12
A niaring upi ra maramaravut
Kai nina i lue ra kakailai, a tiun Seminit; a kakailai kai David.
Luluai, una maramaravut, tago ra tena lotu i tar panie;
Tago diat i dovot ra maukua i diat dia par pire ra umana natu i ra tarai.
Dia tatike ra magit vakuku ka, tikatikai dir ma talaina;
Dia tata na varmananai vavaongo, ma ra bala i diat dir enana ma kadia tinata.
 
Ra Luluai na nila vue ra ngie i diat par dia tata na varmananai vavaongo,
Ma ra karamea i diat dia vangala vakuku kadia tinata.
Diat dia biti: Avet a ongaongor ma ra karamea i vevet;
A ngie i vevet kavevet iat; to ia na luluai ta vevet?
 
Go ina tut, ra Luluai i biti,
Tago di ra vue ra magit kai ra luveana, ma tago diat dia ki na niiba dia mamadung;
Ina vaki ia ta ra rivarivan nina ba i anan upi ia.
A tinata kai ra Luluai a gomgom na tinata;
I da ra silva ba di tar tun vagomgom ia ta ra ubu ra pia,
Di valavurua ma ra varvagomgom tana.
 
Luluai, una ga mataure diat,
Una ga kove diat kan go ra taun tarai vatvatikai.
A umana tena varpiam dia vana vurvurbit ta ra gunagunan par,
Tago di nuk vangala pa ra varpiam pire ra umana natu i ra tarai.