Diyona
Lainuwanega
Niga bukanemo ba i giuweda te Maimaituwa ena nuwavaina lava matabudi lisidimo mote Islael lavedi taudiḡa. Maimaituwa, Diyona i yoge te taugiuwatana bi tana ya nawa Asaliya dobuna noponemo bi Ninive tauninemo te mba lavedi sa miyamiyana ya giuwedi te edi gebogebo sa gosedi bi Maimaituwa sa voteyeteye. Bamoda mainana sa voiyena ba mote ima kovoḡidi bi ya kavisuvisudi.
1
Diyona Bada i lau kasaḡaiḡaiye
Laḡan ḡemota Bada i giu yovona Amitai natuna isana Diyona lisinemo gado, “Tam kwa nawa Ninive taunina dididiginemo bi lava lisidimo kwa lauguguya banina e kitedi te kauwa gebogebodi sa voivoiyedi taunana aubaina yà kovoḡidi.”
Bi geḡa te Diyona, Bada i lau kasaḡaiḡaiye bi eta tabuna i kaiwata. Te i nawa Diyopa tauninemo bi ḡome waga i banavi i nawanawa Spein. Wagana i wai maii bi i gelu te maso, Bada i naile kamaḡe bi i nawa Talisis.* Talisis taunina ba Spein dobuna noponemo.
Tedi a nawanawa ba Bada yavala bagibagina i giukamaḡe nisa pounemo te i talatalaḡa ba nisa i wai labalabamana mai oya tabudi bi i wai nuwa nainaila kauwa te ḡotona maso waga i dousena. Kamaina bi waga taunoyaena a naila tinatinamuli bi ḡemoḡemotaḡa ai baḡa saḡa edi maimaituwa lisidiḡa. Mba mulinemo a miya moito bi ḡonaḡona ai kulu yovo nisamo te waga ya tekateka. Bi nove waga nopo otinemo ba Diyona i kena kwavu.
Bi waga tauvelauyena i nawa nove lisinemo bi i giuwena gado, “Tam bai aubaina kuna kena? Ku moito bi em maimaituwa lisinemo kwa laupali bamoda kalinam ya vaiye bi ya saguda te mote tama bulu.”
Kamaina bi waga taunoyaena ai ḡemotidi bi a ogatalana gado, “I visu te ta koitili bi ta sibe kauwe te lava isana ena pilipili.” Sauginemo a koikoitili ba Diyona isana i laumaḡata. Kamaina bi ai talayena gado, “Ku giu, niga pilipilina lisidemo i tubuḡana ba aiyai tai wavu? Tam em noya bai? Tam bamo bi kuna nato? Dobu isana lavam? Tam em dam bamo lavedi?”
Diyona edi giu i waimunena gado, “Tagu Ḡibulu lavagu Bada, Maimaituwa taulauduneyena, tana mala, nisa bi dobu i voiyedi.”
10 Laḡannemo i giugiuwedi ba tedi a naila gulata bi ai talayena gado, “Kauwa kana gebo kuna voiye!” Waga taunoyaena a sibe te tana Bada i nainaile kamaḡe banina tana kaikana i gei giuwedi. 11 Kamaina bi yavala ma labamina i dididiga yabayababa bi ai talayena gado, “Bai kauwina lisimmo ka voiye bi labama ya lautautau?”
12 Diyona i giuwedina gado, “Tagu egu wavu te yavala bagibagina konai ḡalo. Ko lagetigu te nisamo ko pwalaḡe yovoḡegu, kaka daumola ya kena bi labama ya nuwaḡavuka.”
13 Ḡome waga taunoyaena mote a ḡoe te maso Diyona a pwalaḡe yovoḡe nisamo, taunana aubaina a lau ḡaiḡailisi te maso waga a nawe diyadiyamo. Bi geḡa te a ḡiu kasaḡe bi yavala ma labamina yaḡolo te i saḡasaḡa yabayababa. 14 Kamaina bi Bada lisinemo ai baḡana gado, “Aee Bada, ka laulaupali te niga lavana visuvisuna ena yawasana ka bwalina bi dabanemo kama peki. Niga kauwina tam em ḡowana luvanemo ya tubutubuḡa.”
15 Ḡome tedi Diyona a lageti te nisamo a pwalaḡe yovoḡe, te nisa maḡemota i daumoli. 16 Niga mai kauwina a kitakita ba Bada a naile gulate bi lisinemo a lausewasewa bi kota Bada lisinemo a giuwapa te aubaina sa noya.
17  Met 12:40Bada iyana dididiga i giukamaḡe te Diyona i guda bi iyana bwaganemo i miyana laḡan faiona bi dudubala faiona.

*1:3: Talisis taunina ba Spein dobuna noponemo.

1:17: Met 12:40