Delimaiya
Lainuwanega
Delimaiya ba taugiuwatana ḡesau laukaina Yelusalem noponemo bi tana Bada giuna ena lava lisidimo i giuwe. Tana ena lava i tainuwataudi te bainewa Maimaituwa ya kovoḡidi banina tedi a laumulitauliye bi maimaituwa ḡesaudi a kaikaiwatedi.
1
Bada Delimaiya i yoge te taugiuwatana
Bada lisigumo i giuna gado,
“Muliḡa kaka bwaga noponemo e patimna ba e gei sibem.
Bi muliḡa kaka kuna tubuḡana ba e vine kamaḡem
te taugiuwatagu dobu matabudi aubaidi.”
 
Bi tagu e giuna gado, “Mm Bada, tagu gomana ḡaubogu, mote luvana te aubaim yà gagali!”
Bi Bada i giuweguna gado, “Mote kuma giu te tam gomana ḡaubom. Bi e giuwem te bamomaiḡa kwa nawana ba kamaina te kwa nawa bi bai e giugiuwemna mainana lava kwa giuwedi. Niga mainana Bada i giu, lava mote kuma nailedi, tagu tam vaitem bi yà moito galamem!”
Ḡome Bada nimana i tuḡu te mudugu i taukoni bi i giuweguna gado, “Kwai beyavaiya, giugu mudummo e sivudi te kwa gagali. 10  Del 18:7Niganana e vinem bi ḡailisi e vitem te dobu isuna bi isuna ḡaliḡalibona lisidimo, kwa laulaka, kwa laukoisuwa, kwa laukagebogebo, kwa laudouḡosaḡosa, kwa lauḡala bi kwa lauwadi.”
 
17 “Kwa vononoḡa bi kwa nawa te bai matabuna e giugiuwemna kwa giuwedi. Mote Kuma naila ba matedimo yà voiyem te kwa naila gulata.
18 “Delimaiya kwai beyavaiya, Diuda edi ḡaliḡalibona, waibabada, pilipilisi bi lava matabudi kaka sai ḡaviyem. Bi niganana tagu ḡailisi yà vitevitem te mote sima lauyovoḡem, tam maibena malagai ganakukuna kaikaidakina, ee pawapawasi tupidi bi bilibili ilamemo voivoiyena. 19 Tagu Bada e giu te tam vaitem bi yà moito galamem te mote sima lauyovoḡem.”

1:10: Del 18:7