39
A tinata kapa kai ra tutana i manga mait
Kai nina i lue ra kakailai, kai Iedutun; a kakailai kai David.
Iau ga biti: Ina kure mal ra maukuagu upi koko ina rara ma ra ngiegu.
Ba ra tena varpiam i ki ta ra luaina matagu,
Ina balaure mal ra ngiegu, vada di kaman bat ia.
Iau ga ki mut uka, pa iau ga tatike ta magit, patana tuna;
Ma i ga ligur tuna ra balagu.
A balagu i ga malamalapang,
Ma ba iau nununuk boko, a iap i ioaio; io, iau ga tatike ra dari:
 
Luluai, una vateten tar ra mutuai kaugu nilaun tagu,
Ma aivia ra bung boko ba ina laun tana;
Boina ba ina nunure ba iau panie vanavana ka.
Ea, u tar vaikilik pa kaugu nilaun upi na da ra ura tababa na lima ka,
Ma kaugu kini ati ra pia i da ra magit vakuku ta ra matam;
A dekdek na tarai par dia varogop uka ma ra magit vakuku tuna. Sela.
Diat par tikatikai dia vana vurvurbit da ra malalar i ra magit ika,
Dia ngarangarao upi ra magit vakuku ka;
Dia lu varurue tabarikik, ma pa dia nunure ba to ia na kale pa ia.
 
Ma go Luluai, iau kiki pa ra ava?
Iau nurnur uka tam.
Una valaun iau kan kaugu lavur varpiam;
Koko una tul tar ra umana papaua ba diat a kulume iau.
Iau ga ki mut ma pa iau ga tak ra ngiegu,
Tago u iat u ga pait ia.
10 Una tak vue kaum dekdek na varkurai kan iau,
Tago iau to na virua ta ra mememene na limam.
11 Ba u tovo ra tarai, ma ba u bor diat ure ra varpiam,
U vakaina vue kadia minamar da ra po na vui;
A tarai par dia varogop ma ra magit vakuku. Sela.
 
12 Luluai, una valongore kaugu niaring. ma kaugu kinail na ruk ra talingam;
Koko u ki mut, ba i lur ra matagu;
Tago iau a vaira piram,
Da kaugu umana ngalangala pa ina ki vatikai.
13 Boina ba una nur vue iau. upi ina lagar mulai.
Ma namur ina vana kan ati ma pa ina ki mulai.