34
Da pite pa God tago i boina
Kai David, ba i vaenana ra maukuana ta ra luaina mata i Abimelek, nina i korot vue, ma i vana ka.
Ina pite pa ra Luluai ta ra bungbung par,
Ma kana pite varpa na ki vatikai ta ra ngiegu.
A balagu na langlang tai ra Luluai;
Diat i madu ra bala i diat diat a valongore, ma diat a ga.
Ea, dat varurung, dat a pite pa ra Luluai,
Ma dat par dat a tata vangala pa ra iangina.
 
Iau ga tikatikan upi ra Luluai, ma i ga torom tagu,
Ma i ga valangalanga iau kan kaugu lavur bunurut par.
Dia ga lingan upi ia, ma i vakapa diat;
Ma ra mata i diat pa na malari ta tika na bung.
Go ra biaui i ga kakail, ma ra Luluai i ga torom tana,
Ma i ga valaun ia kan kana lavur mangana varmonong.
Ra angelo kai ra Luluai i tur kikil diat dia ru ia,
Ma i valangalanga diat.
Ea, avat a dum kilang ra varmari kai ra Luluai; ma avat a gire ilam ia;
I ti doan nam ra tutana ba i nurnur tana.
Avat kana umana viviliai avat a ru ra Luluai,
Tago diat dia ru ia, pa dia iba upi ta magit.
10 Diat nina pa dia nurnur dia iba upi ta nian, ma dia mulmulum;
Ma diat dia nuk upi ra Luluai, pa diat a iba upi ta bo na magit.
 
11 Avat a mai, a umana bul, avat a valongore iau;
Ina tovo tar ra variru tadav ra Luluai ta vavat:
12 To i mainge ra nilaun tuna,
Ma to ia i mainge ba na lolovina kana nilaun upi na gire ra boina tana?
13 Una tur bat ra karameam ta ra kaina tinata,
Ma ra ngiem bula upi koko na vavaongo.
14 Una vana kan ra kaina, ma una pait ra boina;
Una tikan upi ra malmal ma una mur ia.
 
15 A mata i ra Luluai i gire ung ra umana tena takodo,
Ma ra talingana i valongore kadia kinail.
16 A mata i ra Luluai i tur bat ra umana tena varpiam,
Upi na vamutue ra ninunuk uraure diat kan ra rakarakan a gunagunan.
17 A umana tena takodo dia kail, ma ra Luluai i valongore,
Ma i valangalanga diat kan ra lavur magit i monong diat.
18 Ra Luluai i maravai pire diat i takunuan ra bala i diat,
Ma i valaun diat i tabun ra tulungea i diat.
19 A tena takodo i kairane mangoro na magit na varmonong,
Ma ra Luluai i valangalanga kan diat par.
20 I vaale bat ra uruna par,
Pa ta tikai i tabubur.
21 Ra kaina mangamangana na ubu ra tena varpiam,
Ma da kure diat dia milikuane ra tena takodo.
22 Ra Luluai i kul bat ra nilaun kai kana umana tultul,
Ma pa da takun ta tikai ta diat dia nurnur tana.