42
A VAURUANA BUK A niaring kai ta tikai nina i ki irai kan kana gunan
Kai nina i lue ra kakailai; a mari na kakailai kai ra tarai Kora.
Da ra leing na me i anan upi ra mata na tava,
Damana ra tulungeagu i anan up u, God.
A tulungeagu i mar upi God, upi ra
God a launa.
Vingaia ina vana, ma ina tur rikai ta ra mata i God?
A lur na matagu i kia vue ra agu nian ta ra keake ma ta ra marum,
Ma dia biti vatikai tagu: Akave kaum God?
 
Ina nuk pa go ra lavur magit ma ra balagu i giliuk tana,
Tago ave ga varvaragur ma ra kor, ma iau ga lue rap diat ta ra kuba i God,
Ma ra kakailai ma ra pite varpa, a kor na tarai avet, ave ga pait ra lukara na lotu.
Tulungeagu, ta ra ava u lingligur?
Ma ta ra ava u ngarangarao?
Una ki nunur tai God; tago ina pite pa ia boko,
Nina ba kaugu tena maramaravut ma kaugu God.
 
Kaugu God, a tulungeagu i lingligur tuna,
Kari ina nuk pa u ta ra gunan Iordan,
Ma ta ra lualuana Kermon ma ta ra buana Misar.
A umana tava dia vargat vargiliane diat ta ra roro na lovon ta,
Iau dudu ka ta kaum lavur bobol ma kaum top.
Ma ra Luluai i tul tar kana varmari ba na balaure iau ta ra keake,
Ma ta ra marum iau pite pa ia ma ra kakailai,
Maia, ma iau araring tadav God ra vunapai kaugu nilaun.
 
Ina biti tai God kaugu vat ki dari: Ta ra ava u tar valubane iau?
Ta ra ava iau lingligur ta ra dekdek na varkurai kai kaugu ebar?
10 Diat dia arung bat iau dia vul iau, da dia kita ra urugu;
Tago dia tir vatikene pa iau dari:
Akave kaum God?
11 U ti lingligur dave, tulungeagu?
Ma ta ra ava u ngarangarao?
Una nurnur tai God, tago ina pite pa ia boko, la iat kaugu tena maramaravut ma kaugu God.