A UMANA KAKAILAI NA NILIGUR
1
A umana mangana niligur kai ra tarai Sion ba dia ki na vilavilau
Ua, ra pia na pal nina i ga kor ma ra tarai i ki na lingling ika!
Ua, i da ra ua na vavina, nina i ga ngala pire ra lavur vuna tarai!
Ua, nina i ga tadar na vavina ta ra umana papapar i tar ki na vilavilau!
I tangtangi tuna ra marum, ma ra lur na matana i varababakai ta ra pagupagu na ngiene;
Ta diat par dia lalaure pa ta na i vamaram ia;
A umana talaina par dia tar vagu pa ia, dia tar ki na vargegelenai me.
Iuda i tar mareng, tago i ki na malari, ma tago ra papalum i tup ia;
I ki livuan ta ra umana Tematana, ma pa i tikan tadav ra ningo;
Diat par dia korot mur ia dia tar korot tadav ia ba i ki na malari.
A umana nga Sion dia ki na niligur, tago pa ta na mulai i vana ta ra ngala na lukara;
Kana lavur mataniolo dia kapakapana ka, kana umana tena tinabar dia riri;
Kana umana inip na vavina a umana biaui, ma ia iat i ki ma ra niligur.
Diat dia ki na vargegelenai me dia tar ki na lua, kana umana ebar dia tamtavua;
Tago ra Luluai i tar vakadik ia ure kana peal varpiam;
Kana umana bul ikilik dia tar vana ta ra kini na vilavilau ta ra luaina mata i ra ebar.
Ma ra minamar par i tar panie kan natu i Sion;
Kana umana luluai dia varogop ma ra umana me ba pa dia tikan tadav ta pia na vura,
Ma dia tar lop kan nina i korot mur diat, tago pa ta ongor i diat.
Ta ra e i ki na kinadik tana, ma ta ra e i malari tana,
Ierusalem i nuk pa kana lavur vakak na tabarikik, nina i ga vatur vake papa ania iat;
Ba kana tarai dia virua ta ra lima i ra ebar, pa ta na i maravut ia;
Diat dia ki na vargegelenai me dia ga gire, ma dia ga varkulumai ure kana binilua.
Ierusalem i tar varpiam tuna, kari i da ra magit i kerek;
Diat par dia ga ru ia go dia pidimuane, tago dia tar gire ra pakana tuna;
Maia, i oir, ma i tur tapuku.
Kana mal i keo; pa i ga nuk pa ra mutuaina;
Kari i tar bura vakaian; pa ta na i vamaram ia;
Luluai, una bobe ra magit i tup iau; tago ra ebar i tar vangala pa mule.
10 Nina dir ki na vargegelenai me i tar tulue ra limana upi kana lavur vakak na magit;
Tago i tar gire ba ra umana Tematana dia tar ruk ta kana pal i gomgom,
Nina u ga vartuluai tana ba koko diat a ruk ta kaum kivung.
11 Kana tarai par dia oir, dia nuk upi ra nian;
Dia tar kia kadia lavur vakak na magit upi ra magit na nian, upi ra bala i diat na lagar tana;
Luluai, una gire, ma una bobe, tago iau tar ki kaina.
12 Avat par ba ava vana pakit, pa ava mari iau vang?
Ea, avat a gire upi ta niligur ba dir varogop ma kaugu niligur, nina di pait ia tagu,
Nina ra Luluai i tar vatakunuan ra balagu me ta ra bung i ngangal na kulot tana.
13 Marama liu i tar tulue ra iap ta ra umana urugu, ma i tar ongor pa diat;
I tar vatur ra ubene ure ra kaugu, i tar tulue vatalil iau;
I tar li iau, ma iau bilua ra bungbung parika.
14 Ra limana i tar vi tar ra kip i vuna ta kaugu lavur varpiam;
Di tar vi guve diat, dia tar ki taun ra inoagu; i tar vapanie ra dekdekigu;
A Luluai i tar tul tar iau ta ra lima i diat ba pa i tale iau pi ina tur bat diat.
15 A Luluai i tar pidimuane kaugu lavur lebe piragu;
I tar vatut ra ngala na kor ure iau upi na ubu vue kaugu umana barmana;
A Luluai i tar rua ra inip na vavina Iuda da ta ra tung na vain.
16 Ure go ra lavur magit iau tangtangi, ma ra matagu i lur;
Tago ra tena varmaram ba na valagar ra balagu i tar ki vailik kan iau;
A umana natugu dia tar lingling ika, tago ra ebar i tar ongor.
 
17 Sion i tultulue ra limana; pa ta na akari ba na vamaram ia;
A Luluai i tar vartuluai ure Iakob ba diat dia ki kikil ia diat a vargegelenai me;
Ierusalem i da ra magit i kerek pire diat.
18 A Luluai i tar takodo; tago iau tar piam vue kana vartuluai;
Ea, avat ra lavur vuna tarai par, avat a valongore, ma avat a gire kaugu niligur;
Kaugu lavur inip na vavina ma kaugu lavur barmana dia tar vana ta ra kini na vilavilau.
19 Iau ga oro upi ra umana talaigu, ma dia ga tuam pa iau;
Kaugu umana tena tinabar ma kaugu umana patuana dia tar mat ta ra pia na pal,
Ba dia ga tikan upi ra magit na nian upi diat a valagar ra bala i diat me.
20 Ea Luluai, una gire; iau tar ki na malari; ra balagu i purpuruan;
I tapuku ra balagu, tago iau tar varpiam tuna;
Aro irai a pakat na vinarubu i varvaligur, ma ati ra pia na pal a minat.
21 Di tar valongore kaugu niriri; pa ta na ati ba na vamaram iau;
Kaugu lavur ebar par dia tar valongore ra varvai ure kaugu kini na purpuruan; dia gugu, tago u tar pait ia;
Ta kaum vartuluai na ga vut boko ra bung u ga vatang ia, ma diat a vardada ma iau.
22 Boina ba kadia lavur varpiam diat a tur rikai ta ra luaina matam;
Ma una babali pire diat, da u ga bali kaugu lavur varpiam piragu;
Tago mangoro kaugu niriri, ma ra balagu i tar bilua.