A BUK KAI IUDAS
1
Iudas, tura i Iakobo, ma ra tultul kai Iesu Kristo, tadav diat nina God i ga ting pa diat ma dia ki ta ra vavai na varmari kai Tama God ma ta ra varbalaurai kai Iesu Kristo: A bala varmari, a malmal ma ra varmari na peal pire vavat.
A umana tena vartovo vavaongo
A umana vakak, ba iau ga mainge tuna upi ina tutumu tadav avat ure ra nilaun kadat par, di ga vovo pa iau upi ina tutumu ma ina vargat avat, upi avat a ongor tuna ta ra nurnur di ga vakopono tul tar ia ta diat ra lavur tena gomgom. Tago ta umana tutana di ga ruk kokoko ivaivai, nam diat ba di ga vakilang tar diat upi go ra varkurai na kankan, a umana tena varpiam, dia pukue ra varmari kai kada God upi ra mangamangana i dur, ma dia pue vue kada kopono tena varkurai tuna ma kada Luluai, Iesu Kristo.
Go iau mainge ba ina ve mule avat, ma a dovotina ava tar nunure muka go ra lavur magit, ba ra Luluai i ga valaun tika na vuna tarai kan ra gunan Aigipto, ma namur i ga vapar vue diat ba pa dia nurnur. Ma ra umana angelo, diat ba pa dia ga tur padikat ta kadia tiniba na luluai, ma dia ga vana kan kadia kiki, i tar vake diat ma ra umana vivi pa na mutu ta ra bobotoi upi ra varkurai ta ra ngala na bung. Damana bula Sodom ma Gomora, ma ra umana pia na pal di ga tur maravai pire dir, tago di ga tul tar mule diat upi ra ungaunga da dir, ma dia ga vana upi ra paka i ra umana enana, di vatur diat upi ra vakilang na varvaalai, tago dia kairane ra kinadik na balbali ta ra iap ba pa na mutu. Damana go diat bula, ta kadia umana mangamangana ririvon, dia vadur ra palapaka, dia piam vue ra ngala na varkurai, ma dia kulume ra umana ngalangala. Ma Mikael, ra angelo i lualua, ta nam ra bung dir vartoto ma Satan ma dir varpuapuai ure ra paka i Moses, i ga ruva ma pa i pait tar ta varkurai na varvul tana, i ga biti ka dari: A Luluai na bor u. 10 Ma go diat dia kulume ra lavur magit dia tuptup tana; ma dia virua ta nam ra magit ba i minana vakuku tana ra nuknuk i diat, da ra umana leing dia tabobo. 11 Na kaina ta diat, tago di ga murmur ra nga kai Kain ma dia ga tul tar mule diat upi ra nirara kai Balam ure ra vapuak ma dia ga virua ta ra varpuai kai Kora. 12 Go diat a umana mamapit dia tur ivai ta kavava lavur lukara na varmari, ba dia iaian varurung ma avat, a umana tena varbalaurai ure diat mulai, ma dia tabar vamaur pa mule diat, ma pa dia burut; a umana bakut, ma pa ta tava ta diat, a vuvu i kapkap diat; a umana davai, a mapmap i diat i vura ele, pa ta vuai diat, dia tar vaura mat, dia tarubat ma ra okor i diat; 13 a umana bobol na ta dia urung ma dia rore vue ra magit dia vavirvir tana; a umana tagul ba dia rara vurvurbit, di ga vung valiling ra marut na bobotoi pa na mutu ure diat. 14 Ma Enok bula, ra valavuruana tai Adam, i ga tatike ra tinata na propet ure diat, dari: “Gire ra Luluai na pot ma kana umana kor na tena gomgom, 15 upi na pait ra varkurai ta diat par, ma upi na takun ot pa diat ra lavur tena varpiam ure kadia umana kaina papalum dia ga pait ia, ma ra kaina nuknuk i diat, ma ra lavur mamat na tinata dia ga takun ia me.” 16 Go diat a umana lup tata mukumuk, a umana tena urur, dia uraure kadia umana kaina mamainga (ma ra ngie i diat i tatike ra umana ngala na tinata), ma dia variru ta ra mata i ra tarai upi diat mulai diat a boina tana.
A vartigal ma ra tinata kapa
17 Ma avat, a umana vakak, avat a nuk pa ra lavur tinata, a umana apostolo kai kada Luluai Iesu Kristo di ga ve value avat i tana; 18 di ga biti tadav avat dari ba: “Ta ra mutuaina a umana tena varkulumai diat a tut ma diat a uraure kadia kaina mamainga iat.” 19 Go diat, dia varbaiane avat, dia mur ra nuknuk i diat vakuku, a Tulungen pa i ki pire diat. 20 Ma avat, a umana vakak, boina ba avat a tavua rikai ta kavava nurnur nina i gomgom tuna, avat a araring ta ra Takodo na Tulungen, 21 avat a balaure avat ta ra varmari kai God, ma avat a nuk upi ra bala na varmari kai ra Luluai Iesu Kristo upi ra nilaun tukum. 22 Ma i boina ba avat a mari ta umana dia malmaliara; 23 ma ta ra umana avat a ra valaun pa diat kan ra iap; ma ta ra na mulai avat a mari diat ma ra bunurut; avat a milikuane ra mal, nina i dur ta ra palapaka.
A niaring na pite varpa
24 Ma pire nina i balaure valar pa avat kan ra bunura, ma i vatur avat ta ra luaina mata i kana minamar ma ra gomgom ma ra ngala na gugu, 25 ma pire ra kopono God kada Tena Valaun, a pite varpa, a minamar, a varkurai ma ra dekdek, ure Iesu Kristo kada Luluai, amana iat, ma go, ma pa na mutu. Amen.