21
Mwata blonsimo voivoiyena
Islael lavedi oya Ḡo a gose bi eta nisa sabasabana yawaninaḡa i nawanawana a kaiwata te maso dobu Edom mulinaḡa a kwaivivila. Bi geḡa te etamo lava a nawa tunidaboka. Kamaina bi lava Mousis bi Maimaituwa lisidimo a giuvitavitalana gado, “Bai aubaina Idipmo kuna kapotiyomai bi kuna natomemai niga kalakalalelemo te ka peki? Niga ḡome mote kani te ka kani bi gauba te ka tego. Niga kanina mana tama ke kanituni daboke.”
Taunana aubaina Bada mwata wailaukubutidi i giukamaḡedi Islael lavedi lisidimo bi lava wapewapedi ai pekidi. Kamaina bi lava a nato Mousis lisinemo bi a giuna gado, “Tama gebogebo ke voiye, te Maimaituwa bi tam lisimimo ke giuvitavitala. Bada lisinemo kwa laupali te mwata ya kaikamaḡedi.” Ḡome Mousis lava aubaidi i laupali.
Bada, Mousis i giuwena gado, “Mwata kwa voiye te kai modonemo kwai dawe, Laḡannemo lava aiyai mwata wailaukubutina i kalatina ba mwatana kai modonemo ya kita saḡe te ya yawasana.” 2 Ḡali 18:4Kamaina bi Mousis bolonsimo mwata i voiye te kai modonemo i wai dawe. Sauḡinemo aiyai bi mwata i kalatina ba mwata aluwina ya kita saḡe bi ya yawasana.
Islael lavedi oya Ḡo pakanemo bi a nawa Mowabi lavedi edi dobumo
10 Islael lavedi a nawa Obotmo a tava bi ḡome edi palai a solu. 11 Kota Obot a gose bi a nawa Iye Abalimmo a lauḡalavu, Iye-Abalim ba aibeu yawaninemo, Mowabi lavedi edi dobu isuotinemo. 12 Ḡome te a modina munaḡa Deled wapunemo a lauḡalavu. 13 Diledmo te a nawa Anon gaubina diyaotinemo kalakalelemo a lauḡalavu, Amoli lavedi edi dobu diyanemo.
Islael lavedi Siloam ḡalibonana ena lava vaitedi ai pekidi
21 Islael lavedi tauwainoyanoya a giukamaḡedi a nawa Amoli ḡalibonana Siyon ai baḡana gado, 22 “Ḡalibona Siyon maso kunai aninemai te em dobu noponaḡa, etabadaḡa maso ke nawa. Bi em daibimo mote kamai kabinawa bi em gauba mote kama tegodi. Em etabadaḡa ka nawa ota te em dobu ka gose kamaḡe.”
23 Bi geḡa te ḡalibona Siyon Islael lavedi mote i waianinedi te ena dobu noponaḡa sa nawa. Tana ena tauwaiḡaviya i waigemotidi bi a nawa Deiyas kalakalalelemo, Islael lavedi a suluvaidi. 24 Bi geḡa te Islael lavedi a miya moito te ai pekidi bi edi dobu Anon gaubina bi i nawa te Dabok palatina a vai. Dabok noponemo ba Amon lavedi a miyamiya bi edi dobu ba a yaveyave kauwe. 25 Niga mainana Islael lavedi Amoli edi taun matabudi bi kota taun Ḡesbon noponemo vaitedi, a kwayavaidi bi tedi ḡome a miya.
Islael lavedi ḡalibona Ogi a lauyovoḡe
31 Islael lavedi matabutabudi Amoli edi dobu matabuna a vai bi a miyagalame. 32 Bi Mousis olooloto i giukamaḡedi a nawa a laumulimuli te bainewa Diesa taunina maso a suluvai. Kamaina bi Islael lavedi Diesa taunina bi diyanemo taun ḡesaudi vaitedi a suluvaidi bi ḡome Amoli lavedi a miyamiyana vaitedi a kwavivaidi. 33 Bi kota a moito vitaledi te Basan etana a kaiwata. Bi etamo Basan ḡalibonana Ogi ena tauwaiḡaviya vaitedi a miya moito te Islael lavedi Edleimo maso a suludi.
34 Bi Bada, Mousis i giuwena gado, “Kuma naile kaikana nimammo e sako, ena tauwaiḡaviya bi ena dobu matabuna. Bainewa Ḡesbonmo Amoli ḡalibonana Siyon kuna voivoiyena, mainana kota niganana Ogi ena lava vaitedi lisidimo kwa voiye.” 35 Islael lavedi a tapitapila te Ogi natunatuna bi ena tauwaiḡaviya ai peki kovidi bi mote aiyai i yawasana. Bi Dobuna Ogi i waibadayena Islael lavedi a vai.

21:9: 2 Ḡali 18:4