Ḡabalauiyava
Lainuwanega
Niga bukana ba Islael lavedi edi nuwaboya dididiga ya giugiuwe. Banina Babilon lavedi Islael dobuna a kagebogebo 586 B.C. noponemo. Bi lava bi ḡonaḡona visuvisudi a nawedi Babilonmo. Mote ta sibe kauwe te aiyai niga bukana i gilumi. Lava ḡesaudi sa noḡonoḡoti te male Delimaiya i gilumi.
1
Yelusalem nuwaboyana
Oo Yelusalem wala mote niga mainana,
bi niganana lavam i wai geḡa!
Wala ba dobu matabudi a sanasanadadem,
bi niganana kitam maibena iwape.
Tam wala kitam maibena ḡalibona mwanena
bi niganana kitam maibena taupaulayababa.
 
Tana dudubala onena ya ḡabaḡaba
bi matana sa uwauwa.
Bi ena ewali kauwa mote bamo aiyai te
te yai nuwauba.
Niganana ena lava ḡesaudi
a nuwavitala te kana ḡaviya bi kana pota a yesi.
 
Ḡaviya a tapipila te Diuda lavedi a sulagudegudedi bi ai doli nawedi.
Tedi a panidi bi lisidimo a miyana maibena tautavatava.
Bi edi dobumo a voiyedi te ai taupaulayababa,
mote bamo edi ani miya kauwa.
Mote luvana sima naila sima nawa.
 
Soi laḡandimo mote aiyai bamo ima nawanawa,
Maimaituwa ena vanuwemo ima laulaudune.
Ḡome guguini salesaledi niganana ai nuwaboya
bi pilipilisi a kaiḡabala.
Taun gananakukuna mataetidi mwakomwakoko a kasidi,
bi Saiyon ena yavi i didiga gulata.
Ena gebogebo dabanemo Bada i voiye te i wainuwatoi.
Ena ḡaviya niganana ai badaye
bi a ka kavakava.
Tana a giu waigusugusu,
bi natunatuna ai doli nawedi walidobuḡa.
 
Yelusalem, wala ba kitana i visuvisuna bi mulemulelena
bi niganana mba visuna bi mulelena i kovi.
Ena waibabada ba maibena ḡamoḡamo diya, kanikani pekidi bi kani sa tavutavu.
Tunidi a laugaligali
te mote ḡemoḡemotina kediḡaviya sima naile kamaḡedi.
 
Yelusalem lavedi sa nawanawa yabayababa bi sa wainuwatoi.
Niganana edi noḡota i munaḡa te wala edi visuvisu a noḡotidi.
Sauginemo edi ḡaviya a legauvaidi
ba ḡome mote aiyai te maso i saguvaidi.
Edi ḡaviya Yelusalem taunina ai kalaḡosa
bi ai gwaigwaiyedi.