^
Ieremia
A nioro kai God pire Ieremia ma ra vartuluai pirana
A Luluai i tul vovo pa Israel ure kana varpiam
A Luluai i lul pa Israel dir ma Iuda pi dir a nukpuku
Da vakaina Israel ma ra vinarubu
A varpiam kal Ierusalem ma kai Iuda
A vinirua kai Ierusalem ma kai Iuda
Avat a mal pa kavava mangamangana ma ra lavur magit ava pait ia
A kankan kai God ure ra nilotu tadav ra umana enana god
A balbali ure ra varpiam kai Iuda
A varpiam ma ra balbali tana
A tinata na niligur ure Iuda dir ma Ierusalem
A gunan na virua, ma da okole vue ra tarai
A tarai dia mar ta ra minatoto ure God
A god vavaongo ma ra God i dovot
Di li vue Iuda
Pa di torom ta ra tinata na kunubu
Di varpit ure Ieremia
A tinata mukumuk kai Ieremia ma ra balbali kai God pirana
A vartovo ta ra vipit i kaina
A vartovo ta ra lavur pal a tava dia buka
Da vavilavilau pa Iuda tago pa i nukpuku
A tinata ure ra e na mulmulum
A kankan kai ra Luluai pire Iuda na tur tukum
A tinata na vamading kai ra Luluai tadav Ieremia
A varkurai kai ra Luluai pire ra tarai
Di tar tumu vake ra varpiam kai Iuda ta ra bala i diat
A Bung Sabat ia ra gomgom na bung
A vartovo tai ra tena pait la na pia
A varpit kai ra tarai ma ra niaring kai Ieremia
A vartovo ta ra pal a tava i tapamar
Da vakaina Paskur tago i vung ra kau i Ieremia ta ra babat keke
A tinata na niligur kai Ieremia
Da li vue Ierusalem
A umana tinata na varvabilak ure ra umana king Iuda
Ra ibaiba na tarai diat a lilikun
A tinata na vartakun ure ra umana propet vavaongo
A vartovo ta ra umana lovo dia boina ma ta diat dia kaina
Babilon na vakaina Iuda a lavurua na vinun na kilakilala
A momamomo na kankan ure ra lavur vuna tarai
Di biti ba da doko Ieremia
A vartovo ta ra umana kip
A tinata vavaongo kai ra propet Kanania
A buk kai Ieremia tadav diat dia ki irai
A vavalima ba diat dia ki na vilavilau diat a talil mulai
A kalamana kunubu
Ieremia i kul ra pakana pia aro Anatot
Ierusalem na ki bulu mulai
A tinata na vartigal kai Ieremia pire Sedekia
Di vakaina ra kunubu ure ra umana tultul, a umana te Ebraio
A tarai Rekab dia toratorom
Di vaimur ra pinpin na buk parika ta ra iap
Ieremia i ki ta ra pal na banubat
Sedekia dir ma Ieremia dir tata varurung
Di puak vairop Ieremia kan ra tung
Sedekia i tadav Ieremia upi ra varvateten
Ierusalem i bura
Nebukadnesar i balaure Ieremia
A Luluai na valaun Ebed-Melek
Ieremia ma ra ibaiba na tarai dia tadav Gedalia
Ismael i varpit ure Gedalia
A tinata kai Ieremia pire Iokanan
A tarai dia vana Aigipto
Ieremia i tata na propet pire ra umana Iudaia nina dia ki Aigipto
A tinata kai Ieremia pire Baruk
A umana tinata na propet ure Aigipto
A tinata na propet u re ra tarai Pilistia
A tinata na propet ure Moab
A tinata na propet ure ra tarai Amon
A tinata na propet ure Edom
A tinata na propet ure Damasko
A tinata na propet ure Kedar ma Kasor
A tinata na propet ure Elam
A tinata na propet ure Babilon
A varkurai kai ra Luluai ure Babilon
Sedekia i ki na king
Ierusalem i bura
A tarai Iuda dia ki na vilavilau
Di vairop vue Ieoiakin ma di vangala kana kini aro Babilon