Samuwel ena buka dolidolina
Lainuwanega
Buka matabudi 4 bi Samuwel ena buka dolidolina ba Islael bi Diuda edi waibadana titikunina ya geigei giuwe. Niga bukana dolidolina ya giugiuweda te Samuwel tana lava laukaina. Tana ba Islael lavedi edi tauwaitalapili kovikovina, tana taunana ḡalibona dolidolidi labu Sol bi Deivida buyobuyo dabedimo i ḡinidi. Taunana aubaina niga bukana tana isanemo ai isa. Niga bukanemo Islael lavedi edi titikuna i giuwata saḡe te Sol ena pekimo.
1
Elikana bi ena vanuwa lavedi
Ifleim lavedi edi malagai Lama noponemo oloto ḡemota isana Elikana i miyamiya. Tana ba Dupa ena tubulelesa Ifleim damnemo bi Lamataim-Dopim tauninemo i miyamiya. Bi Elikana ba Delom natuna. Bi Delom ba Eliḡu natuna bi Eliḡu ba Toḡu natuna. Matabudi ba Elikana itaitana. Elikana mwanemwanena labu, Ana bi Penina. Penina tana libilibi i bewedi bi Ana ba i aipoi.
Kwalabu ḡemoḡemotaḡa nopodimo Elikana ena dobu Lama i gose bi i nawanawa Sailomo, Maimaituwa ḡaiḡailisina lauduneyena aubaina. Tana ḡamoḡamo i natomedi Maimaitua lisinemo bi sewasewa i gabugabudi. Ḡome Sailomo Bada ena Pilisi labu a miyamiya bi Bada aubaina a waitaupaula. Tedi isedi ba Ḡopini bi Piniyas, tedi ba Eli natuntuna. Sauginemo Elikana sewasewa i gabugabudi mulidimo ba tana soisoi ḡesaudi ba mwanena Penina ma natunatuna i vitevitedi. Bi soisoi atuwaina ba mwanena Ana i vitevite banina tana nuwana i vai kauwe. Bi Bada i voiye te tana i aipoi. Bi kota Penina sauga matabuna Ana i wai gwaigwaiye bi i voiye te i wai dabauba kauwa banina Bada tana i voiye te i aipoi. Niga kauwina kwalabu matabuna mainana i tubutubuḡa. Laḡannemo tedi Sailomo Bada ena vanuwemo a saḡa a nawanawa ba Penina enatau i voiye te i waidabauba. Bi kota i voiye te i ḡaba bi mote i kanikani.
Kamaina bi Elikana mwanena i wai waitalayena gado, “Ana bai aubaina kwa ḡabaḡaba bai kauwina kwa wai nuwaboyae bi mote kuma kanikani, tam wai natuna kuma wai nuwaboyae? Tagu maibena libilibi 10, kwa kitagu bi ta miya.”
9-10 Laḡan ḡemota tedi Bada ena vanuwemo a kani kovi mulinemo, Ana ma nuwaboyana bi ma ḡabana i miya moito bi Bada lisinenmo laupali i wai tubu. Mba ḡome Pilisi Eli tana mataeta diyanemo ena ani miyamo i miyamiya. 11 Kamaina bi Ana palimo i giuwapana gado, “Aee, Bada ḡaiḡailisi guletim, tagu em taupaula, egu nuwaboya kwa kita bi kuma kita kamaḡegu. Bamoda tam gomana olotona kwa viteguna ba gomenina kaka yà vite munaḡem, ena yawasana matabuna ba tam lisimmo bi dabana mote sima bwali.”* Islael lavedi edi vaivaimo, lava i saugana ba sauga matailina dabana mote sima bwali.
12 Ana i laulaupali bi Eli tana Ana muduna i wai dagudaguna i kitakita waitete. 13 Tana nuwatauḡa gadinoponemo i laulaupali bi kalinana mote i kadidigi. Bi Eli i wai noḡota bena kage Ana i tego bu'uwa. 14 Taunana aubaina Eli i ḡasiyena gado, “Ei bai aubaina kuna tego bu'uwa bi niga ḡome kuna saḡa, niganana ani tego bu'uwa gaubidi kwai naḡasa bi em noḡota ya didimana munaḡa.”
15 Bi kota Ana, Eli i giuwena gado, “Mm pilisi, tagu mote yà tego bu'uwa, tagu mote biya e gauba bagibagidi e tegodi, tagu e nato Bada lisinemo e laulaupali. 16 Mote kuma noḡoti te tagu waivini kabakabaleyagu. Tagu bena e laulaupali bi kuna kitagu. Banina tagu ba ma nuwaboyagu e miyamiya mote ma nuwavisugu.”
17 Laḡannemo Eli mai i vaivaiye ba i giuwena gado, “Oo, kamaina Islael Maimaituwana ya sagum te ma nuwaubam kwa nawa. Bi lisinemo bai kunai baḡaena maso kalinam i vaiye bi i wai nuwaubam.”
18 Kamaina bi ena giu i wai munena gado, “Aee ebom kauwa bi em noḡotemo kwa noḡotigu.” Ḡome te i munaḡa i kani bi mote i wainuwaboya munaḡa.
19 Olaolala ḡesaunemo Elikana bi ena vanuwa lavedi vaitedi a kena moito makai bi Maimaituwa a lauduneye bi a munaḡa edi malagai Lama. Elikana mwanena Ana vaitena a kena bi Bada ena pali i vaiye. 20 Kamaina bi ḡome Ana i bwaga bi natuna olotona i bewa bi i wai isana Samuwel, Isa Samuwel banina ba Maimaituwa i waibaḡa. banina Bada i waibaḡa te i vite.
Samuwel a vite kamaḡe Bada lisinemo
21 Elikana ena vanuwa lavedi vaitedi a nawa Sailo Malagainemo Maimaituwa lisinemo lausewasewa aubaina. Tana i giugiuwapana luvanemo mainana kwalabu matabuna a voivoiye. 22 Bi Ana mwanena i giuwena gado, “Vaitegu mote ta nawa gomana ya seda kaka. Tagu yà nawe Maimaituwa ena vanuwemo te ena yawasana tabutabuna ḡome ya miya.”
23 Elikana, Ana ena giu i waimunena gado, “Kamaina bai kuna noḡoti te i visuna ba mainana kwa voiye bi kwa miya te gomana ya seda. Maimaituwa em giuwapa ya voiye te banina ya tubuḡa.” Malagaimo i miya bi natuna i labe eete i waiseda.
24 Tana i seda mulinemo tinana i waidoli nawe Sailomo, Maimaituwa ena vanuwemo. Nawanemo kau natuna ena kwalabu faiona, falawa baikina Mba falawina baikina ba 10 kg luvana. bi waen dugina i legaudi. 25 Edi lausewasewa mulinemo gomana a natome Eli lisinemo. 26 Bi tinana i giuna gado, “Ebom Bada ena taupaula, tagu taunana wala diyammo e moito bi Bada lisinemo e laulaupali. 27 Tagu wai natuna aubaina ei baḡa bi bai e waibaḡaena i vitegu. 28 Taunana aubaina niganana Bada yà vitevitem. Bi ena yawasana matabuna ba tam Bada lisimmo.” Bi ḡome Bada a lauduneye.

*1:11: Islael lavedi edi vaivaimo, lava i saugana ba sauga matailina dabana mote sima bwali.

1:20: Isa Samuwel banina ba Maimaituwa i waibaḡa.

1:24: Mba falawina baikina ba 10 kg luvana.