A VAURUANA BUK URE SAMUEL
1
David i valongore ba Saul i mat
Ba Saul i ga tar mat, ma ba David i ga doko ra tarai Amalek, i ga lilikun uro Siklag, ma i ga ki ie a ura bung; ta ra vautuluna bung tika na tutana i ga pot mamaina ra gunan na vinarubu kai Saul, i ga tarada kana umana mal, ma ra pia i ga ki ta ra pepe na uluna. Ba i ga tadav David i ga bura rururu ta ra luaina matana. Ma David i ga biti tana: U vana mamave? Ma i ga biti tana: Iau tar lop kan ra gunan na vinarubu kai ra tarai Israel. Ma David i ga biti tana: Ma dia ga dave abara? Una ve iau. Ma i ga biti: A tarai na vinarubu dia ga lop kan ra vinarubu, ma mangoro na tarai dia tar virua; ma Saul ma natuna Ionatan, dir bula dir tar virua.
Ma David i ga biti tai ra barmana nina i ga varvai ure: U nunure davatane ba Saul ma Ionatan dir tar mat? Ma ra barmana nina i ga ve, i ga biti: Iau tia pa tuptup tadav uka ra luana Gilboa, ma iau tar gire Saul i buka ma kana rumu; ma ra umana kiki na vinavana ai ra vinarubu, ma ra umana tena vinarubu dia ki ra os dia to na tadav ia. Ba i ga lingan uro namur, i ga gire iau, ma i ga oro iau. Ma iau ga biti: Iau go kari, Ma i ga biti tagu: U to ia? Iau ga biti tana: Iau a te Amalek. Ma i ga biti tagu: Una kakari maravai piragu, ma una doko iau; tago i tup iau ra purpuruan na kinadik, ma ra nilaun i ki boko tagu. 10 Ma iau ga tur maravai pirana, ma iau ga doka, tago i ga kapa piragu ba ari na bura na virua; ma iau ga paike pa ra kere kan ra uluna, ma iau ga ele pa ra mul ta ra limana, ma iau tar kap dir uti pire kaugu luluai.
11 Ma David i ga rada kana umana mal, ma damana bula ra umana tutana nina dia ga ki varurung me; 12 dia ga tangi ma dia ga riri, ma dia ga vevel tuk i ga ravian, ure Saul ma natuna Ionatan, ma ure ra tarai kai ra Luluai ma ra tarai Israel, tago dia ga virua ma ra pakat na vinarubu.
13 Ma David i ga biti tai ra barmana nina i ga varvai ure: U mamave? Ma i ga biti: Iau a natu i ra vaira, a te Amalek. 14 Ma David i ga biti tana: Dave pa u ga burut vang upi una doko nina ba ra Luluai i ga ku ia? 15 Ma David i ga oro pa tika na barmana, ma i ga biti tana: Una vana maravai pirana, ma una doka. Ma i ga ub ia ma i ga mat. 16 Ma David i ga biti tana: Ra gapum na ki ta ra ulum; tago ra ngiem i ga varvai kapa ure u ba u ga biti, Iau ga doko nina ba ra Luluai i ga ku ia.
A kakailai na niligur kai David ure Saul ma natuna Ionatan
17 Ma David i ga kaile go ra kakailai na niligur ure Saul ma natuna Ionatan, 18 ma i ga vartuluai ba da tovo ra tarai Iuda tana; ma di ga tumu ia ta ra buk Iasar. I ga biti:
19 Ea, Israel, di ga doko kaum minamar ta ra lualuana!
Ma diat dia ga rangrang dia tar virua!
20 Koko da pirpir ure aro Gat,
Ma koko da varvai tana ta ra umana nga Askelon.
Kan ra umana vavina Pilistia diat a gugu,
Ma ra umana natu i diat pa dia pokakikil diat a ga ure.
 
21 Avat a umana lualuana Gilboa,
Koko ra mavoko ma ra bata na bura taun avat,
Avat ra gunan na minat!
Tago di ga vabura vue ra ramravit kai ra rangrang na tutana abara,
Ra ramravit kai Saul, nina pa di ga vung ra dangi tana.
22 Ra panak kai Ionatan pa i ga tur likun,
Ma ra pakat na vinarubu kai Saul pa i ga vana vakuku,
Kan ra gapu i ra umana virua, ma ra bira i ra umana rangrangina.
23 Saul ma Ionatan dir ga metek ma dir ga boina ta kadir nilaun,
Ma pa di ga varbaiane dir ta kadir minat:
Dir ga lulut ta ra umana minigulai,
Ma dir ga ongor ta ra umana leon.
 
24 Avat ra umana vavina Israel, avat a tangi mat ure Saul.
Nina i ga vamong avat ma ra mal meme, ma ra umana magit na marmar,
Ma i ga vapetep tar ra marmar i goled ta kavava umana kolot.
 
25 Ui, ra umana rangrangina dia tar virua livuan ta ra vinarubu!
Ionatan, u tar virua ta kaum lualuana.
 
26 A balagu, i mamat ure u, Ionatan, turagu,
U ga metek piragu;
Kaum varmari piragu i ga ko,
I ga lia ta ra varmari kai ra vaden.
 
27 Ui, ra umana rangrangina dia tar virua,
Ma ra lavur vargal na vinarubu dia tar panie!