36
A kaina mangamangana kai ra tarai
Kai nina i lue ra kakailai, kai David, a tultul kai ra Luluai.
A varpiam i varvai dari ta ra bala i ra tena varpiam ba
Pa ta bunurut ure God ta ra luaina matana.
Tago i manane vavaongo pa ia ta ra luaina matana, dari:
Ba pa da gire tadav kana varpiam, ma pa da milikuane.
A tinata nina i irop ta ra ngiene i kaina ma i vavagu;
Pa i kabinana mulai upi na pait ra boina.
I nuk vaninare ra kaina ta kana vava,
Imur ra nga ba pa i boina;
Pa i milikuane ra kaina.
God ia ra tena pait ra boina
 
Luluai, kaum varmari i tuk tar urama ra bala na bakut;
Kaum dovot na mangamangana i tuk ta ra ul a bakut iat.
Kaum mangamangana takodo i da ra lualuana kai God,
Kaum lavur varkurai dia da ra ngala na marumian;
Luluai, u vaale bat ra tarai ma ra lavur leing bula.
God, kaum varmari i ti ngatngat tuna!
Ma ra umana natu i ra tarai dia rivarivan ta ra malur na bebeam.
Diat a maur tuna ma ra bira ta ra kubam;
Ma una ga vamomo diat ma ra tava na gugu piram.
Tago ra vunapai ra nilaun i tur piram,
Ma ta kaum kapa ave na ilam tadav ra kapa.
 
10 Koko una ngo ma kaum varmari pire diat dia nunure u;
Ma kaum mangamangana takodo na vala tadav diat i dovot ra bala i diat.
11 Koko nina i malamala luluai na rua vakaina iau,
Ma koko ra tena varpiam na korot vue iau.
12 A umana tena varpiam dia tar bura;
Di tar rapue diat, ma i dekdek upi diat a tut mulai.