Pakanemo
Niga bukana noponemo dobu bainewa i tubuḡa bi Islael lavedi bainewa a tubuḡa saḡana edi giu. Bi kauwa labu nananakidi i giuwedi:
Laidalolo 1 te i nawa 11 ba bainewa Maimaituwa dobu i wai tubu bi lava dolidolidi i patidi. Ḡome Adam, Iv, Kein, Eibol bi Nowa. Bi kota kabaita, dobumo bi vanuwa kaikaidakina Babelmo.
Laidalolo 12 te i nawa 50 ba bainewa Islael damna pakana i tubuḡa bi i saḡana ena giu. Ḡome Eiblaḡam, natuna Aisik, itana Deikap bi Deikap natunatuna 12. Tedi taunana dam 12 iteitedi.
Buka Pakanemo taugilumina mote aiyai i sibe. Bi lava nuwanuwauyeuyedi a noḡoti te Mousis i gilumi. Tana i gilumina ba Islael lavedi sa sibe te bainewa Maimaituwa i vinedi te ena lava. Tana niga bukana i gilumina ba 1500 B.C. te i yovo i nawa 1230 B.C. modomododimo.
1
Maimaituwa bai matabudi i waitubudi
Pakanemo Maimaituwa mala bi dobu i waitubudi. Wala dolinemo dobu geḡa mote i laumaḡata mai niganana ta kitakitana bi boimatuwa taunaḡa. Bi Maimaituwa Aluwina topa dabanemo i waidagudagu.
 
Bi Maimaituwa i giuna gado, “Yana ku tubuḡa.” Bi yana i tubuḡa. Maimaituwa i kita te i visu bi ḡome yana bi dudubala i dailidi. Yana i wai isana laḡan bi boimatuwa i wai isana dudubala. I dudubala bi laḡan i sako, niga laḡan pakana i waitubu.
 
Bi Maimaituwa i giuna gado, “Sawasawa ku tubuḡa bi gauba noke galewemo bi nove dobumo kwa wabaḡavukidi.” Kamaina bi Maimaituwa sawasawa i voiye te gauba dabana bi dibuna edi wabaḡavuka. Bi mainana i tubuḡa. Maimaituwa wabaḡavuka i wai isana, galewa. I dudubala bi laḡan i sako, niga laḡan wailabuna.
 
Kamaina bi Maimaituwa i giuna gado, “Gauba galewa dibunemo ko nato gabu ḡemota bi dobu ḡasaḡasalina ya laumaḡata.” Bi mainana i tubuḡa. 10 Bi Maimaituwa doḡa ḡasaḡasalina i wai isana dobu bi gauba i wai waiḡemotina i wai isana nisa bi Maimaituwa i kita te i visu. 11 Bi kota Maimaituwa i giuna gado, “Doḡamo ḡawaḡawa, pesi poudimo bi banidimo dugedugedi bi kai votevotemi tabudi bi tabudi ko tubuḡa.” Bi mainana i tubuḡa. 12 Kamaina bi doḡamo ḡawaḡawa, pesi banidimo bi poudimo dugedugedi bi kai votevotedi kitedi tabudi bi tabudi a duga. Bi Maimaituwa i kita te i visu.
13 I dudubala bi laḡan i sako. Niga laḡan wai faionina.
14 Bi Maimaituwa i giuna gado, “Yanayana galewemo ko tubuḡa te laḡan bi dudubala ko dailidi. Bi sa noya te sauga, laḡan bi kwalabu ani luvedi. 15 Bi yanayana galewemo ko yana bi dobu ko laiyana.” Bi mainana i tubuḡa. 16 Maimaituwa yana nananakidi labu i voiyedi. Suwala laḡan yai badaye bi nawalai dudubala yai badaye bi kota kipola vaitedi i voiyedi. 17 Maimaituwa galewemo yana i wai dubudi, te dobu sa lai yana. 18 Tedi laḡan bi dudubala sa dailidi bi sai badayedi. Bi Maimaituwa i kita te i visu.
19 I dudubala bi laḡan i sako. Niga laḡan wai 4-na.
 
20 Bi Maimaituwa i giuna gado, “Mwali yawayawasanidi nisa koi wanavu bi mwanuwa sawasawa koi wanavu.” 21 Tana iyana nananakidi bi keikeilikidi bi mwali matabudi nisamo miyemiyedi kitedi tabudi bi tabudi bi mwanuwa poupou dabalalidi kitedi tabudi bi tabudi i voiyedi. Maimaituwa i kita te i visu. 22 Tana mwali matabudi nisamo miyemiyedi i kavisuvisudi bi i giuwedina gado, “Koi natuna dabalala te nisa koi wanavu bi mwanuwa dobumo ko pou dabalala bi dobu koi wanavu.”
23 I dudubala bi laḡan i sako bi niga laḡan wai 5-na.
 
24 Bi Maimaituwa i giuna gado, “Ḡamoḡamo yawayawasanimi tabumi bi tabumi, gunuwala ḡamoḡamomi, malamalaḡamimi bi ḡamoḡamo daledalemi dobumo ko tubuḡa.” Bi mai i tubuḡa. 25 Mba mainana gunuwala ḡamoḡamodi, malamalaḡamidi bi ḡamoḡamo daledaledi tabudi bi tabudi i voiyedi. Maimaituwa i kita te i visu.
26 Bi kota Maimaituwa i giuna gado, “Niganana lava ta voiyedi kitedi mai tada. Te tedi iyana, mwanuwa, ḡamoḡamo bi ḡamoḡamo daledaledi kitedi tabudi bi tabudi dobumo sai badaedi.”
 
27  Met 19:4; Mak 10:6Lava i voiyedi kitedi mai tana.
Tedi oloto bi waivini a voiyedi.
 
28 Maimaituwa i kavisuvisudi bi i giuwedina gado, “Koi natunatuna bi dobu koi wanavu bi koi badaye. Iyana, mwanuwa bi mwali matabudi yawayawasanidi dobumo koi badaedi.”
29 Bi Maimaituwa i giuna gado, “Tagu kai votevotedi pesi bi kani e voiyedi aubaimi. 30 Mwali miyemiyedi matabudi, mwanuwa bi gunuwala ḡamoḡamodi tedi kediya ba kailugulugu bi kai votedi.” Bi mainana a tubuḡa.
31 Maimaituwa mwali matabudi i voiyedi bi i kitedi te a visu kauwa.
I dudubala te laḡani i sako. Niga laḡani wai 6-na.

1:27: Met 19:4; Mak 10:6