89
A kakailai ure ra e ba a vinarubu i tadav Israel
A mari na kakailai kai Etan a te Esra.
Ina kakailai na pite varpa vatikai ure ra lavur varmari kai ra Luluai,
Ma kaugu tinata na vaarike tar ra dovot na maukuam.
Tago iau tar biti dari: A varmari na tavua vatikai,
Ma kaum dovot na mangamangana na tur padikat ta ra bala na bakut.
Amir ma kaugu viviliai amir tar pait ra kunubu,
Iau tar vavalima tai David kaugu tultul dari:
Ina vaki vatikene pa ra umana bul mur tam,
Ma ina vatur kaum kiki na king ta ra lavur taun tarai. Sela.
 
Luluai, ra bala na bakut na pite pa kaum lavur enana papalum,
Di pite pa bula kaum dovot na mangamangana ta ra kivung kai ra umana tena gomgom.
Tago to ia arama ra ul a bakut ba da nuk vardadane dir ma ra Luluai?
To ia ta ra lavur natu i God dir varogop ma ra Luluai,
A God ba di burut i tuna tana ta ra kivung kai ra umana tena gomgom,
Ma i topa ia ba da manga ru ia ta diat dia tur kikil ia?
Luluai God kai ra lavur kor,
To ia i ongor da u, Ia?
U iat u kure vadekdek ra karangap na. ta,
Ba i tut kana lavur bobol, u iat u kure vango diat.
10 U tar pamar Rab da tikai ba i tar virua;
U tar korot varbaiane kaum lavur ebar ma ra dekdek na limam.
11 A bala na bakut kaum iat, ma ra gunagunan kaum bula;
U ga vaki ra rakarakan a gunagunan ma ra lavur magit i kor tana.
12 A matana labur ma ra matana taubar u tar pait dir;
Tabor ma Kermon dir gugu ta ra iangim.
13 A limam i ongor tuna,
A limam i dekdek ma ra limam tuna i ngala.
14 A mangamangana takodo ma ra dovot na varkurai dir a vunapai kaum kiki na king;
A varmari ma ra dovotina dir lualua ta ra matam.
 
15 Nam ra tarai ba dia nunure ra ngenge na gugu dia ti doan;
Dia vanavana ta ra talapar i ra matam, Luluai.
16 Dia gugu ta ra iangim a bungbung par,
Ma dia lia ma kaum mangamangana takodo.
17 Tago dia langlang ta ra dekdekim;
Ma ra ongor i vevet na tavua ta kaum varmari,
18 Tago ra Luluai i tul tar kada ramravit,
Ma ra Lia Kakit kai Israel i vaki kada king.
A vavalima kai God pire David
 
19 Ta nam ra e u ga tata pire kaum umana tena lotu ta ra ninana,
Ma u ga biti: Iau tar tul tar ia tai tika na tena ongor upi na maramaravut;
Iau tar vangala tika na rangrang kai ra tarai.
20 Iau tar tikan tadav David kaugu tultul,
Iau tar ku ia ma kaugu varku i gomgom;
21 A limagu na maramaravut ia;
A limagu na vapadikat ia bula.
22 Ra ebar pa na ki taun ia,
Ma ra tena varpiam pa na vakadik ia.
23 Ma ina rapue kana lavur ebar ta ra luaina matana,
Ma ina ubu diat dia milikuane.
24 Ma kaugu dovot na mangamangana ma kaugu varmari, dital a varirivut me;
Ma ra dekdekina na ngala ta ra iangigu.
25 Kana varkurai na tuk tar ta ra ta,
Ma kana gunan na varkurai ta ra umana tava alir.
26 Na tatike piragu dari: U tamagu,
Kaugu God, ma ra vat ki iau laun tana.
27 Ina vaki ia upi ia ra luaina,
Na ki ak tuna ta ra lavur king ta ra rakarakan a gunagunan;
28 Kaugu varmari na ki pirana pa na mutu,
Ma kaugu kunubu na tur okot pirana.
29 Kana umana bul mur diat a ki ma pa na mutu,
Ma kana kiki na king na tur tukum da ra bala na bakut.
 
30 Ba ra umana natuna dia vana kan kaugu lavur vartuluai,
Ma ari pa dia mur kaugu lavur varkurai,
31 Tumu dia piam vue kaugu lavur togotogo,
Ma pa dia torom ta kaugu lavur vartuluai;
32 Io, ina bali kadia nirara ma ra virit,
Ma kadia bilak na mangamangana ma ra umana meme na varkita.
33 Ma pa ina tak vakakit vue kaugu varmari kan ia,
Ma kaugu mangamangana dovot pa na pak.
34 Pa ina piam vue kaugu kunubu,
Ma pa ina vaenana pa ra tinata i ga arikai kan ra ngiegu.
 
35 A kopono bung iau ga vavalima. ta kaugu lia na kini dari:
Pa ina vaongo pa David.
36 Kana umana bul mur diat a ki vatikai,
Ma kana kiki na king na tur ta ra luaina matagu da ra matana keake.
37 Na tur vatikai da ra gai,
Ma da ra tena varvai arama ra maup i dovot. Sela.
A tinangi tago a king i tar bura
 
38 Ma u tar okole vue nina u ga ku ia,
U tar pilak vue, u tar kulot ure.
39 U tar milikuane ra kunubu pire kaum tultul,
U tar rapue kana kere na king ara ra pia.
40 U tar re vue kana lavur liplip;
U tar nila vue kana lavur dekdek na pal na bakbakit.
41 Diat par dia vana pakit dia loalong tana;
Diat dia ki kikil ia dia vul ia.
42 U tar vadekdek ra lima i kana lavur ebar,
Ma u tar vagugu diat dia varubu me.
43 U tar vatalil kana pakat na vinarubu,
Ma pa u vaongor pa ia ta ra vinarubu.
44 U tar vapanie vue kana minamar,
Ma u tar pukue vue kana kiki na king ura ra pia.
45 U tar vaikilik pa kana kini na barmana,
U tar manga varuva tuna. Sela.
A niaring upi ra varvalaun
 
46 Luluai, aivia ra bung boko una ki ivai?
Kaum kulot na birabirao vatikai bar?
47 Boina ba una nuk pa iau, tago kaugu kini pa i lolokon;
U ga vaki ra tarai upi ra kini vakuku!
48 Akave ra tutana ba na laun vatikai ma pa na gire ra minat?
Akave tikai ba na valaun ra tulungeana kan ra varkurai kai ra ruarua na tulungen? Sela.
49 Luluai, akave kaum lavur varmari nina
U ga vaarike diat lua?
Nina u ga vavalima tar diat tai David ta kaum dovot na mangamangana?
50 Luluai, una nuk pa ra varvul di vul kaum umana tultul me;
Una nuk pa ra varkaba kai ra tarai, nina ba ra balagu i kairane,
51 Nina ba kaum lavur ebar dia varkaba me, Luluai,
Nina dia ga vul ra pal a kau i nam ba u ga ku ia me.
 
52 Da pite pa ra Luluai, ma pa na mutu.
Amen ma Amen.