5
A warut torom a kum ula
Ra un ukodos tu musano ra a mugano tam, gong u wasiso na kankan, un wasiso wowon kut elar nam i ra u pami torom o tamam. Un pam a wakak na petutna torom a kum barman elar nam i ra u pami torom a kum tistisim. Un papam torom a kum ino ra a kum mugano tam, elar nam i ra u pami torom o nam, ma un papam torom a kum toraro, nama tokodos na petutna, elar nami ra u pami torom a kum tistisim a kum ino.
Un warut a kum ula ra kataio i tamtamabat det ma det sibo. Ikut, ra tu ula a kum nutnutunu o a kum tumtubunu kura, i wakak ra det in upuaso mugu anundet a nurnur nama warut torom a kum kukundet, sur det in balu a marmaris anun a tamandet ma a nandet ma a kum tumtubundet. Ra det in pami lenra, o God in gas. A ula, ra kataio i tamtamabati ma i sibo mulus, i nurnur kut un o God ma i kis langlang sur in waruti. Una kum mirum ma a waspi, i ser wararing sur o God in waruti. Ikut, a ula, ra i nemi lena in gasgas oros kut, i laun, ikut a niono i sa mat. Un ususer a taro nama kum etowo ri, sur gong tu etakun i los det. Ra taio ke warut a kum kukunu, ma det kai ra tagun anun a rumu, i sa wan gisen gusun a nurnur. I ra i laulau sakit tan a taro ra ka det nurnur.
Un tumus ukai kut a risan a kum ula ra a wonom na noino kilalo anundet, ma usapat, sur a taro na lotu det in warut det. Det in warut a ngas na ino ra i nolin pas kut nam ara musano, 10 ra a taro rop det tasman anun a kum wakak na pinapam lenri: i ugu wakak a kum nat, i ser gas pas a taro una nun a rumu, i ser gis ru a kubus gusun a kikin a taro anun o God,* A petutna anun a taro Juda i lenri: ra tu usiro in ruk una rumu, ma a kikino i kubus, a tultul in gisi. i ser warut a taro ra a kum mamaut i los det, ma i pitar tar anun a nilaun sur a kum wakak na pinapam rop.
11 Ikut a kum ula ra ke wonom na noino kilalo utmakai, gong u tumus ukai a kum risandet. Uni, ra anundet a nemnem na nolin in katutur melet, det in nan gisen gusun o Karisito. 12 Ra a warkurai anun o God in los det, uni det sa kutus anundet a mugano liliman torom o Karisito. 13 Det in ukio anundet a kum du bung nama inawan tuptupukus una kum rumu. Ma det in wasiso eno, det in wasiso una utna ra ausur anundet, ma det in watung a kum wasiso ra ke wakak sur det in watungi. 14 A nemi lena, a kum ula, ra det dekdek utmakai, det in nolin melet, det in usus melet, ma det in tamtamabat anundet a kum rumu, sur gong det pam tu utna ra anundat a kum ebar det in watung laulau dat uni. 15 A ramano kum ula, det sa wan gisen ma det mur mukut o Satan. 16 Ra tu ino a tene nurnur, ma tu ula kura una nuna kabotaro, i wakak sur in tamtamabati, sur gong a taro na lotu det balon uni. A taro na lotu det in balon kut una kum ula ra kataio sur in tamtamabat det ma det sibo mulus.
A wasiso una kum mugumugu
17 I wakak sur din pitar a urur ma a wakak na ikul torom a kum mugumugu na lotu ra det pam wakak a pinapam. Din pami lenra torom det ra det papam dekdek una warawai ma a etowo. 18 Uni a Buk Tabu i watungi lena, “Gong u ker bat a wan a karabau ra i pas rumrum a wit, i kai in nangon ut.” Lo 25:4
Ma i watungi kai lena, “I wakak sur a tene pinapam in los ut anun a ikul.” Lk 10:7
19 Gong u longoro tu etakun un tu mugumugu ra ara kut i takuni. Ra lako ru o lako tul detul in takuni, un longoro a etakun ra. 20 Ra tu mugumugu in pam a sakino petutna, un ukodosi umatana taro na lotu rop, sur in utumarong lako taro kai tagun det. 21 A wasiso dekdek torom ui umatan o God ma a Karisito Iesu ma a kum ensel ra o God i pilok pas det, sur un mur a kum itula ri, ma un pam a takano petutna kut torom a taro rop, ma gong u tur takano papor. 22 Gong u ubek lakit aru lamam netes un taio ma u wasiso udani sur a pinapam anun a Labino. Ma gong u mur a taro una sakino petutna. Un tumarong anum a nilaun sur in tokodos.
23 Gong u inum a danim kut, un inumi kai lakalik wain sur in warut ui una misait ra kura un in balam, uni u misait liklik nami.
24 A sakino petutna anun a ramano taro din tama lele i, ra ka det in nanpat utmakai una kinkinis na warkurai. Ikut a sakino petutna anun ara taro kai kataio in tama lele lakiti, numur ut in nanpat talapor. 25 Lenkutkai ra, una kum wakak na pinapam. A kum wakak na pinapam anun a ramano taro i sa wanpat talapor. Ikut, anun ara taro kai, ka din tama lele i uniri, numur ut in nanpat talapor.

*5:10: A petutna anun a taro Juda i lenri: ra tu usiro in ruk una rumu, ma a kikino i kubus, a tultul in gisi.