52
A varkurai kai God ma kana varmari vartataun
Kai nina i lue ra kakailai; a mari na kakailai kai David, ba Doeg ra te Edom i ga vana ma i ga ve Saul dari: David i ki ta ra kuba i Akimelek.
U langlang dave ta ra varpiam, u a rangrang?
A bala na varmari kai God i tur tukum.
U nuk pa ra vinirua upi una varvai tana,
U da ra varvarkaka i mangi tuna, u varvartuam.
U mainge ra kaina ma pa u mainge ra boina;
U mainge ra vaongo, ma pa u tatike ra takodo na tinata. Sela.
U vatavatang ra tinata na vangangap,
U ra tena vaongo!
 
God na vamutue u bula ma pa na mutu.
Na kinim vake u ma na rubat vue u kan ra kubam,
Ma na rubat vue u kan ra gunan kai ra umana launa. Sela.
A umana tena takodo diat a gire ma diat a burut,
Ma diat a nonganongone, ma diat a biti dari:
Ea, go ra tutana pa i ogogabut tai God;
I nurnur uka ta kana pepeal tabarikik,
Ma i vapadikat ia mulai ta kana varngu.
 
Ma iau, iau da ra davai na oliva i lubalubang ta ra kuba i God,
Iau nurnur vatikai ta ra varmari kai God, ma pa na mutu.
Ina pite vatikene pa u, tago u tar pait ia;
Ma ina nurnur ta ra bo na iangim ta ra luaina mata i kaum lavur tena lotu.