Daniyela
Lainuwanega
Islael lavedi Maimaituwa a laukasaḡaiḡaiye bi koikoitau a laulauduneyedi. Bi laḡan matabuna kauwa gebogebodi matanemo a voivoiyedi, taunana aubaina i gei tainuwataudi te ḡaviya ya giukamaḡedi te sa lauyovoḡedi bi sai doli nawedi edi dobumo te aubaidi sai taupaula yababa. Babilon guyauna wailewapanina Nebukednesa, Yelusalem lavedi a lauyovoḡedi bi Islael lavedi wapewapedi a legau nawedi. Bi kota Daniyela ena lava ḡesaudi vaitedi a nawedi Babilonmo. Kwalabu faiona nopodimo ba kalina bi kauwa visuvisudi wapewapedi ai lovedi, te sa sibe kaka muliḡa guyau lisinemo a tava.
Bi Daniyela isana valivaliuna ai gwaliyena ba Betasal bi tana i wai gabemani. Daniyela bi ena lava faiona vaitedi mote Babilon lavedi edi maimaituwa ai sumaḡe bi tedi edi Maimaituwa giugiukauwina ai sumaḡe bi lisinemo a laulaupali. Babilon lavedi ḡesaudi edi kauwa gebogebodi, a ḡoeḡoena maso ai pekidi bi geḡa te Maimaituwa i kaikai sagudi.
Maimaituwa, Daniyela wailove bi lauboni i vitena gado, laḡan ya natonatona kaka Maimaituwa ena Vinevine wai Badana ya vite bi ya voiye te ya ḡailisi bi enai badana ya kena nonoḡa. Niga Maimaituwa ena laibagi Islael lavedi lisidimo te laḡan muliḡa mainana ya tubuḡa.
7
Daniyela wailove i kita
13  Met 24:30, 26:64; Mak 13:26, 14:62Dudubala ḡemota wailove e kita. Bi e kitana ba mai Tana Taunana Natuna ma yadana i nato bi ai doli nawe, Tana Miyamiya Nonoḡina lisinemo. 14 Tana waibada, namala bi ḡailisi i vai te ya lauetadoli. Te dobu matabudi nopodimo lava matabudi bi kalina tabudi bi tabudi sa lauduneye. Bi ena waibadana ya kena nonoḡa.

7:13: Met 24:30, 26:64; Mak 13:26, 14:62