi buni riyo ma kono vene tau vanu mina rofu tururu resi tuma dona nadina usi disi siya nivakeyadi, ini adina siya yaku ini vava tuma dona nadina maro. Ka tuma dona nadina di roka moi odoro risi niyadi, “Kaere bi tuma dona nadina kana? Kaere yaku ina rofu ruda regi rego?”
Ma ina rofu negiyagiya ago ma Sei di roka moi no rina ago di vava ma eyo 42 ideri reremama reremama; bura bedakai iya nufa. rena di vava maro. Dan 7.8, 25; 11.36 Ye ago no dudu Sei ma ini amena sana, amiye kaere omari amededi, di roka moi no riyo. Ma ina rofu ka, Sei di vene fafau ruda resi ebu regi ma rubu, amiye idana idana, ago idana idana vene ma gagani gagani vene tau vanu fafau ourefeidegi di vava maro. Dan 7.21 Konori amededi vene tau gade iniye yaku nivakegedi, kaere ini roka bi kono ma oma rina kode medari, Mamoe mida di vegu roka aena bukari de bura reyo. Mina Mamoe di mida bi amiye kaere umuyeyo. Ps 69.28
“Kaere anema nufa amiye bi neideyaine! 10 Amiye moi gira rego vonisi, bi moi gira reyaine; amiye bainasi dudu umuyego vonisi, bi bainasi dudu umuyeyaine. Mina resi Sei di vene are rei gira rena ma mokena vari gira Sei rofu aena usa nigo bi mini.” Jer 15.2; 43.11
11 Kamini tuma dona nadina idana kono gutuna iruruka reyo ma veyaka. Ina bi ada gai kana remanu mamoe mida kana nufa ma ini goroka bi siya di raka nido kana. 12 Resi ina yaku ouresi tuma dona nadina di nemokori, mina ouresi tuma dona nadina di vava tau nufa, kono di amededi venesa ourefeidesi ouresi tuma dona nadina nivakeyaganedi vo niyo. Mina bi kaere iniye ara niyo ma muyeyo mina rofu moi buni riyo. 13 Rebe tora reyo; yokoi bi amiye di budari, ita ka oma gutuna konori moi neyo. 14 Tuma dona nadina di nemokori, rebe rena dudu,§ Bura bedakai ka nai nufa. kono amededi vene rofu ofa ago nisi niyo tuma dona nadina, kaere bi bainasi dudu ara uyo ma toga amedo, ini vima riyaganedi vo niyo. 15 Bi tuma dona nadina remanu asa mana di vava ouresi tuma dona nadina di vima maro, ye mina vima yaku ago nisi niyo, amiye kaere nivakena de regedi, bi umuyeyainedi vo niyo. 16 Ina ka amiye keika ma tora, gugura tau nufa ma irava vene, moimai rededi vene ma moimai rei tavoi rededi vene tau vanu rofu niyo, ini vana ramari o ini naori ikefata aeyaganedi vo niyo. 17 Makai amiye yokoi ikefata nufa vonisi, bi gugura voi resi sero reyagane maka; mina ikefata bi tuma dona nadina di roka o ini roka** o ini roka; bura bedakai mina ago nufa de. di naba.
18 Mina resi bi mokena vabara mini: Kaere amiye mokena buni nufa, bi tuma dona nadina di naba ini adina diba niyaine, ini adina ini naba bi amiye di. Bi 666.

13:1: Dan 7.3; Rev 17.3, 7–12

*13:2: leopard: Mina bi fosi tora gadeva ueta ikefata gabu rini kana nufa.

13:2: bear: Mina bi tuma dona nadina tora ueta gira ma goiso ifoka nufa.

13:2: Dan 7.4–6

13:5: reremama; bura bedakai iya nufa.

13:5: Dan 7.8, 25; 11.36

13:7: Dan 7.21

13:8: Ps 69.28

13:10: Jer 15.2; 43.11

§13:14: Bura bedakai ka nai nufa.

**13:17: o ini roka; bura bedakai mina ago nufa de.