27
A niaring na pite varpa
Kai David.
Ra Luluai kaugu kapa ma kaugu valavalaun; ina burutue to ia?
Ra Luluai ra dekdek na pal na bakbakit ure kaugu nilaun; ina burut tai to ia?
 
Ba ra umana tena varpiam dia tadav iau upi diat a en pa ra viogu,
Kaugu umana ebar ma diat ave vargegelenai ma diat, dia ga tutukai ma dia ga bura.
 
Ba ra ngala na kor na tarai diat a varubu ure iau,
A balagu pa na burut;
Ba ra vinarubu na tut ure iau,
Nam ra bung bula ina ki ma ra nurnur uka.
 
A kopono magit iau tar lul ra Luluai upi ia, nam muka ina anan upi ia;
Ba ina ki ta ra kuba i ra Luluai ta ra lavur bungbung par ina laun tana,
Upi ina gire ra minamar i ra Luluai, ma upi ina varvartir ta kana pal i gomgom.
 
Tago ta ra bung na purpuruan ra Luluai na balaure ive vake iau ta kana pal na mal;
Na vabakite iau ta ra rivarivan na kubana;
Na puak tar iau ta ra ul a vat i ta.
 
Ma go ra ulugu na tur arama liu ta kaugu umana ebar dia tur kikil iau;
Ma ina tul tar ra vartabar na gugu ta ra kubana;
Ina kakailai, maia pa, ina kakailai na pite varpa tadav ra Luluai.
 
Luluai, una valongore ba iau kakail ma ra nilaigu;
Una mari iau bula, ma una torom tagu.
U ga biti: Avat a tikan upi ra matagu.
A balagu i tar biti tam: Ina tikatikan upi ra matam, Luluai.
Koko u ive ra matam kan iau;
Koko una kankanuane vue kaum tultul;
Lua u ga maravut iau.
Koko una okole vue iau, ma koko una vana balakane iau,
U God kaugu tena valaun.
 
10 Tago tamagu ma nagu dir tar vana balakane iau,
Ma ra Luluai na vamel iau.
11 Una tovo tar kaum nga tagu, Luluai;
Ma una ben pa iau ta ra nga i kapa,
Ure kaugu umana ebar.
12 Koko una tul tar iau ta ra mamainga kai kaugu umana ebar;
Tago ra umana tena varvai vavaongo dia tar tut ure iau,
Ma ta umana dia vatavatang ra kaina magit.
 
13 Gala pa iau ga ki nunur upi ina gugu ta ra bo na mangamangana kai ra Luluai ta ra gunan kadiat dia laun, gala a biaui iau!
14 Una nurnur tai ra Luluai;
Una ongor, ma koko ra balam na burut;
Maia, una nurnur uka tai ra Luluai.