77
A varmaram ta ra e na purpuruan
Kai nina i lue ra kakailai; kai Iedutun; a kakailai kai Asap.
Iau manga kail tadav God,
Maia, ina manga kail tadav God, ma na valongore iau.
Damana ta ra e iau ga ki na malari tana, iau tikan upi ra Luluai;
Iau ga tulue vaarike ra limagu ta ra marum, ma pa iau ngo,
A tulungeagu pa i mainge ra varmaram.
 
Ba iau ga nuk pa God, iau ga ngarangarao;
Ba iau nununuk ma ra niaring, a tulungeagu i matmat ika. Sela.
U ga tur bat ra pilpil na matagu, upi koko ina va mat; ga purpuruan ra balagu ma iau mama tata.
Iau ga nuk pa ra e amana tana,
Ra umana tataun lualua.
Ina nuk pa mule kaugu kakailai ta ra marum;
Boina ina nununuk ta ra balagu;
Ma ra tulungeagu i ga titir dari:
Dave, ra Luluai na vung vatikene vue avet ta ra lavur tataun?
Ma pa na varmari mulai bar?
Dave, i tar par kakit kana varmari?
I pak vatikai vang kana tinata na varvatading?
Dave, God i tar valubane upi na pait ra varmari?
I tar banu bat vake bar kana bala na varmari ure kana kankan? Sela.
10 Ma iau ga biti: Iau purpuruan go,
Tago i enana ra lime tuna ra Ngala Kakit.
 
11 Ina vatang ra lavur papalum kai ra Luluai,
Maia pa, ina nuk pa mule kaum lavur papalum na kinaian ba amana tana.
12 Ina nununuk ta kaum lavur papalum kabila,
Ma ina nuk pa kaum lavur bibili.
13 Kaum mangamangana, God, i tar gomgom;
Akave mulai ta ngala na god da kada God tuna?
14 U nam ra God, nina ba i papait ra lavur magit na kinaian.
U ga rada ra dekdekim livuan ta ra umana vuna tarai.
15 U tar valaun kaum tarai ma ra limam,
Ra umana natu i Iakob, ma ra umana natu i Iosep. Sela.
 
16 A ta i gire u, God,
A ta i gire u, ma i burut,
A marumian kabila i dadadar.
17 A umana bakut dia lingire ra bata,
A lao i pangpagur;
Kaum lavur meme dia pala ia vurvurbit.
18 A nilai kaum pipi i.po rikai ta ra ragia,
A umana meme dia vakapa ra gunagunan;
Ra pia i guria ma i dadadar.
19 A ta kaum nga,
Ma u vanavana ta ra ngala na polo,
Ma ra pal a kaum i pidik.
20 U ga agur pa kaum tarai da ra kikil na sip,
Ta ra lima i dir Moses ma Aron.