112
A tena takodo i ki na gugu
Avat a pite pa ra Luluai.
Nam ra tutana ba i ru ra Luluai i ti doan,
Nina ba i ga tuna ta kana lavur vartuluai.
A umana bul mur tana diat a ngala ta ra gunagunan,
A taun tarai kai ra umana tena takodo diat a ti doan.
I rada ra kubana ma ra ngala na tabarikik ma ra vurvur magit,
Ma kana mangamangana takodo na tur tukum.
Na marum a kapa i vakapa are ra dovot na tutana,
Ra tena maramaravut, ra tena varmari, ma ra tena takodo.
I ti doan nam ra tutana ba i pait ra varmari, ma i la tar ra magit ta diat dia lul ia,
I ti doan bula nina ba na dovot ta kana lavur papalum.
A dovot pa na malmaliara ta tika na bung;
Di nuk uraure ra tena takodo pa na mutu.
Pa na burut ure ta kaina varvai,
A nuknukina i tur padikat, i nurnur tai ra Luluai.
A nuknukina i tur padikat, ma pa na burburut,
Tuk na gire kana mamainga ure kana lavur ebar.
A gugu na tutana, i tar tabar ra umana luveana;
Kana mangamangana takodo na tur vatikai;
A ramuna na tur arama, ma da ru ia.
10 A tena varpiam na gire ma na tabun ra balana;
Na vangvangia ra pal a ngiene, ma na panie;
Pa da pait ot pa ra mamainga kai ra tena varpiam.