6
Vegu no rena dudu muyeyafa idu Keriso sa vegu amesifa
Kamini beika bi nigifa? Una bi toga vegu no rebinadi, ye Sei di buni tora gade bi tora nibobigo ba? Ide, ide iniye! Vegu no rena rofu muyeyafa—ye gokai vegu no renari toga ameibobigifa? Ba una tau vanu, kaere Iesu Keriso ideri babatiso reyadi, ka bi ini muyenari babatiso reyadi, bi ya ya diba ba ide? Mina dada una bi inasa muyenari babatiso dudu guri aeyadi, ye ini Baba di vabara dudu, Keriso muyena gutuna dadi rae reyo kana, una ka vegu ruakari ameibobigifa. Col 2.12
Adina ini muyenari makai inasa yokoi maka niyafa vonisi, bi rama una ka bi ini dadi rae renari, makai inasa yokoi maka nigifa. Kamini una una diba bi uni vegu kori bi inasa satauro ikoko reyo, ye vegu no rena roaita bi moi no riyaine, ye makai una vegu no rena rofu dudusa naivo naivo rei tavoi de regifa dada. Adina amiye kaere muyeyo bi vegu no rena di vava gutuna erufuyo. Idu Keriso sa muyeyafa dada, bi inasa ka amegifa, mina rofu mokena vari gira aesifa. Una una diba Keriso muyenari gutuna dadi rae reyo ma dudusa de muyego—muyena yaku ina ourefeidena bi de mini. 10 Adina ini muyenari, ina yaku amiye tau rofu uru yokoi makari vegu no rena rofu muyeyo, idu ini gua amedo veguri, bi Sei sa amedo. 11 Mina resi ya kaya vegu no rena rofu muyeyadi kana, ma Iesu Keriso dudu, Sei rofu vegu nidedi kana ka mokeyaganedi.
12 Mina dada vegu no rena yi kono di roaitari ourefeidegi ga eyounefa, ye yi roaita dudu, vegu no rena di ura neidegedi baebu. 13 Yi roaita di eta yokoi bi mokena rorobo de moimai gugura dada, vegu no rofu mana ga refa, idu amiye kaere muyena gutuna dairisi vegu maro kana, ya kaya Sei rofu mafa, resi ka yi roaita di eta yokoi mokena rorobo di kana, Sei rofu mafa. 14 Vegu no rena ya ourefeidena bi ga reyaine, ini adina ya bi ago gira gabireri amena de, idu buni tora gade di gabireri maka amededi.
Mokena rorobo di moimai rei tavoi rededi vene
15 Kamini beika bi nigifa? Ini adina bi ago gira gabireri de amesifa, idu buni tora gade gabireri amesifa, bi vegu no resifa ba? Ide iniye iniye! 16 Ya ya diba ya yaku kaere rofu moimai rei tavoi regasa neidededi amiye kana, ya kaya madedi, bi neidededi amiye rofu ini naivo naivo rei tavoi rededi vene nigedi—kamini bi vegu no rena rofu, bi muyena di ida mini; o bi neidena rofu, bi mokena rorobo di ida mini. 17 Idu buni tora gade Sei rofu mafa, adina ya kaere sena bi vegu no rena di moimai rei tavoi reyadi vene, ma oteimana ago di ida ya maro, ya yaku gua mina yi uka meko dudu neidededi. 18 Kamini ya bi vegu no rena rofu erufuyo ma mokena rorobo rofu naivo naivo rei tavoi rededi vene niyadi. 19 (Na bi amiye kana ago nida, yi roaita yau dada.) Adina senagi yi roaita naivo naivo rei tavoi rededi vene kana, vegu kino ma ago gira neidena de vegu rofu maradi, ye besa ago gira de neidena vegu reyadi. Resi gua yi roaita naivo naivo rei tavoi rededi vene kana, mokena rorobo rofu mafa, moi akeke rina vegu rofu ya ourefeidego.
20 Adina senagi vegu no rena di moimai rei tavoi reyadi vene duakau, mokena rorobo yaku de ya ourefeidegamo. 21 Mina dada mirona ituari, beika vegu regamadi ma gua maena rededi, ya bi beika buni ina rofu moiyadi? Adina mina vegu di dairina bi muyena! 22 Idu gua vegu no gutuna erufuyo ma Sei di naivo naivo rei tavoi rededi vene niyadi, ye ya beika moidedi, bi moi akeke rina rofu ourefeidedo; ini dairina bi toga toga ameibobina vegu. 23 Adina vegu no rena di obini bi muyena; idu Iesu Keriso uni Varika amiye dudu, bi Sei yaku toga toga ameibobina vegu ya mai tavoi rego, davana de.

6:4: Col 2.12