A BUK KAI RA PROPET AMOS
1
A varkurai pire ra umana gunan maravai Israel
A tinata kai Amos, nina i ga ki varurung ma ra umana tena balabalaure sip aro Tekoa, ure ra magit i ga gire ure Israel ta ra kilala ba Usia i king Iuda tana, ma ta ra kilala ba Ieroboam natu i Ioas i king Israel tana, ma a ura kilala lua ta ra guria.
Ma i ga biti dari: A Luluai na kukula marama Sion, ma na tata maro Ierusalem; ma ra umana bala na vura kai ra umana tena balabalaure sip diat a ligur, ma ra ul a Karmel na makuk.
A Luluai i biti dari: Ure a utul a kaina mangamangana Damasko i pait ia, maia, ure a ivat, pa ina tak vue ra balbali pirana; tago dia ga ubu Gilead ma ra palariam na ramarama Vit; ina tulue ra iap ta ra kuba i Kasael, ma na vaimur ra umana ngala na pal kai Ben-Adad. Ma ina bubur ra porobat Damasko, ma ina li vue ra tarai ta ra male Aven, ma nina i vatur vake ra buka na varkurai aro Bet-Eden, ma ra tarai Siria diat a vana na vilavilau uro Kir, ra Luluai i biti.
A Luluai i biti dari: Ure a utul a kaina mangamangana Gasa i pait ia, maia, ure a ivat, pa ina tak. vue ra balbali pirana; tago dia ga ben vavilaviau vue ra tarai par, ma dia ga tul tar diat tai Edom; io, ina tulue ra iap ta ra liplip Gasa, ma na vaimur ra umana pal na luluai tana; ma ina ubu vue ra tarai Asdod, ma nina i vatur vake ra buka na varkurai aro Askelon; ma ra limagu na varubu ma Ekron, ma diat dia ki valili aro Pilistia diat a virua, ra Luluai God i biti.
A Luluai i biti dari: Ure a utul a kaina mangamangana Tiro i pait ia, maia, ure a ivat, pa ina tak vue ra balbali pirana; tago dia ga tul tar ra tarai par tai Edom, ma pa dia ga nuk pa mule ra kunubu na bartalaina; 10 io, ina tulue ra iap ta ra liplip Tiro, ma na vaimur vue ra umana pal na luluai tana.
11 A Luluai i biti dari: Ure a utul a kaina mangamangana Edom i pait ia, maia, ure a ivat, pa ina tak vue ra balbali pirana; tago i ga korot mur turana ma ra pakat na vinarubu, ma i ga vung vue ra varmari par, ma kana kankan i karangap vatikai, ma i ngangangal na kulot vatikai; 12 io, ina tulue ra iap tadav Teman, ma na vaimur vue ra umana ngala na pal kai Bosra.
13 A Luluai i biti dari: Ure a utul a kaina mangamangana kai ra tarai Amon, maia, ure a ivat, pa ina tak vue ra balbali pirana; tago dia ga poko vakaina ra bala i ra vaden Gilead ba dia kap bala, upi diat a kari vangala kadia langun; 14 io, ina vaulung ra iap ta ra liplip na vat Raba, ma na vaimur vue ra umana pal na luluai tana, ma ra kunukula ta ra bung na vinarubu, ma ra ngala na vuvu ta ra bung na kalivuvur; 15 ma kadia king na vana ma na ki na vilavilau, diat varurung ma kana umana luluai, ra Luluai i biti.