9
A pite varpa tadav God ure kana dovot na varkurai
Kai nina i lue ra kakailai; a tiun Mut-Laben; a kakailai kai David.
Ina pite pa ra Luluai ma ra balagu parika;
Ina vaarike kaum lavur enana papalum.
Ina gugu ma ina ga tuna tam,
Ina pite pa ra iangim, u ra Ngala Kakit.
 
Ba kaugu umana ebar dia vilau,
Dia bura ma dia panie ke ta ra luaina matam.
Tago u tar varkurai maravut ure ra magit i takodo piragu ma ure kaugu papalum;
U tar ki ta ra kiki na king ma ra takodo na varkurai.
 
U tar bor ra umana Tematana, u tar nila vue ra umana tena varpiam,
U tar pun vatukum vue ra iang i diat.
A umana ebar dia tar panie, ma dia tar kaina tukum;
U tar re vue kadia umana pia na pal,
Pa da nuk uraure pa mule diat.
 
Ma ra Luluai i ki na king pa na mutu;
I tar mal pa kana kiki na king upi ra varkurai.
Ma na kure ra rakarakan a gunagunan ma ra takodo na varkurai,
Na kure vatakodo ra lavur vuna tarai.
 
Ra Luluai na da ra pal na bakbakit kadiat di ki taun diat, a pal na bakbakit ta ra kilala na purpuruan.
 
10 Ma diat dia nunure ra iangim, diat a nurnur tam,
Tago u, Luluai, pa u nur vue diat dia tikan up u.
 
11 Avat a kakailai na pite varpa tadav ra
Luluai, nina i ki Sion;
Avat a vaarike kana lavur papalum livuan pire ra tarai.
12 Tago nina i varvartir ure ra vardodoko i nuk pa diat,
Pa i nuk vue ra kinail kai ra umana luveana.
 
13 Una mari iau, Luluai;
Una gire ra mangana varmonong nina ba iau kairane ta diat dia milikuane iau,
U nam, ba u puak vairop iau kan ra mataniolo na minat;
14 Upi ina vaarike vapar ra pite varpa piram,
Ta ra umana mataniolo kai natu i Sion, a vavina,
Ina gugu tuna ta kaum varvalaun.
 
15 A umana Tematana dia tar bura ta ra tung dia ga kal ia,
Ra ubene dia ga vung ive pa ia, i kun vake ra kak i diat iat.
16 Ra Luluai i tar vaarike ia iat mulai, i tar varkurai;
A tena varpiam i virua ta ra papalum na limana iat. Igaion, Sela.
 
17 A umana tena varpiam diat a talil ta ra ruarua na tulungen,
Maia pa, diat par a umana Tematana ba dia nuk vue God.
18 Tago diat dia ki na niiba vakir da nuk vue diat vatikai,
Ma pa na rara tukum nam ba ra umana luveana dia nuknuk upi ia.
19 Luluai, una tut; koko ra tarai diat a uvuvia;
Boina ba da kure ra umana Tematana ta ra luaina matam.
20 Luluai, una vaburut na kaia diat;
Boina ba ra lavur Tematana diat a nunure ba diat a tarai ka. Sela.