106
Ra Luluai ia ra tena pait ra boina pire kana tarai
Avat a pite pa ra Luluai.
Avat a pite pa ra Luluai, tago a tena varmari;
Tago kana varmari ta i tur tukum.
To ia na vatang valar pa ra lavur dekdek na papalum kai ra Luluai?
Ma i tale to ia upi na vaarike kana lavur papalum di pite pa ia?
Diat dia torom ta ra varkurai dia ti doan,
Damana bula nina i pait ra mangamangana takodo ta ra bungbung par.
 
Luluai, una nuk pa iau ma nam ra varmari ba u papait ia pire kaum tarai;
Una maravut iau ma kaum valavalaun;
Upi ina gire ra tinavua kai kaum umana viviliai;
Upi ina gugu ta ra nidoan kai kaum tarai,
Upi avet ma kaum tiniba avet a langlang varurung.
Avet ma ra umana tama i vevet ave tar vana rara,
Ave tar varpiam, ave tar mur ra bilak na mangamangana.
A umana tama i vevet aro Aigipto pa dia ga nuk pa kaum lavur enana papalum;
Pa dia ga nuk pa kaum lavur varmari, a pepeal diat;
Dia ga varpiam uka abara ra valian, ta ra Ta Meme iat.
Ma i ga valaun uka diat ure ra iangina,
Upi na vaarike ke kana ngala na niongor.
I ga bor bula ra Ta Meme, ma i ga mama;
Damana i ga agure vabolo diat ta ra maluluvinana, ma i da dia bolo ta ra bil ika.
10 Ma i ga valaun diat kan ra lima i nina i milmilikuane diat,
Ma i ga valaun diat kan ra lima i ra ebar.
11 Ma kadia umana ebar dia ga dudu ta ra polo;
Ma pa ta tikai i virua valili.
12 Io, dia ga kapupi kana tinata,
Ma dia ga kakailai na pite varpa pirana.
 
13 Pa i vavuan, ma dia ga valubane mule kana lavur papalum,
Ma pa dia ga ki pa ra nuknukina.
14 I ga tut rikai ka kadia mamainga ta ra bil,
Ma dia ga valar God ta ra pupui.
15 Ma i ga tul tar ra magit ta diat dia bala upi ia,
Ma i ga tulue ra ngala na minait bula livuan ta diat.
 
16 Ma dia ga pin bula Moses ta ra gunan dia ki tana,
Dir ma Aron ra viviliai kai ra Luluai.
17 A pia i ga panganga, ma i ga konom pa Datan,
Ma i ga tuba kapi ra loko na tarai kai Abiram.
18 Di ga vautunge ra iap livuan ta kadia loko na tarai,
Ra biro na iap i ga vaimur ra umana tena varpiam.
 
19 Dia ga mal ra nat na bulumakau ta ra gunan Koreb,
Ma dia ga lotu tadav ra kalavuar,
20 Damana dia ga kia vue kadia minamar
Ma ra malalar i ra bulumakau nina i en ra vura.
21 Dia ga valubane God kadia tena valaun,
Nina i ga pait ra umana ngala na magit ta ra gunan Aigipto;
22 A umana enana papalum ta ra gunan Kam,
Ma ra umana magit ba di burut i tana ta ra Ta Meme.
23 Kari i ga biti ba na ubu vue diat;
Ia kaka Moses kana viviliai i ga tur bat ia,
Upi na vabalamat kana kankan, kan na ubu vue diat.
24 Maia pa, dia ga milikuane ra bo na gunan,
Pa dia ga kapupi kana tinata;
25 Dia ga tata na urur uka ta kadia lavur pal na mal,
Ma pa dia ga torom ta ra nilai ra Luluai.
26 Kari i ga vatur ra limana ure diat,
Upi na vue pukue vue diat ta ra bil;
 
27 Upi na vaki varbabaiane ra umana bul mur ta diat livuan ta ra lavur Tematana,
Ma upi na tul varbabaiane vue diat ta ra gunagunan.
 
28 Dia ga agile bula Baal-Peor,
Ma dia ga enen ra magit na tinabar tadav ra umana minat.
29 Ma dia ga vangangal ia ma kadia lavur mangamangana;
Ma ra ngala na minait i ga vana rikai pire diat.
30 Io, Pinekas i ga tut, ma i ga tur varbat,
Ma damana ra ngala na minait i ga par.
31 Ma nam di ga luk tar ia tana da ra mangamangana takodo,
Ta ra lavur taun tarai ma pa na mutu.
 
32 Dia ga vakankan ia bula ta ra tava Meriba,
Ma Moses bula i ga rara ure diat;
33 Tago dia ga piam vue ra Tulungea i God,
Ma i ga tatata lulut uka.
 
34 Pa dia ga vamutue vue ra lavur vuna tarai,
Da ra Luluai i ga vartuluai pire diat;
35 Dia ga ki varpopoto ma ra lavur Tematana,
Ma dia ga vartovo ta kadia mangamangana.
36 Dia ga torom bula ta kadia umana god,
Nina dia ga da ra kun pire diat.
37 Maia, dia ga vartabar ma ra umana natu i diat, a umana tutana ma ra umana vavina, pire ra umana tabaran.
38 Ma dia ga doko diat ba pa dia rara,
Maia pa, kadia umana bul tutana ma kadia umana bul vavina,
Nina dia ga tul tar diat ta ra umana tabalar Kanaan;
Ma ra gunan i ga kaina ma ra gap.
39 Dia ga vadur pa mule diat ma kadia lavur mangamangana,
Ma dia ga vana na ungaunga ma kadia lavur papait.
 
40 Damana ra kankan kai ra Luluai i ga birao ure kana tarai,
Ma i ga manga milikuane kana tiniba.
41 Ma i ga tul tar diat ta ra lima i ra umana Tematana,
Ma diat dia milikuane diat dia ga kure diat.
42 Kadia umana ebar dia ga ki taun diat bula,
Ma dia ga nur tar ika diat ta kadia varkurai.
43 Mangoro na pakana i ga valaun diat;
Ma ra nuknuk i diat i ga varvarpiam ika,
Ma dia ga malmalu ure kadia varpiam.
44 Ma i ga nuk pa diat mulai ba dia malari,
Ba i valongore kadia kinail;
45 Ma i ga nuk pa mule kana kunubu,
Ma i ga pukue ra nuknukina upi na varogop ma kana varmari ta, a pepeal tuna.
46 I ga tul tar ia ta diat par bula ba di ga kinim vavilavilau diat, upi diat a mari diat.
 
47 Luluai kaveve God, una valaun avet,
Ma una varurue pa avet kan ra kini livuan ta ra umana Tematana,
Upi avet a pite pa ra lia na iangim,
Ma avet a gugu mat ma ra varmananai piram.
 
48 Da pite pa ra Luluai, ra God kai Israel, vatikai ma pa na mutu.
Ma ra tarai par diat a biti: Amen.
Avat a pite pa ra Luluai.